МИСИЈА

на Министерството за образование и наука

на Република Македонија

Министерството за Образование и Наука има мисија да го развива образованието и воспитно образовниот систем во Република Македонија, да ја развива науката, научните достигнувања и иновации преку примена на принципите на квалитет, економичност, граѓанска одговорност и поврзаност со пазарот на трудот. Со примена на овие принципи ќе се овозможи и рамноправно учество на Република Македонија во Европските образовни економски и политички интегративни процеси.

MON-tabla-04-web

 

ВИЗИЈА

на Министерството за Образование и Наука

на Република Македонија

Министерството за Образование и Наука има визија да ги промовира вредностите и темелите на квалитетното образование и наука како клуч за подобрување на квалитетот на животот во целокупното општество.