Врз основа на член 24-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 37/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 118/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование бр. 19-2249/1 од 05.03.2013 година и бр.20-2928/1 oд 02.03.2017 година, Министерството за образование и наука објавува 

К О Н К У Р С

за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование

Министерството за образование и наука објавува Конкурс за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование.

На овој конкурс право на учество имаат здруженијата на наставници кои се регистрирани како здруженија најмалку три години до денот кога поднесуваат пријава за организирање на натпреварите. 

Со поднесувањето на Образецот на барањето за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование, здруженијата на наставници треба да достават:

1. Документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Северна Македонија,

2. Тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија,

3. Биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадени од Централен регистар на Република Северна Македонија,

4. Статут на здружението на наставници,

5. Правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници,  

6. Тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во средните училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за реализација на натпреварите и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени во организацијата и реализацијата на секој од натпреварите.

Заинтересираните здруженија чија документација ќе биде некомплетна или ненавремено доставена нема да бидат земени во предвид во процесот на понатамошно разгледување и акредитирање.

За организирање на натпреварите се акредитира по едно здружение на наставници или сојуз на здруженија по одделен наставен предмет, односно област за период од три години сметано од датумот на издавање на Решението за акредитација. 

Избраните здруженија на наставници, односно сојузи на здруженија со правилник за организирање на натпреварите ќе го уредат начинот на организацијата, како и натпреварите на учениците да ги организира преку наставници што изведуваат настава по одделен наставен предмет, сроден предмет или област, како и да обезбеди организирање натпревари на целата територија на Република Северна Македонија на сите наставни јазици, со исклучок на натпреварите по албански јазик и литература и турски јазик и литература.

Здружението на наставници или сојузот на здруженија може да издаде само една диплома за освоено прво, второ или трето место на ученик кој учествувал на државен  натпревар по одделен  наставен  предмет, сроден предмет или област, пофалница на наставникот - ментор, а за останатите учесници може да издаде уверение за учество на натпреварот.

Право на учество на овој Конкурс имаат здруженијата на наставници и сојузите на здруженија на наставници кои немаат добиено акредитација за следните општообразовни наставни предмети за гимназиско и стручно образование:

- македонски јазик и литература;

- албански јазик и литература; 

- турски јазик и литература;

- англиски јазик;

- француски јазик;

- италијански јазик;

- класични јазици;

- математика;

- историја;

- географија;

- биологија;

- физика;

- хемија; 

- бизнис и претприемништво;

- бизнис;

- спорт и спортски активности;

- музичка уметност/култура;

- ликовна уметност;

- педагогија;

- психологија;

-вовед во право;

- менаџмент;

- логика;

- етика;

- економија;

- информатика, информатичка технологија и програмски јазици.

 

Стручните предмети од следните струки:

- градежно - геодетска струка;

- геолошко - рударска;

- графичка струка;

- економска – правна и трговска струка;

- здравствена струка;

- струка лични услуги;

- текстилно – кожарска струка;

- угостителско - туристичка струка;

- шумарско –дрвопреработувачка струка;

- земјоделско ветеринарна струка;

- електротехничка струка;

- машинска струка;

- сообраќајна струка.

Стручни предмети  од уметничко образование за:

- музичка уметност;

- ликовна уметност и дизајн.

Потребната документација се доставува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој Конкурс во писарницата на Министерство за образование и наука, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

 

Врз основа на член 24-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 37/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 118/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование бр. 19-2249/1 од 05.03.2013 година и бр.20-2928/1 oд 02.03.2017 година, Министерството за образование и наука објавува

 

К О Н К У Р С
за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на
учениците по одделни предмети во средното образование

Министерството за образование и наука објавува Конкурс за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование.

На овој конкурс право на учество имаат здруженијата на наставници кои се регистрирани како здруженија најмалку три години до денот кога поднесуваат пријава за организирање на натпреварите.

Со поднесувањето на Образецот на барањето за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците по одделни предмети во средното образование, здруженијата на наставници треба да достават:

  1. Документ за регистрирана дејност од Централен регистар на Република Северна Македонија,
  2. Тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија,
  3. Биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадени од Централен регистар на Република Северна Македонија,
  4. Статут на здружението на наставници,
  5. Правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници,  
  6. Тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во средните училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период за реализација на натпреварите и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени во организацијата и реализацијата на секој од натпреварите.

Заинтересираните здруженија чија документација ќе биде некомплетна или ненавремено доставена нема да бидат земени во предвид во процесот на понатамошно разгледување и акредитирање.

За организирање на натпреварите се акредитира по едно здружение на наставници или сојуз на здруженија по одделен наставен предмет, односно област за период од три години сметано од датумот на издавање на Решението за акредитација.

 

Избраните здруженија на наставници, односно сојузи на здруженија со правилник за организирање на натпреварите ќе го уредат начинот на организацијата, како и натпреварите на учениците да ги организира преку наставници што изведуваат настава по одделен наставен предмет, сроден предмет или област, како и да обезбеди организирање натпревари на целата територија на Република Северна Македонија на сите наставни јазици, со исклучок на натпреварите по албански јазик и литература и турски јазик и литература.

 

Здружението на наставници или сојузот на здруженија може да издаде само една диплома за освоено прво, второ или трето место на ученик кој учествувал на државен  натпревар по одделен  наставен  предмет, сроден предмет или област, пофалница на наставникот - ментор, а за останатите учесници може да издаде уверение за учество на натпреварот.

Право на учество на овој Конкурс имаат здруженијата на наставници и сојузите на здруженија на наставници кои немаат добиено акредитација за следните општообразовни наставни предмети за гимназиско и стручно образование:

- македонски јазик и литература;

- албански јазик и литература;

- турски јазик и литература;

- англиски јазик;

- француски јазик;

- италијански јазик;

- класични јазици;

- математика;

- историја;

- географија;

- биологија;

- физика;

- хемија;

- бизнис и претприемништво;

- бизнис;

- спорт и спортски активности;

- музичка уметност/култура;
- ликовна уметност;
- педагогија;
- психологија;
-вовед во право;
- менаџмент;
- логика;
- етика;
- економија;

- информатика, информатичка технологија и програмски јазици.

 

Стручните предмети од следните струки:

- градежно - геодетска струка;
- геолошко - рударска;

- графичка струка;
- економска – правна и трговска струка;

- здравствена струка;
- струка лични услуги;
- текстилно – кожарска струка;
- угостителско - туристичка струка;

- шумарско –дрвопреработувачка струка;

- земјоделско ветеринарна струка;

- електротехничка струка;

- машинска струка;

- сообраќајна струка.

Стручни предмети  од уметничко образование за:

- музичка уметност;

- ликовна уметност и дизајн.

Потребната документација се доставува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој Конкурс во писарницата на Министерство за образование и наука, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook