Список со контакти на лица вработени во Министерство за образование и наука

ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Табеларен преглед на работните места во МОН 2018

Правилник за систематизација на работните места во МОН 2018

Правилник за внатрешната организација на МОН 2018

 

 

Oрганограм МОН 2015

Правилник за внатрешна организација МОН

Правилник за систематизација на работни места во МОН

 ПОСЕБНИ СОВЕТНИЦИ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА