Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/2011, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14 10/15, 98/15,145/15, 30/16 и 127/16), Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14 и 145/15) и Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/14, 129/15, 146/15, 30/16 и 142/16), се врши изменување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017/2018 година во Република Македонија.

Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, во ставот 1, алинеја 3 „додаток на свидетелство за IX одделение со резултати од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците“ се брише.


Во делот V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР, во ставот 1, алинеја 5 „среден успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот за IX одделение“ се брише.

Ставот 8 „За средниот успех од резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот за IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени (оценките по наставните предмети од додаток на свидетелство за IX одделение од екстерното проверување на постигањето на успехот на ученикот се собираат и се делат со 2)“ се брише,

Ставот 9 станува 8 и гласи: „Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 77 поени.“

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook