Со цел зголемување на опфатот за запишување на нови студенти во прва година и овозможување на поголема достапност на високообразовните установи на лица кои поради какви било причини во минатото не биле во можност да се стекнат со високо образование, се објавува Конкурс за запишување во прва година - прв циклус на студии на дел од јавните високообразовни установи во Република Македонија, во академската 2015/2016 година, за лицата над 30 години жени и над 35 години мажи.

Детален преглед на слободни места може да се види тука.