Врз основа на член 13 од Законот за Државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр.142/08, 148/09, 41/14, 55/16 и 142/16 ) и Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на надворешни соработници-набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците број 02-149/1 од 07.03.2017 година, Државниот испитен центар, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на надворешни соработници –набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците

 

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници- набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на ученицитевоосновното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење), и тоа за во следниве општини:

 

Општина

Број на набљудувачи

Арачиново

3

Берово

5

Битола

22

Богданци

3

Боговиње

6

Босилово

3

Брвеница

3

Валандово

3

Василево

2

Вевчани

1

Велес

13

Виница

6

Вранештица

1

Врапчиште

5

Гевгелија

6

Гостивар

19

Градско

1

Дебар

4

Дебарца

1

Делчево

3

Демир Капија

1

Демир Хисар

4

Дојран

1

Долнени

8

Другово

1

Желино

6

Зајас

2

Зелениково

1

Зрновци

1

Илинден

4

Јегуновце

3

Кавадарци

9

Карбинци

1

Кичево

7

Конче

1

Кочани

10

Кратово

2

Крива Паланка

3

Кривогаштани

2

Крушево

3

Куманово

31

Липково

8

Лозово

1

Маврово и Ростуше

5

Македонска Каменица

2

Македонски Брод

2

Могила

3

Неготино

3

Новаци

1

Новосело

2

Осломеј

3

Охрид

14

Петровец

2

Пехчево

1

Пласница

2

Прилеп

18

Пробиштип

3

Радовиш

6

Ранковце

1

Ресен

6

Росоман

1

Сарај

10

Свети Николе

4

Скопје

118

Старо Нагоричане

3

Струга

18

Струмица

15

Студеничани

4

Теарце

6

Тетово

34

Центар Жупа

3

Чашка

3

Чешиново - Облешево

2

Чучер - Сандево

3

Штип

13

Шуто Оризари

5

 

 

Набљудувањето на процесот на екстерна проверка на постигањата на учениците, ќе се врши во 4 дена во периодот од 05 до 09.06.2017 година, за јунската сесија.

По потреба, избраните лица, ќе бидат ангажирани и дополнителни денови.

За својот ангажман кандидатите ќе добијат надомест од 600,00 денари по ден, согласно поднесениот извештај за извршена работа.

Кандидатите кои конкурираат за набљудувачи, треба да ги исполнуваат следните услови:
- да се државјани на Република Македонија;
- да имаат завршено најмалку средно образование;
- да не се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор, подолго од шест месеци.

Потребни документи:

 пријава (истата треба да содржи: име и презиме, телефонски број за контакт, mail адреса, општина на живеење);
 доказ за државјанство;
 кратка биографија;
 диплома за завршено средно образование (оргинал или копија заверена на нотар);
 потврда дека не се осудени со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор, подолго од шест месеци.

Пријавите со некомплетна и невалидна документација, како и пријавите кои ќе пристигнат по рокот утврден во овој конкурс нема да се земат предвид.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју по што ќе следи конечен избор.

Заинтересираните кандидати кои веќе доставиле комплетна и валидна документација за конкурсот од претходната (јануарската) испитна сесија во учебната 2016/2017 година, потребно е да достават само пополнета пријава.

Конкурсот трае 15 дена, од денот на објавување во средствата за јавно информирање.

Пријавата со документацијата се доставува со препорачана поштенска пратка наадресата на Државниот испитен центар на ул. „Васил Ѓоргов“ б.б Скопје, со назнака „За јавен конкурс за набљудувачи“.

Дополнителни информации заинтересираните кандидати може да добијат на телефон 3216-299 во интервал од 13-15 часот.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

upatstvo priracnik

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook