Стратешки план на Министерството за образование и наука  2020-2022

Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2020 година

Извештај за реализирани активности од Годишниот план на МОН за 2019 година

Стратегија за образованието 2018-2025

Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2018)

Стратегијата на образование на возрасни 2019-2023

Оперативен акциски план за родова еднаквост на МОН за 2020 година

Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)

Извештај за родово одговорно буџетирање за 2019 година

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард (анализа по област на студирање)