header-mk

Извештај за реализирани обуки во 2010

Министерство за образование и наука на Република Македонија

Биро за развој на образованието

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ

ВО 2010 ГОДИНА

 

Декември 2010

 

Во извршувањето на надлежностите утврдени со Закон, Бирото за развој на образованието организира и спроведува активности за професионалниот развој на воспитно - образовните и раководните кадри за предучилишното, основното, средното образование, образованието на учениците со посебни образовни потреби и уметничкото образование.

Во рамките на активностите за професионалниот развој, Бирото спроведува:

 

 • обуки на наставниците, стручните соработници и директорите на училиштата за примена на новите наставни програми, (дидактичките насоки и интерактивните методи на реализација на наставата)
 • обуки според програми приоритетни на национално ниво и според програми развиени од потребите на училиштата (со акредитирани понудувачи)
 • обуки за поддршка на определени програми и новини во образованиот процес во соработка и поддршка со други институции и организации

 

Исто така, за успешна реализација на активностите Бирото за развој на образованието инвестира во обуки за професионален и стручен развој на вработените во Бирото, преку континуирани обуки, советувања и учество во проекти.

Во таа насока, организирани се следните обуки:

 

Oбуки за професионален и стручен развој на вработените во Бирото за развој на образованието, реализирани во 2010 година

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Презентациски, фацилитаторски и комуникациски вештини

Експерти ангажирани од УСАИД и светско учење

Советници во БРО

12

80 часа

2

Обука за образовниот систем на Република Италија

Експерти ангажирани од УСАИД и светско учење

Советници во БРО

7

4 дена

3

Воспоставување систем на раководење

Експерти ангажирани од УСАИД и светско учење

Раководители во БРО

8

24 часа

4

Методологија за истражување

Експерти ангажирани од УСАИД и светско учење

Советници во БРО

11

80 часа

5

Користење на апликацијата за електронско прибирање на податоци од училиштата

Експерти ангажирани од УСАИД и светско учење

Советници во БРО

6

8 часа

6

Обука на обучувачите за ТулКид програма за наставници во трето, четврто и петто одделение

Надворешни експерти

Советници во БРО

25

24 часа

7

Сумативно оценување

Надворешен експерт

Советници во БРО

16

24 часа

 

8

 

Користење на образовен софтвер ЕДУБУНТУ

Советници од БРО и надворешни експерти

Советници во БРО

60

12 часа

9

Курсеви за англиски јазик

 

Надворешен експерт

Советници во БРО

13

2 часа

 

Во текот на 2010 година, во однос на активностите за професионален развој на воспитно - образовните и раководните кадри, Бирото ги спроведе следните обуки:

I Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Имплементација на новата наставна програма по математика за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по математика што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

391

5 часа

2

Имплементација на новата наставна програма по македонски јазик за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по македонски јазик што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

301

5 часа

3

Имплементација на новата наставна програма по албански јазик за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по албански јазик што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

40

5 часа

4

Имплементација на новата наставна програма по турски јазик за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

 

Советниците од БРО

Наставници по турски јазик што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

20

5 часа

5

Имплементација на новата наставна програма по музичко образование  за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по музичко образование што предаваат во 8 одд. во учебна 2010/2011 год.

237

5 часа

6

Имплементација на новата наставна програма по физичко и здравствено образование  за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по физичко и здравствено образование што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

301

5 часа

7

Имплементација на новата наставна програма по ликовно образование за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по ликовно образование што предаваат во 8 одд. во учебна 2010/2011 год.

190

5 часа

8

Имплементација на новата наставна програма по географија за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по географија што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

271

5 часа

9

Имплементација на новата наставна програма по биологија за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по биологија што предаваат во  8 одд. во учебната 2010/2011 год.

241

5 часа

10

Имплементација на новата наставна програма по хемија за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по хемија што предаваат во  8 одд. во           учебната 2010/2011 год.

259

5 часа

11

Имплементација на новата наставна програма по физика за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по физика што предаваат во  8 одд. во           учебната 2010/2011 год.

190

5 часа

12

Имплементација на новата наставна програма по граѓанско образование за VIII одделение и информација за дигиталните содржини на ИНТЕЛ

Советниците од БРО

Наставници по граѓанско општество што предаваат во 8 одд. во учебната 2010/2011 год.

271

5 часа

13

Работа со компјутер

Советниците од БРО

Наставници од одделенска настава - 4 одделение

810

32 часа

14

Реализација на програмата животни вештини за седмо, осмо и деветто одделение

 

 

Советниците од БРО

Класни раководители на паралелки во  шесто и седмо одделение

506

12 часа

15

Планирање и евидентирање на часовите

од програмата за животни вештини

Советниците од БРО

Стручни соработници од основните училишта

278

12 часа

16

Семинар за основно образование и воспитание за дипломирани теолози

Советници од БРО

Наставници теолози

35

8 часа

17

Воведување во новите наставни програми за прво одделение деветгодишно основно образование

 

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои ќе реализираат настава во 1 одд. во уч. 2010/2011 год.

558

8 часа

18

Воведување во новите наставни програми за второ одделение деветгодишно основно образование

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои ќе реализираат настава во 2 одд. во уч. 2010/2011 год.

1035

6 часа

19

Воведување во новите наставни програми за трето одделение деветгодишно основно образование

 

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои ќе реализираат настава во 3 одд. во уч. 2010/2011 год.

1041

6 часа

20

Воведување во новите наставни програми за четврто одделение деветгодишно основно образование

 

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои ќе реализираат настава во 4 одд. во уч. 2010/2011 год.

1190

6 часа

21

Воведување во новите наставни програми за петто одделение деветгодишно основно образование

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои ќе реализираат настава во 5 одд. во уч. 2010/2011 год.

1190

6 часа

22

Оценување на постигањата на учениците од четврто одделение деветгодишно образование - описно и бројчано оценување

Советниците од БРО

Наставници што предаваат во четврто одделение

1169

8 часа

23

Регионални обуки за ТулКид прорама

Советници од БРО

Одделенски наставници во трето, четврто и петто одделение

1420

24 часа

24

Воведување во новата наставна програма за предметот класична култура во европската цивилизација

Советник од БРО

Наставници што го предаваат предметот класична култура во европската цивилизација

40

5 часа

25

Воведување во новата наставна програма за предметот запознавање со религиите

Советник од БРО и надворешен соработник

Наставници што го предаваат предметот запознавање со религиите

25

5 часа

26

Воведување во новата наставна програма за предметот етика на  религиите

Советник од БРО и надворешен соработник

Наставници што го предаваат предметот етика на  религиите

80

5 часа

27

Воведување во новата наставна програма за предметот етика

Советник од БРО и надворешен соработник

Наставници што го предаваат предметот етика

120

5 часа

 

28

Имплементација на новата наставна програма по предметот програмирање во 8 одделение

Советници од БРО

Наставници по предметот програмирање што предаваат во 8 одд.  во уч. 2010/2011 год.

120

4 часа

I I Обуки  реализирани преку акредитација на програми и понудувачи на обуки и услуги

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

2

3

 

4

5

6

7

8

 • Стратегии и техники на подучување
 • Планирање, вреднување и оценување
 • Обука за раководен и стручен кадар во училиштата
 • Организирање на наставата во училницата
 • Примена на ИКТ во наставата
 • Ученици со посебни образовни потреби
 • Училиштето и заедницата
 • Тема од национален интерес (Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија)

9 акредитирани понудувачи на обука и услуги со вкупно 33 акредитирани програми

 

 

Наставници од 246 основни училишта

 • 2542
 • 889
 • 340

 

 • 1455
 • 536
 • 821
 • 147
 • 52

 

36 часа по обука

Вкупно 13276 часа

 

I I I Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието во соработка со други институции

 • Наслов на проектот: : Обука на наставници - почетници во наставата по англиски јазик
 • Цел на проектот: Подобрување на квалитетот на наставата по англиски јазик
 • Проектот го реализира Бирото за развој на образованието во соработка со канцеларијата на Британскиот совет во Република Македонија
 • Време на реализација на обуките: март-април 2010 година

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Методски пристап во реализацијата на наставата по англиски јазик

1 советник по англиски јазик од БРО и 4 надворешни соработници

Наставници од средните училишта

100

24 часа по обука

Вкупно 120 часа

 

 • Наслов на проектот: : Унапредување на медиумската писменост во Република Македонија
 • Цел на проектот: Продлабочување на знаењата и вештините на наставниците по мајчин јазик за поуспешна реализација на содржините од медиумска култура во наставниот процес во основните и средните училишта.
 • Проектот го реализира: : Бирото за развој на образованието во соработака со Македонскиот институт за медиуми.
 • Време на реализација на обуките: јануари-декември 2010 година

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Обработка на содржини од медиумска култура со цел поуспешна реализација на истите  во наставниот процес во  основните и средните училишта.

Комуниколози од Македонскиот институт за медиуми

Наставници по мајчин јазик од 267 основни училишта и 318 средни училишта

585

8 часа по обука

Вкупно 272 часа

 

 

 • Проект што го реализира Бирото за развој на образованието во соработка со ГЕТЕ Институтот - Канцеларија за врски Скопје

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Едногодишна регионална обука за наставници по германски јазик

Советник по германски јазик, референти од Германија и обучени мултипликатори

Наставници од основните училишта во Прилеп, Битола и околината

11

105 часа во Македонија,

30 часа во Германија,

Вкупно135 часа

2

Работилница „Театарски елементи во наставата по германски јазик"

Советник по германски јазик,

Наставници од основните училишта

18

16 часа

3

Конгрес на тема „Рано изучување на германскиот јазик и рана повеќејазичност во југоисточна Европа"

Советник по германски јазик, 6 експерти од Германија

Наставници од основните училишта

64 наставници од Македонија и 40 гости од странство

16 часа

4

Интернет платформа за учење наменета за наставниците кои предаваат германски јазик од прво одделение

Советник по германски јазик

Наставници од основните училишта

16

16 часа

 

 

 

 

 • Проект што го реализира Бирото за развој на образованието во соработка со Министерството за информатичко општество на Република Македонија

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Обука на наставниците по математика од основното образование за примена на е-содржините од порталот  www.skoool.mk  во наставата по математика

Советниците по математика

Наставници по математика што предаваат во V, VI, VII и VIII одделение во основното образование

317

3 часа

2

Обука на наставниците по физика од основното образование за примена на е-содржините од порталот  www.skoool.mk  во наставата по физика

Советниците по физика

Наставници по физика што предаваат во  VII и VIII одделение во основното образование

92

3 часа

3

Обука на наставниците по хемија од основното образование за примена на е-содржините од порталот  www.skoool.mk  во наставата по хемија

Советниците по хемија

Наставници по хемија што предаваат во  VII и VIII одделение во основното образование

71

3 часа

4

Обука на наставниците по биологија од основното образование за примена на е-содржините од порталот  www.skoool.mk  во наставата по биологија

Советниците по биологија

Наставници по биологија што предаваат во V, VI, VII и VIII одделение во основното образование

127

3 часа

5

,,Воведување во користење на е-содржините од порталот skoool.mk.²

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои реализираат настава во 1 одд. во уч. 2010/2011 год.

1107

8 часа

6

,,Воведување во користење на е-содржините од порталот skoool.mk.²

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои реализираат настава во 2 одд. во уч. 2010/2011 год.

1178

8 часа

7

,,Воведување во користење на е-содржините од порталот skoool.mk.²

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои реализираат настава во 3 одд. во уч. 2010/2011 год.

1154

8 часа

 

 

8

,,Воведување во користење на е-содржините од порталот skoool.mk.²

Советниците од БРО

Одделенски наставници кои реализираат настава во 4 одд. во уч. 2010/2011 год.

890

8 часа

 

 

 

 

 • Проект што го реализира Бирото за развој на образованието во соработка со проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП)

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Стандарди за училишно формативно оценување

Експерти,советници од БРО и наставници - обучувачи

Наставници од основното училиште, административен персонал

2595 наставника,

127 административен кадар

32 часа

2

Наставата по математика во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по математика

359

16 часа

3

Наставата по физика во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по физика

258

12 часа

4

Наставата по физичка воспитување во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по физичко воспитување

258

12 часа

5

Наставата по хемија во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по хемија

214

12 часа

6

Наставата по биологија во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по биологија

284

12 часа

7

Наставата по географија во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по географија

244

12 часа

8

Наставата по биологија во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници по биологија

244

12 часа

9

Методологија во наставата во 21 век

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници

16

24 часа

10

Клубови за поддршка на учениците - техничари

Советници од БРО и надворешни експерти

Наставници

646

16 часа

11

Регионална СМПС обука на ИНТЕЛ за лаптопи

Надворешни експерти

Наставници - обучувачи

630

24 часа

12

Училишна дисеминација - СМПС обука на ИНТЕЛ за лаптопи

Обучени наставници

Сите наставници

6771

24 часа

13

Регионален ЕДУБУНТУ тренинг

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници - обучувачи

875

24

14

Училишна дисеминација на ЕДУБУНТУ тренинг

Наставници обучувачи

Наставници

8259

24 часа

15

Креирање на ефективна средина за учење

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници и училишна администрација

211 наставници и 23 претставници од училишната администрација

16 часа

16

Вклучување на родителите и заедницата во училишните активности

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници и училишна администрација

151 наставници и 20 претставници од училишната администрација

16 часа

17

Обука за ЛЕГО роботи

Надворешни експерти

Наставници во основното образование и советници

51 наставник и 2 советника

24 часа

18

Обука за софтверот Алиса

Надворешни експерти

Наставници во основното образование и советници

51 наставник и 2 советника

24 часа

19

Обука за ЛЕГО роботи и Микрософт Роботикс Студио

Надворешни експерти

Наставници во средно стручно образование и советници за стручно образование

22 наставника и 2 советника

24 часа

20

Обука за компјутерски управувачки уреди

Надворешни експерти

Наставници во основното образование и советници

51 наставник и 2 советника

24 часа

21

Обука за ПЛЦ уреди

Надворешни експерти

Наставници во средно стручно образование и советници за стручно образование

22 наставника и 2 советника

24 часа

22

Обука за Google Sketch Up

Надворешни експерти

Наставници во основното образование и советници

51 наставник и 2 советника

24 часа

23

Обука за роботска рака и електронска лабораторија за учење

Надворешни експерти

Наставници во основното образование и советници

51 наставник и 2 советника

24 часа

24

Обука за вработливост и претприемачко образование на 21 век

Надворешни експерти

Наставници во основното образование, стручната служба и советници

17 наставника, 7 службеника од администрација и 10 советника

24 часа

25

Проектно базирано учење засновано на нови технологии

Надворешни експерти

Наставници во основното образование

70 наставника

24 часа

 

 

 • Проект што го реализира Бирото за развој на образованието во соработка со УНИЦЕФ

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Нумеричка писменост: Математика со размислување во почетните одделенија

-   Странски консултанти од САД ангажирани од УНИЦЕФ

-   Обучувачи - наставници (48)

Одделенски наставници од 1 - 5 одделение

1721

49

2

Јазична писменост:

- Читање со разбирање во почетните одделенија

- Пишување во почетните одделенија

-   Странски консултанти од САД ангажирани од УНИЦЕФ

-   Обучувачи - наставници (46)

Одделенски наставници од 1 - 5 одделение

935

49

 

 

 

СУМАРНА ТАБЕЛА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ ВО 201О ГОДИНА ОД БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ред.

Бр.

ОБУКА

Број на видови обуки

Број на учесници

Времетраење на обуката  (во часови )

1

Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието

28

12329

212

2

Обуки  реализирани преку акредитација на програми и понудувачи на обуки и услуги

8

6782

288

3

Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието во соработка со други институции

41

30851

861

4

ВКУПНО

77

49962

1361

 

Во текот на 2010 година реализирани се вкупно 77 различни видови на обуки.

Времетраењето на различните видови обуки е 1361 час  .

Со обуките биле опфатени близу 50000 учесници (наставен и стручен кадар).

 

Министерство за образование и наука на Република Македонија

Биро за развој на образованието

 

ПЛАНИРАНИ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ

ВО 2011 ГОДИНА

 

 

 

 

Декември 2010

 

I Обуки планирани од Бирото за развој на образованието за 2011 година

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

 

Имплементација на новите наставни програми за VI одделение од деветгодишното основно образование

Советници од БРО

Наставниците од основното образование што предаваат во VI одд.

1

Обука по македонски јазик за VI одделение

Советници од БРО

300

2

Обука по албански јазик за VI одделение

Советници од БРО

40

3

Обука по турски јазик за VI одделение

Советници од БРО

20

4

Обука по српски јазик за VI одделение

Советници од БРО

20

5

Обука по математика за VI одделение

Советници од БРО

400

6

Обука по англиски јазик за VI одделение

Советници од БРО

270

7

Обука по германски јазик за VI одделение

Советници од БРО

270

8

Обука по француски јазик за VI одделение

Советници од БРО

270

9

Обука по руски јазик за VI одделение

Советници од БРО

270

10

Обука по музичко образование за VI одделение

Советници од БРО

230

11

Обука по ликовно образование за VI одделение

Советници од БРО

230

12

Обука по природни науки и техника за VI одделение

Советници од БРО

270

13

Обука по техничко образование за VI одделение

Советници од БРО

190

14

Обука по информатика за VI одделение

Советници од БРО

270

15

Обука по историјаза VI одделение

Советници од БРО

270

16

Обука по физичко и здравствено образование за VI одделение

Советници од БРО

300

17

Имплементација на новите наставни програми за изборните предмети

Советници од БРО

Наставниците од основното образование што  ги предаваат новите изборни предмети

18

Обука според листа на изборни предмети

Советници од БРО

1200

 

Имплементација на  новите наставни програми за I година од гимназиско и општо образовните предмети од средното стручно образование и уметничките училишта

Советници од БРО

Наставниците од гимназиите и средните стручни и уметнички училишта

19

Обука по македонски јазик за I година

Советници од БРО

90

20

Обука по албански јазик за I година

Советници од БРО

90

21

Обука по турски јазик за I година

Советници од БРО

40

22

Обука по математика за I година

Советници од БРО

90

23

Обука по англиски јазик за I година

Советници од БРО

90

24

Обука по германски јазик за I година

Советници од БРО

90

25

Обука по француски јазик за I година

Советници од БРО

90

26

Обука по руски јазик за I година

Советници од БРО

90

27

Обука по музичка уметност за I година

Советници од БРО

90

28

Обука по ликовна уметност за I година

Советници од БРО

90

29

Обука по латински јазик за I година

Советници од БРО

90

30

Обука по физика за I година

Советници од БРО

90

31

Обука по информатика за I година

Советници од БРО

90

32

Обука по историја за I година

Советници од БРО

90

33

Обука по географија за I година

Советници од БРО

90

34

Обука по биологија за I година

Советници од БРО

90

35

Обука по хемија за I година

Советници од БРО

90

36

Обука по спорт за I година

Советници од БРО

90

37

Обука по предвидени курсеви, проектни активности, животни вештини  за I година

Советници од БРО

180

38

Обука на наставниците по стручните предмети во средното музичко и балетско училиште за I година

Советници од БРО и надворешни експерти

 

50

39

Обука на наставниците по стручните предмети во средното музичко и балетско училиште за I година

Советници од БРО и надворешни експерти

 

50

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

 

40

Описно оценување

Советници од БРО

Наставници од оддленска настава

3000

8

41

Описно и бројчано оценување

Советници од БРО

Наставници од четврто-шесто одделение

3000

8

II Обуки  реализирани преку акредитација на програми и понудувачи на обуки и услуги

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

 

1

 • Тема од национален интерес
 • (коритење и креирање на дигитални содржини во наставата во основното училиште)

акредитирани понудувачи на обука и услуги

 

Наставници од 360 основни училишта кои изведуваат настава по македонски јазик, албански јазик, македонски јазик за другите заедници, историја, музичко образование и ликовно образование

2000

18 часа по обука

 

 

III Обуки кои ќе ги реализира во 2011 година Бирото за развој на образованието во соработка со други институции

 • Проект што ќе го реализира во 2011 година Бирото за развој на образованието во соработка со ГЕТЕ Институтот - Канцеларија за врски Скопје

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Едногодишна регионална обука за наставници по германски јазик (RALF)

Советник по германски јазик, референти од Германија и обучени мултипликатори

Наставници од основните училишта во Тетово, Гостивар и околината

10-15

105 часа во Македонија,

30 часа во Германија,

Вкупно 135 часа

2

Едногодишна обука на тема: „Наставниците ја истражуваат својата настава"

Советник по германски јазик

Наставници од основните училишта

10

64 часа на семинар и 120 часа истражувачка работа

3

Обуки за мултипликатори на тема:

 • „Референцијалната рамка за јазици во училишната пракса" и
 • „Методско-дидактички препораки за подготовка на учениците за матурски испит по предметот германски јазик" и дисеминации по региони

Советник по германски јазик, надворешни експерти

Наставници од основните и средните училишта

70

18 часа за мултипликатори и 12 часа за дисеминација

4

Обука за наставниците вклучени во проектот „Германски јазик од прво одделение" на тема „Методско дидактички препораки за спроведување на наставата по германски јазик од прво до петто одделение"

Советник по германски јазик, надворешни експерти

Наставници од основните  училишта

18

16 часа

5

Јазична и методско-дидактичка обука за одделенски наставници кои предаваат во партнерските училишта со цел спроведување билингвална настава

Надворешни експерти

Наставници во средното образование

3

35 часа

 

 

 • Проекти / обуки што ги планира Бирото за развој на образованието во соработка со проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП) во 2011 година

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Стандарди за училишно сумативно оценување

 

Странски и домашни експерти, советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници од основното училиште, административен персонал

1500

 

2

Поддршка за работа со ученици кои имаат проблеми во учењето со помош на повратната информација добиена од процесот на оценување

Странски и домашни експерти, советници од БРО

Училишни психолози

100

 

3

 

За изготвување тест задачи

Странски и домашни експерти, советници од БРО

Наставници

100

 

4

Современи методи на предавање и учење за 21от век за математика и природните науки

Странски и домашни експерти

Советници од БРО

16

 

5

Современи методологии за предавање на математика и природни науки

Странски и домашни експерти

Претставници од Министерство за образование и наука

50

 

6

Современи аспекти во наставата по математика и природни науки

Советници од БРО

Наставници по математика и природна група на предмети

100

 

7

Современи аспекти во наставата по математика и природни науки

Советници од БРО

Студенти - идни наставници по математика и природна група на предмети

100

 

8

Основна обука за ЕдуБунту

Советници од БРО и наставници обучувачи

 

Наставници од основно образование

6000

 

9

Напредна обука за ЕдуБунту

Советници од БРО и наставници обучувачи

Наставници од основно образование

2000

 

10

Креирање на ефективна средина за учење

Советници од БРО и надворешни експерти

Наставници од основно образование

130

 

11

Вклучување на родителите и заедницата во училишните активности

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници, училишна администрација, родители и членови на управата

195 наставници и претставници од училишната администрација

 

12

Лобирање, подобрување на работата на училиштето и социјална правда

Надворешни експерти и советници од БРО

Претставници на управата на училиштето

8 училишта

 

13

Компјутерско управување, роботика и користење на ИКТ во индустријата

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници од основното образование

60

 

14

Користење на контролни кутии  во училиштата (програмирање на движење) - нови технологии - физика, механика

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници од средно стручно образование

35

 

15

Обука за користење на Robotics Studio

Software - нови технологии - физика, механика

Надворешни експерти и советници од БРО

Наставници од средно стручно техничко образование

Сите наставници

 

16

Вештини за вработување на 21 от век

Надворешни експерти и советници од БРО

Средни училишта

Наставници од 6 училишта

 

 

 • Проекти / обуки што ги планира Бирото за развој на образованието во соработка со канцеларијата на Британскиот совет во Република Македонија за 2011 година

 

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Обука на наставниците од основните и средните училишта во Републиката за примена на современа методологија  за наставата на немајчин јазик.

Советници од БРО и надворешни експерти

Наставници од основните и средните училишта

500

8 часа

 

 

 • Проекти / обуки што ги планира Бирото за развој на образованието во соработка со Македонскиот институт за медиуми за 2011 година

 

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Унапредување на медиумската писменост во Република Македонија

Советници од БРО и надворешни експерти

Наставници од основни и средну училишта

400

8 часа

 

 

 

 

 • Проекти / обуки што ги планира Бирото за развој на образованието во соработка со УНИЦЕФ за 2011 година

 

 

Ред.

Бр.

Тема на обуката (семинарот)

Реализатори / oбучувачи

Целна група

Број на учесници

Времетраење на обуката (во часови )

1

Нумеричка писменост: Математика со размислување во почетните одделенија

Обучувачи - наставници (48)

Одделенски наставници од 1 - 5 одделение

1440

49

2

Јазична писменост:

- Читање со разбирање во почетните одделенија

- Пишување во почетните одделенија

Обучувачи - наставници (46)

Одделенски наставници од 1 - 5 одделение

1040

49

3

- Справување со насилство во основните училишта

Надворешни соработници

По 4 претставници од 340 основни училишта

1360

18

 

 

СУМАРНА ТАБЕЛА ЗА ПЛАНИРАНИ ОБУКИ ВО 2011 ГОДИНА ОД БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Ред.

Бр.

ОБУКА

Број на видови обуки

Број на учесници

Времетраење на обуката  (во часови )

1

Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието

41

12670

 

2

Обуки  реализирани преку акредитација на програми и понудувачи на обуки и услуги

1

2000

 

3

Обуки  реализирани од Бирото за развој на образованието во соработка со други институции

26

16307

 

4

ВКУПНО

68

30977

 

Во текот на 2010 година реализирани се вкупно 68 различни видови на обуки.

Со обуките ќе бидат опфатени најмалку 31000 учесници (наставен и стручен кадар).

 


 

Министер

Abdulakim Ademi

Абдилаќим Адеми

Министер за образование и наука на Република Македонија

misija-vizija-button-web

politika-kvalitet-web

eksterno1-baner1-4

eDnevnik-14-baner2

 

plagjati-14-baner2NaukaMK-baner-14

MCGO-baner

patent-logo1

eduvideo-14

skoool-mk-web

sportski-igri-web

e-ucebnici

domovi-web

matura-baner-14BRO-baner-14aCSOO-14-web 2 Logo_DIC

edulaws-web

1000knigi-2014-v2

interaktivna-webr

              Министерство за образование      
и наука 
 ул. Св. Кирил и Методиј бр.54
 1000 Скопје
 Република Македонија


Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414    
Е-пошта: contact@mon.gov.mk      

 

 

 119931-matte-grey-square-icon-social-media-logos-facebook-logo-300x300 Придружете ни се на Facebook      

 

 


Copyright © 2014 mon.gov.mk            

Сите права се заштитени.