Лични Податоци

Име : Енвер

Презиме : Хусејин

Датум на раѓање: 08.04.1971 год.

Место на раѓање: с.Тополница-Радовиш

Националност: Турчин

Брачна состојба: Оженет ,татко на 3 деца

Контакт Информации

Место на живење: Ул.Киро Донев бр-3 –Радовиш

Е-Маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Образование

Средно образование - Д.С.У- Ј.Б.Тито Радовиш

Високо образование - УГД-Штип;Факултет за образовни науки-‘’Дипломиран професор по одделенска настава’’

Последипломски студии - Меѓународен Универзитет Струга-Политички Науки

„Дипломатија и Меѓународни односи’’

Познавање на јазици: Турски-мајчин јазик, Македонски, Српски-Хрватски, Германски сред, Руски сред.

Работно искуство          

1997 - 2004 год. - Оснивач и управител на приватна фирма

2004-2007 - Наставник по одделенска настава во ОУ,,Крсте Петков Мисирков,,

2007-2009 - Директор на Приватна Радио Дифузна Установа во Штип,

2008-2012 - Член на УО во ЈП Агро Берза,

2012-2014 - Директор на Педагошка служба при МОН,

2012-2014 - Државен секретар во МТСП,

Сертификати,дипломи и признаниа  

Црвен Крст на РМ - Сертификат за учество на семинар ,обука за заедничка брза проценка -2005 год.

Приватен Универзитет Билкент-Анкара-сертификат за обука на наставниците од одделенска настава во Македонија-2008 год.

ТРТ-Истанбул-обука за меѓународно емитување-2009 год.

АКП-Анкара-Сертификат за учество на политичка академија-Балкан,2010 год.

Министерсво за информатичко општество - сертификат за учество на обука ,,лидерство и менеџирање,,2014 год.

Enver Husejin-Државен Секретар

 

Лични Податоци

Име : Енвер

Презиме : Хусејин

Датум на раѓање: 08.04.1971 год.

Место на раѓање: с.Тополница-Радовиш

Националност: Турчин

Брачна состојба: Оженет ,татко на 3 деца

Контакт Информации

Место на живење: Ул.Киро Донев бр-3 –Радовиш

Е-Маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Образование

Средно образование - Д.С.У- Ј.Б.Тито Радовиш

Високо образование - УГД-Штип;Факултет за образовни науки-‘’Дипломиран професор по одделенска настава’’

Последипломски студии - Меѓународен Универзитет Струга-Политички Науки

„Дипломатија и Меѓународни односи’’

Познавање на јазици: Турски-мајчин јазик, Македонски, Српски-Хрватски, Германски сред, Руски сред.

Работно искуство          

1997 - 2004 год. - Оснивач и управител на приватна фирма

2004-2007 - Наставник по одделенска настава во ОУ,,Крсте Петков Мисирков,,

2007-2009 - Директор на Приватна Радио Дифузна Установа во Штип,

2008-2012 - Член на УО во ЈП Агро Берза,

2012-2014 - Директор на Педагошка служба при МОН,

2014-2017 - Државен секретар во МТСП,

Сертификати,дипломи и признаниа  

Црвен Крст на РМ - Сертификат за учество на семинар ,обука за заедничка брза проценка -2005 год.

Приватен Универзитет Билкент-Анкара-сертификат за обука на наставниците од одделенска настава во Македонија-2008 год.

ТРТ-Истанбул-обука за меѓународно емитување-2009 год.

АКП-Анкара-Сертификат за учество на политичка академија-Балкан,2010 год.

Министерсво за информатичко општество - сертификат за учество на обука ,,лидерство и менеџирање,,2014 год.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

 • Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија се стреми кон подигнување на квалитетот на образовните и научните институции и градење механизми за нивно ефективно и ефикасно делување.
 • Министерството за образование и наука ги имплементира сите позитивни промени во образовната и научната сфера со цел да се намали невработеноста и да се генерираат квалитетни кадри.
 • Министерството за образование и наука ја засилува и унапредува меѓународната соработка во сферата на образованието и науката.
 • Министерството за образование и наука го подигнува нивото на образование кај младите со посебен акцент на зголемување на квалитетот на нивното знаење.
 • Министерството за образование и наука поддржува образовна рамноправност, односно образование за сите граѓани.
 • Министерството за образование и наука применува концепт за доживотно учење и обука.
 • Министерството за образование и наука воспоставува динамична врска со пазарот на трудот и потребите на стопанството.
 • Министерството за образование и наука ја промовира информатичката писменост како една од клучните компетенции за зголемување на ефикасноста на образовниот систем.
 • Министерството за образование и наука го поддржува Системот за Управување со Квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард МКС EN ISO 9001:2015
 • Министерството за образование и наука се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал, води сметка за одржување на благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител е свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на корисниците на услуги и просперитетот на Министерството.
 • Министерството за образование и наука применува процесен приод кон создавањето и одржувањето на системот за управување со квалитет. Во врска со тоа извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на услугите на Министерството.
 • Врвното Раководство на Министерството периодично извршува контрола на политиката, функционирањето на системот за управување со квалитет, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет.

Скопје, 2019 година

iso

ИНТЕРЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Документи | Проекти | Донатори | Анализи | Најдобри Практики | Активности | Фото Галерија

 

Обврски на училиштето при спроведување на заеднички активности поддржани преку грант на МОН

Училиште што ја унапредува меѓуетничката интеграција во образованието

 

Постигнувањето на едно хармонично и мирно граѓанско општество, каде што сите етнички групи ќе бидат почитувани и ќе имаат еднакви можности, е еден од главните приоритети на Владата на Република Македонија. Тоа ги вклучува почитувањето на етничкиот идентитет и интересите на македонските граѓани, и подразбира целосна интеграција на сите граѓани во земјата.

Еден од сегментите во кој треба да се направат клучните промени е и образовниот систем, бидејќи намалената интеракција на меѓуетничките односи може да предизвика поголемо етничко оддалечување кое би резултирало со изолирање на етничките заедници кои живеат во Република Македонија.

Но, и покрај значителниот развој на образовниот систем во изминатите декади и високите стандарди во поглед на образованието на мајчин јазик, настаните се одвиваат во правец на кој треба да му се посвети внимание за да се избегне поголемо етничко оддалечување, предизвикано од недоволното знаење еден за друг и од намалената интеракција.

Интегрирано образование е нов модел на образование кој претставува пример за образование на децата и младината од сите етнички заедници во мултиетничка средина заради нивно подготвување за живот во мултиетничко општество. Овој образовен модел ги негува, ги охрабрува и ги интегрира во себе мултиетничките и мултикултурните вредности, образувањето и надградувањето како на учениците, наставниците и вработените во училиштата, така и на родителите и заедницата, преку негување на хармонични односи кои се темелат на  почитување на разликите, градејќи притоа едно мултиетничко општество. Интенцијата на квалитетното интегрирано образование е градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои ќе ги промовираат мултиетничките вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќенасочна комуникација во пријатен и поттикнувачки училишен амбиент.

 

Резултати од јавниот повик за доделување на парични средства за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата во основните и средните училишта

Листа на основни училишта

Листа на средни училишта

 

 

МИСИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Министерството за Образование и Наука има мисија да го развива образованието и воспитно образовниот систем во Република Северна Македонија, да ја развива науката, научните достигнувања и иновации преку примена на принципите на квалитет, економичност, граѓанска одговорност и поврзаност со пазарот на трудот. Со примена на овие принципи ќе се овозможи и рамноправно учество на Република Северна Македонија во Европските образовни економски и политички интегративни процеси.

iso

 

ВИЗИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Министерството за Образование и Наука има визија да ги промовира вредностите и темелите на квалитетното образование и наука како клуч за подобрување на квалитетот на животот во целокупното општество.