Сет на податоци во необработен формат.

 

ОВП оценки + училишта 25.01.2013 (.ODS формат, Linux office, се отвара и во повеќето Excel верзии)

____________________________________________________________________________


ОВП оценки + училишта, 2011/2012 (.ODS формат, Linux office, се отвара и во повеќето Excel верзии)

ОВП оценки, 2011/2012 (.CSV формат, се отвара со обични текст едитори)

ОВП училишта, 2011/2012 (.CSV формат, се отвара со обични текст едитори)

Опис на мета податоците:

SCHOOL_YEAR - школска година
SCHOOL_CODE - матичен број на училиштето, единствена шифра
SCHOOL - назив на училиштето
SUBJECT - предмет за кој се однесува оценката
GRADE - степен/година во образовниот систем
SCHOOL_CLASS_ID - единствена шифра на паралелката
SCHOOL_CLASS_TYPE - вид на паралелка
SCHOOL_PROGRAM_TYPE - вид на образование
SCHOOL_CLASS_CODE - ознака на паралелката во училиштето
SCHOOL_CLASS_NAME - насока
SEMESTER_1_RESULT_1 - број на оценки 1 во првото полугодие
SEMESTER_1_RESULT_2 - број на оценки 2 во првото полугодие
SEMESTER_1_RESULT_3 - број на оценки 3 во првото полугодие
SEMESTER_1_RESULT_4 - број на оценки 4 во првото полугодие
SEMESTER_1_RESULT_5 - број на оценки 5 во првото полугодие
SEMESTER_2_RESULT_1 - број на оценки 1 во второто полугодие
SEMESTER_2_RESULT_2 - број на оценки 2 во второто полугодие
SEMESTER_2_RESULT_3 - број на оценки 3 во второто полугодие
SEMESTER_2_RESULT_4 - број на оценки 4 во второто полугодие
SEMESTER_2_RESULT_5 - број на оценки 5 во второто полугодие
FINAL_GRADE_RESULT_1 - заклучени оценки 1 на крај од годината
FINAL_GRADE_RESULT_2 - заклучени оценки 2 на крај од годината
FINAL_GRADE_RESULT_3 - заклучени оценки 3 на крај од годината
FINAL_GRADE_RESULT_4 - заклучени оценки 4 на крај од годината
FINAL_GRADE_RESULT_5 - заклучени оценки 5 на крај од годината