Врз основа на член 13-в став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), Министерство за образование и наука – Педагошка служба, ул. ,,Св.Кирил и Методиј“ бр.54-Скопје, објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за интерес за доставување на адаптирани учебници од странство за средно стучно тригодишно образование


(1) Предмет на јавниот повик: Доставување на барање за одобрување на адаптиран учебник од странство на учебници за следните наставни предмети:

Ред.

бр

СТРУКА

ОБРЗОВЕН

ПРОФИЛ

Број  наставни  програми кои се имплементираат од 2013/2014г

Вкупен бр. н.п.

Наставни програми

Год на изуч.

Нед фонд на часови.

1.

Геолошко-рударската и металуршката

1.Ракувач со рударски машини

8

 1. Техничка комуникација

I

2

 1. Заштита на работна и жи вотна средина

I

2

 1. Геологија

I

3

 1. Геологија

II

2

 1. Машинство

II

2

 1. Рударство

II

2

 1. Рударски машини

III

4

 1. Рударство

III

3

             

2.

Шумарско дрво-преработувачката

1.Столар

8

 1. Шумарство и обработка на дрво

I

4

 1. Конструирање на столарски производи

I

3

 1. Конструирање на столарски про изводи

II

3

 1. Технологија на изработка на столарски произ води

II

3

 1. Технологија на изработка на столарски произ води

III

2

 1. Изработка на мебел и ентериер

III

2

 1. Изработка на градежна стола рија

III

2

 1. Организација и економика на столарски производи

III

2

             

3.

Графичка

1.Печатар

7

 1. Графички дизајн

I

2

 1. Графички материјали

I

2

 1. Графичка технологија

I

3

 1. Печатење

II

3

 1. Печатење

III

3

 1. Графички машини

II

3

 1. Графички машини

III

3

             

4.

Текстилно-кожарска

1.Конфекционер

7

 1. Организација и работна комуникација

I

2

 1. Машини и апарати во конфекција

I

2

 1. Текстилни материјали

II

2

 1. Текстилни материјали

III

3

 1. Техничка подготовка  во конфекција

I

3

 1. Конструкција и моделирање на облека

II

4

 1. Конструкција и моделирање на облека

III

5

             

5.

Машинска

1.Автомеханичар

8

 1. Технологија на обработка

I

3

 1. Основи на машинство

I

2

 1. Моторни возила

II

2

 1. Моторни возила

III

2

 1. Мотори со внатрешно согорување

II

2

 1. Мотори со внатрешно согорување

III

2

 1. Опрема на возилата

II

2

8.   Техничка комуникација

I

2

             

6.

Електротехничка

1.Електроинсталатер и монтер

8

 1. Електротехника

I

3

 1. Електротехнички материјали и елементи

I

2

 1. Електрични мерења

II

2

 1. Електрични мрежи и водови

II

2

 1. Електрични инсталации и осветлување

II

2

 1. Електрични инсталации и осветлување

III

2

 1. Електрични машини и погони

III

2

 1. Електроенергетски постројки со управување

III

3

             

7.

Економско правна и трговска

1.Продавач

10

1.Трговија

I

3

2.Трговија

II

2

3.Трговија

III

2

4.Политика на производ

I

2

5.Политика на производ

II

2

6.Бизнис и претприемништво

I

2

7.Бизнис и претприемништво

II

2

8.Бизнис и претприемништво

III

2

9.Техники на продажба

III

2

10.Однесување на потрошувачите

III

2

             

8.

Лични услуги

1. Фризер

10

1.Основи на здравство

I

3

2. Основи на здравство

II

2

3. Фризерство

I

2

4. Фризерство

II

2

5.Материјали во фризерството

I

2

6.Материјали во фризерството

II

2

7.Материјали во фризерството

III

2

8.Естетика

III

2

9. Фризерство

III

2

10. Претприемништво

III

2

             

9.

Земјоделско-ветеринарната

1. Градинар-цвеќар

9

 1. Агропроизводство

I

2

 1. Растително производство

I

3

 1. Земјоделска техника

I

2

 1. Земјоделска техника

II

2

 1. Заштита на растенија

II

2

 1. Специјално цвеќарство

II

2

 1. Специјално цвеќарство

III

2

 1. Специјално градинарство

III

4

 1. Претприемништво и бизнис

III

2

             

10.

Сообраќајна

1. Ракувач со машини за пренос на материјал

7

 1. Сообраќај и транспорт

I

3

 1. Основи на машинство

I

2

 1. Механизација на претовар

I

2

 1. Механизација на претовар

II

3

 1. Технологија на ракување и складирање на стоката

II

2

 1. Механизација на претовар

III

3

 1. Технологија на ракување и складирање на стоката

III

3

             

11.

Угостителско-туристичка 

1.Келнер

2. Готвач

3. Слаткар

18

1. Основи на угостителско туристичкото работење

I

2

2. Хигиена и екологија

I

2

3. Психологија и комуникација

III

2

 

1. Келнер

     

4. Угостителско послужување

I

2

5. Угостителско послужување

II

2

6. Угостителско послужување

III

2

7. Храна и пијалаци

II

2

8. Основи на готварство

III

2

1.Готвач

9. Готварство

I

3

10. Готварство

II

3

11. Готварство

III

2

12. Декорација во готварството

III

2

1. Слаткар

13. Слаткарство

I

3

14. Слаткарство

II

3

15. Слаткарство

III

2

16. Декорација во слаткарството

III

2

1. Готвач

2. Слаткар

17. Храна и пијалаци

II

3

18. Основи на послужување

III

2


•ЗАЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОБЈАВИ ЕДЕН УЧЕБНИК ЗА РАЗЛИЧНИ СТРУКИ

Ред.

бр

 

 

 

СТРУКА

 

 

ОБРАЗОВЕН

ПРОФИЛ

Број  наставни  програми кои се имплементираат од 2013/2014г

Вкупен бр. н.п.

Наставни програми

Год на изуч.

Нед фонд на часови.

5.

1. Машинска

1.Автомеханичар

2. Обработувач на метал

1

 1. Претприемништво

III

2

 

2. Графичка

1. Печатар

1

III

2

Вкупно

 

1

     

 

•ПРЕДМЕТИ ЗА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ОДОБРИ ЕДЕН УЧЕБНИК ЗА РАЗЛИЧНИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ОД ИСТА СТРУКА

Ред.

бр

 

 

 

СТРУКА

 

 

ОБРАЗОВЕН

ПРОФИЛ

Број  наставни  програми кои се имплементираат од 2013/2014г

Вкупен бр. н.п.

Наставни програми

Год на изуч.

Нед фонд на часови.

5.

Машинска

1.Автомеханичар

2. Обработувач на метал

3

 1. Технологија на обработка

I

3

 1. Основи на машинство

I

2

 1. Техничка комуникација

I

2

Вкупно

 

3

     
             
 

Машинска

Обработувач на метал-

4

 1. Електротехника и електроника

II

2

 1. Технологија на обработка

II

2

 1. Технологија на обработка

III

2

 1. Обработка на металите со ЦНЦ машини

III

3

 

 

(2) Барање за одобрување на адаптиран учебник од странство може да поднесе
-домашен издавач,
-странски издавач кој е регистриран за издавачка дејност во државата во која му е седиштето преку овластени законски застапници во Република Македонија

(3) Кон барањето домашниот издавач, како и странскиот издавач, преку овластени законски застапници во Република Македонија задолжително приложува:

-адаптиран учебник од странство, преведен на македонски јазик, ликовно и графички разработен и јазично уреден во шест примероци од кои пет во печатена форма ( три во колор и два во црно бело ) и еден во електронска форма,
-изјава од лектор за јазично уредување на текстот,
-список на лице/лица кои го преведувале адаптираниот
учебник од странство,
-домашниот издавач треба да достави доказ дека е регистриран за издавачка дејност во Република Македонија,
-странскиот издавач треба да достави доказ дека е регистриран за
издавачка дејност во државата во која му е седиштето и овластување за законски застапник во Република Македонија.

(4) Јавниот повик трае до 06.03.2017 година.

(5) Заинтересираните издавачи може да ги подигнат наставни програми во просториите на Педагошката служба ул.,,Св.Кирил и Методиј“ бр.54-Скопје, а Концепцијата за изработка на учебникот можат да ја превземат од веб страната на Бирото за развој на образованието.

(6) Некомплетната и ненавремено доставената документација нема да се земе во предвид.

(7) Барањето за одобрување на адаптиран учебник од странство да се достави на следната адреса
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПЕДАГОШКА СЛУЖБА ул. ,,Св.Кирил и Методиј“ бр.54-Скопје

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

upatstvo priracnik

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook