Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ„  бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

ПОВТОРЕН ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основнои средно стручно четиригодишно образование

Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

9. СЕКТОР/СТРУКА: ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ /ТЕКСТИЛНО-КОЖАРСКА

9.1.Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека,техничар за дизајн на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстил, кожа и други сектори

1

9.2.Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за изработка на облека, техничар за моделирање на облека, техничар за обувки, техничар за моделирање на обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Текстилно кожарски суровини

1

9.3. Техничар за дизијн на облека

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Основи на дизајн

1

9.4. Предмети за квалификацијата/образовниот профил:Техничар за обувки

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

1

9.5. Предмети за квалификацијата/образовниот профил: техничар за изработка на облека

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Естетика

1

10. СЕКТОР/СТРУКА: ШУМАРСТВО И ОБРАБОТКА НА ДРВО/ШУМАРСКО-ДРВОПРЕРАБОТУВАЧКА

10.2.Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: Шумарски техничар, техничар за мебел и ентериер, техничар за обработка на дрво, техничар за пејзажен дизајн

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Современи технологии на економските сектори на пазарот на трудот

1

11. СЕКТОР/СТРУКА: УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ/УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА

11.1.Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: угостителски техничар, угостителски техничар за рурален туризам, техничар за настани и анимации и хотелско туристички техничар

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Хигиена и екологија

1

13. СЕКТОР/СТРУКА: ЛИЧНИ УСЛУГИ

13.1.Заеднички предмети за квалификациите/образовните профили: техничар за очна оптика, техничар за козметичка нега и убавина

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Лични услуги и другите сектори на квалификација

1

13.2.Заеднички предмети за квалификацијата/образовниот профил: Техничар за очна оптика

Ред. број

Назив на предметот

Број на потребни учебници

1

Оптика

1

     

Географија за IХ одделение во деветгодишното основно образование,

Јазик и култура на Ромите (изборен предмет)за IХ одделение во деветгодишното основно образование,

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 27.12.2019 година. (пријавата може да се преземе од следниот линк).

Кон пријавата авторите од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-          уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија),

-          изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

Министерството за образование и наука известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook