Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за наука, образование и спорт на Република Хрватска, потпишана на 23 февруари 2015 година во Скопје, Министерството за образование и наука  на Република Македонија распишува

 

КОНКУРС

за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување  во Република Хрватска за академската 2016/2017 година1. Две (2) едносеместрални стипендии за преддипломски/дипломски студии за изучување на хрватскиот јазик и литература,

2. До осум (8) месеци стипендии за студиски престои, со поодделно траење од 1-2 месеци.

3. Две (2) стипендии за летниот курс по хрватски јазик и литература во рамки на Загребската славистичка школа.

 

Потребна документација за пријавување:

   

За точка број 1  потребни се следните документи:

 

1. Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ 

2. Фотографија од лична карта, поставена на образецот за пријавување;

3. Фотокопија од пасош;

4. CV, (Во Европски формат); 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5. Препис од двата последни завршени семестри во домашната институција (копија од додипломски/дипломски студии,  (копија од BA/BSc програми); 

6. Мотивациско посмо;

7. Препорака од соодветна домашна институција, зaверена и потпишана од одговорното лице;

8. Потврда за редовен студент;

9. Здравствена потврда. 

 

За точка број 2  потребни се следните документи:

 

1. Образец за пријавување; ( пополнетиот Образец,  потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2. Фотографија од лична карта, поставена на Образецот за   пријавување;

3. Фотокопија од пасош;

4. CV, (Во Европски формат);

http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

5. Листа на публикации;

6. Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот, заедно со придружен  соодветен документ од партнерот;

7. Прецизен и детален план за работа – максимум две страни;

8. Сертификат за владеење на Хрватски јазик – освен ако е договорено предложената програма да е на дру јазик. (Да е приложено во писмото за покана);

9. Две препораки од компетентни професори/експерти од областа на истражувањето;

10. Писмо за покана од страна на институција во Хрватска;

11. Здравствена потврда.. 

 

За точка број 3  потребни се следните документи:

 

1. Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да биде доставен и во електронскаформа) на  http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ 

2. Фотографија од лична карта поставена на образецот за пријавување;

3. Фотокопија од пасош;

4. CV, (Во Европски формат)

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5. Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот;

6. Мотивациско писмо;

7. Писмо за препорака;

8. Доказ за владеење на хрватски јазик.

 

Напомена: Образецот за пријавување кој е составен дел на овој Конкурс, освен во електронска форма, потребно е пополнет да го испечатите и да го доставите во три примероци во хартиена форма, заедно со потребната документација

 

Наведените документи потребно е во три примероци да се достават до Министерството за образование и наука, најдоцна до 8 Април, 2016 година.

Подетални информации можат да се добијат во Министерството за образование и наука, ул. Кирил и Методиј, бр. 54, Скопје, тел. 076 485 044, лице за контакт Билјана Василеска.

 

Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за наука, образование и спорт на Република Хрватска, потпишана на 23 февруари 2015 година во Скопје, Министерството за образование и наука  на Република Македонија распишува

 

 

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискo усовршување  во Република Хрватска за академската 2016/2017 година

 

1. Две (2) едносеместрални стипендии за преддипломски/дипломски студии за изучување на хрватскиот јазик и литература,

2. До осум (8) месеци стипендии за студиски престои, со поодделно траење од 1-2 месеци.

3. Две (2) стипендии за летниот курс по хрватски јазик и литература во рамки на Загребската славистичка школа.

 

 

Потребна документација за пријавување:

  

За точка број 1  потребни се следните документи:

 

1.    Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.    Фотографија од лична карта, поставена на образецот за пријавување;

3.    Фотокопија од пасош;

4.    CV, (Во Европски формат);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.    Препис од двата последни завршени семестри во домашната институција (копија од додипломски/дипломски студии,  (копија од BA/BSc програми);

6.    Мотивациско посмо;

 

 

 

 

7.    Препорака од соодветна домашна институција, зaверена и потпишана од одговорното лице;

8.    Потврда за редовен студент;

9.    Здравствена потврда.

.

За точка број 2  потребни се следните документи:

 

1.    Образец за пријавување; ( пополнетиот Образец,  потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.    Фотографија од лична карта, поставена на Образецот за   пријавување;

3.    Фотокопија од пасош;

4.    CV, (Во Европски формат);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.    Листа на публикации;

6.    Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот, заедно со придружен  соодветен документ од партнерот;

7.    Прецизен и детален план за работа – максимум две страни;

8.    Сертификат за владеење на Хрватски јазик – освен ако е договорено предложената програма да е на дру јазик. (Да е приложено во писмото за покана);

9.    Две препораки од компетентни професори/експерти од областа на истражувањето;

10.  Писмо за покана од страна на институција во Хрватска;

11.  Здравствена потврда..

 

За точка број 3  потребни се следните документи:

 

1. Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да                           биде доставен и во електронскаформа) на

http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2. Фотографија од лична карта поставена на образецот за   пријавување;

3. Фотокопија од пасош;

4. CV, (Во Европски формат)

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

 

5. Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот;

6. Мотивациско писмо;

7. Писмо за препорака;

8. Доказ за владеење на хрватски јазик.

 

 

Напомена: Образецот за пријавување кој е составен дел на овој Конкурс, освен во електронска форма, потребно е пополнет да го испечатите и да го доставите во три примероци во хартиена форма, заедно со потребната документација

 

Наведените документи потребно е во три примероци да се достават до Министерството за образование и наука, најдоцна до 8 Април, 2016 година..

 

Подетални информации можат да се добијат во Министерството за образование и наука, ул. Кирил и Методиј, бр. 54, Скопје, тел. 076 485 044, лице за контакт Билјана Василеска.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

upatstvo priracnik

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook