- Документ: МАКЕДОНСКАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ - појдовни основи –

- Document: MACEDONIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK – starting bases –

 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за високообразовни квалификации

- Правилник за начинот на потврдување на компатибилноста на Националната рамка на високообразовни квалификации со Европската рамка на високообразовни квалификации (2014)

 

- Writing Learning Outcomes at Programme and Module Levels

- УРЕДБА за Националната рамка на високообразовните квалификации

- Национална рамка на високообразовните квалификации за Република Македонија

 

- Практични совети за пишување на резултатите од учењето - Прирачник

 

- National Framework for Higher Education Qualifications for Republic of Macedonia - Guide

- Practical advices for writing Learning outcomes - Manual