1. Сектор за основно образование

Во Секторот за основно образование има две одделенија и тоа:
- Одделение за основно образование и
- Одделение за финансирање на основното образование и кариерен развој.

Раководител на сектор:
Елена Ивановска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2. Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење

Во Секторот за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење има четири одделенија и тоа:

- Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење и
- Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој.

Помошник раководител на сектор:

Наталија Кизевска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3. Сектор за високо образование

Во Секторот за високо образование има две одделенија и тоа:

- Одделение за високо образована мрежа и
- Одделение за поддршка на телата за квалитет во високото образование.

Раководител на сектор:

Агим Рушити
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Помошник раководител на сектор:

Борчо Алексов
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4. Сектор за ученички и студентски стандард

Во Секторот за ученички и студентски стандард има две одделенија и тоа:
- Одделение за ученички стандард и
- Одделение за студентски стандард.

Контакт лица:

Ќенан Сали
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Џемиле Идризи
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

5. Сектор за наука и иновации

Во Секторот за науката и иновации има две одделенија и тоа:

- Одделение за развој на научно истражувачките кадри, поддршка на науката и иновациите и
- Одделение за преведена стручна и научна литература.

Раководител на сектор:

Елван Хасановиќ
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Помошник раководител на сектор:

Светлана Пинева
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

6. Сектор за меѓународна соработка

Раководител на сектор:

Љаура Цана

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во Секторот за меѓународна соработка има три одделенија и тоа:

- Одделение за еквиваленција и нострификација;
- Одделение за Национална рамка на квалификации и
- Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката.

Раководител на Одделение за меѓународна соработка:

Јулијана Балевска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт лице за Одделение за еквиваленција и нострификација за основно и средно образование
Бурхан Алија
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт лице за Одделение за еквиваленција и нострификација за високо образование
Насир Абази
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.


7. Сектор за финансиски прашања

Во Секторот за финансиски прашања има три одделенија и тоа:

- Одделение за буџетска координација;
- Одделение за буџетска контрола и
- Одделение за сметководство и плаќање;

Државен советник за финансиски прашања:

Соња Јаневска Петкоска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

8. Сектор за организациони работи на министерството

Во Секторот за организациони работи на министерството има пет одделенија и тоа:

- Одделение за архивско работење и организациони работи;
- Одделение за односи со јавноста и протокол;
- Одделение за капитални инвестиции;
- Одделение за координација на јавни набавки и
- Одделение за информатичка поддршка.

Контакт лица за Одделение за архивско работење и организациони работи:

Билјана Цветковска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Снежана Ачовска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на одделение за односи со јавност

Давор Политов
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Државен советник за капитални инвестиции:

Наташа Хаџилега
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Контакт лица за Одделение за координација на јавни набавки:

Александра Трајковска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Трајче Митевски
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Раководител на Одделение за информатичка поддршка:

Горан Стојановски
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

9. Сектор за нормативно-правни работи

Во Секторот за нормативно - правни работи има две одцеленија и тоа:

- Одделение за нормативно правни работи во дејностите и
- Одцеление за правосудни, имотно-правни и административни работи;

Раководител на сектор:

Милка Масникоса
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

10. Сектор за Европска Унија

Во Секторот за Европска унија има три одделенија и тоа:

- Одделение за преговори и интеграција во Европската Унија;
- Одделение за имплементација и координација на ИПА и
- Одделение за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА.

Помошник раководител на сектор:

Надица Костоска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ПОСЕБНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ:

1. Одделение за внатрешна ревизија

Раководител на одделение:
Незаат Рамадани
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2. Одделение за стратешко планирање и анализа

Државен советник за стратешко планирање и економски анализи:
Билјана Трајковска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Анастасија Трајковска
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3. Одделение за управување со човечки ресурси
Раководител:

Александра Хашимбеговиќ
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.