Завршни сметки 2019:

2019 - Холандски грант за Проект за модернизација на образованието

2019 - Унеско донација за поплавените подрачја

2019 - Технолошки промени - Терцијално образование

2019 - Темпус

2019 - Сопствени приходи - високо образование

2019 - Сее Ера Нет

2019 - Седма рамковна програма за истражување и развој

2019 - Ромска Европска фондација

2019 - Проект за рехабилитација на средните училишта

2019 - Проект за рехабилитација на основните училишта

2019 - Проект за вештини и иновации

2019 - Полагање стручен испит на приправници

2019 - Подршка за националната рамка на квалификации

2019 - Повраќај на студентски кредити и стипендии од научно истражувачки кадри

2019 - Нострификација на дипломи за основно и средно образование

2019 - Надомест за оштетени учебници

2019 - Надомест за акредитација

2019 - Модернизација на образованието - Холандски грант

2019 - Кредит за проект за модернизација на образованието

2019 - ИПА Програма - Развој на човечки ресурси

2019 - Интензивирање на Европски истражувачки зони

2019 - Изградба на училишни спортски сали во основни училишта

2019 - Заем од Банка за Развој при Советот на Европа

2019 - Европа за граѓаните

2019 - Доживотно учење

2019 - Владино учество во проект за модернизација на образованието

2019 - Верификација на квалификации во високото образование

2019 - БУЏЕТСКА СМЕТКА

2019 - WBC - ИНОЦЕНТ

 

 

Завршни сметки 2018:

МОН_2018_-_БУЏЕТСКА_СМЕТКА.pdf

МОН_2018_-_ВЕРИФИКАЦИЈА_НА_КВАЛИФИКАЦИИ_ВО_ВИСОКОТО_ОБРАЗОВАНИЕ.pdf

МОН_2018_-_ВЛАДИНО_УЧЕСТВО_ВО_ПРОЕКТ_ЗА_МОДЕРНИЗАЦИЈА_НА_ОБРАЗОВАНИЕТО.pdf

МОН_2018_-_ЗАЕМ_ОД_БАНКА_ЗА_РАЗВОЈ_ПРИ_СОВЕТОТ_НА_ЕВРОПА.pdf

МОН_2018_-_ИЗГРАДБА_НА_УЧИЛИШНИ_СПОРТСКИ_САЛИ_ВО_ОСНОВНИ_УЧИЛИШТА.pdf

МОН_2018_-_ИПА_ПРОГРАМА_-_РАЗВОЈ_НА_ЧОВЕЧКИ_РЕСУРСИ.pdf

МОН_2018_-_КРЕДИТ_ЗА_ПРОЕКТ_ЗА_МОДЕРНИЗАЦИЈА_НА_ОБРАЗОВАНИЕТО.pdf

МОН_2018_-_НАДОМЕСТ_ЗА_АКРЕДИТАЦИЈА.pdf

МОН_2018_-_НАДОМЕСТ_ЗА_ОШТЕТЕНИ_УЧЕБНИЦИ.pdf

МОН_2018_-_НОСТРИФИКАЦИЈА_НА_ДИПЛОМИ_ЗА_ОСНОВНО_И_СРЕДНО_ОБРАЗОВАНИЕ.pdf

МОН_2018_-_ПОВРАЌАЈ_НА_СТУДЕНТСКИ_КРЕДИТИ_И_СТИПЕНДИИ_ОД_НАУЧНО_ИСТРАЖУВАЧКИ_КАДРИ.pdf

МОН_2018_-_ПОЛАГАЊЕ_НА_СТРУЧЕН_ИСПИТ_НА_ПРИПРАВНИЦИ.pdf

МОН_2018_-_ПРОЕКТ_ЗА_РЕХАБИЛИТАЦИЈА_НА_ОСНОВНИТЕ_УЧИЛИШТА_ВО_РМ.pdf

МОН_2018_-_СОПСТВЕНИ_ПРИХОДИ.pdf

МОН_2018_-_СОПСТВЕНИ_ПРИХОДИ_ВИСОКО_ОБРАЗОВАНИЕ.pdf

МОН_2018_-_ТЕХНОЛОШКИ_ПРОМЕНИ_-_ТЕРЦИЈАЛНО_ОБРАЗОВАНИЕ.pdf

МОН_2018_-_WBC_INKONET.pdf

МОН_2018_-_ДОЖИВОТНО_УЧЕЊЕ.pdf

МОН_2018_-_ЕВРОПА_НА_ГРАЃАНИТЕ.pdf

МОН_2018_-_ИНТЕНЗИВИРАЊЕ_НА_ЕВРОПСКИ_ИСТРАЖУВАЧКИ_ЗОНИ.pdf

МОН_2018_-_МОДЕРНИЗАЦИЈА_НА_ОБРАЗОВАНИЕТО.pdf

МОН_2018_-_ПОДРШКА_ЗА_НАЦИОНАЛНАТА_РАМКА_НА_КВАЛИФИКАЦИИ.pdf

МОН_2018_-_ПРОЕКТ_ЗА_ВЕШТИНИ_И_ИНОВАЦИИ.pdf

МОН_2018_-_ПРОЕКТ_ЗА_РЕХАБИЛИТАЦИЈА_НА_СРЕДНИТЕ_УЧИЛИШТА_ВО_РМ.pdf

МОН_2018_-_РОМСКА_ЕВРОПСКА_ФОНДАЦИЈА.pdf

МОН_2018_-_СЕДМА_РАМКОВНА_ПРОГРАМА_ЗА_ИЗСТРАЖУВАЊЕ_И_РАЗВОЈ.pdf

МОН_2018_-_СЕЕ_ЕРА_НЕТ.pdf

МОН_2018_-_ТЕМПУС.pdf

МОН_2018_-_УНЕСКО_ДОНАЦИЈА_ЗА_РЕКОНСТРУКЦИЈА_НА_ПОПЛАВЕНИТЕ_УЧИЛИШТА_НА_СКОПСКИОТ_РЕГИОН.pdf

МОН_2018_-_ХОЛАНДСКИ_ГРАНТ_ЗА_ПРОЕКТ_ЗА_МОДЕРНИЗАЦИЈА_НА_ОБРАЗОВАНИЕТО.pdf

 

Завршни сметки 2017:

МОН 2017 - WBC INKONET

МОН 2017 - БУЏЕТСКА СМЕТКА

МОН 2017 - ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКАЦИИ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2017 - ВЛАДИНО УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2017 - ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

МОН 2017 - ДОНАЦИЈА ОД ОБСЕ

МОН 2017 - ЕВРОПА НА ГРАЃАНИТЕ

МОН 2017 - ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТ 2016

МОН 2017 - ЕРА ВЕСТ БАЛКАН

МОН 2017 - ЗАЕМ ОД БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

МОН 2017 - ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

МОН 2017 - ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЗОНИ

МОН 2017 - ИПА ПРОГРАМА - РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

МОН 2017 - КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2017 - МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2017 - НАДОМЕСТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

МОН 2017 - НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2017 - ПОДРШКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

МОН 2017 - ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ НА ПРИПРАВНИЦИ

МОН 2017 - ПРОЕКТ ЗА ВЕШТИНИ И ИНОВАЦИИ

МОН 2017 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА РМ

МОН 2017 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РМ

МОН 2017 - РОМСКА ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА

МОН 2017 - СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА ИЗСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

МОН 2017 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

МОН 2017 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2017 - ТЕМПУС

МОН 2017 - ТЕХНОЛОШКИ ПРОМЕНИ - ТЕРЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2017 - УНЕСКО ДОНАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОПЛАВЕНИТЕ УЧИЛИШТА НА СКОПСКИОТ РЕГИОН

МОН 2017 - ХОЛАНДСКИ ГРАНТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2017 - СЕЕ ЕРА НЕТ

МОН 2017 - ПОВРАЌАЈ НА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИИ ОД НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

МОН 2017 - НАДОМЕСТ ЗА ОШТЕТЕНИ УЧЕБНИЦИ

 

 

 

Завршни сметки 2016:


МОН 2016 - WBC INKONET

МОН 2016  БУЏЕТСКА СМЕТКА

МОН 2016 - ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКАЦИИ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ВЛАДИНО УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

МОН 2016 - ДОНАЦИЈА ОД ОБСЕ

МОН 2016 - ЕВРОПА НА ГРАЃАНИТЕ

МОН 2016 - ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТ

МОН 2016 - ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТ 2016

МОН 2016 - ЕРА ВЕСТ БАЛКАН

МОН 2016 - ЗАЕМ ОД БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

МОН 2016 - ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

МОН 2016 - ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЗОНИ

МОН 2016 - ИПА ПРОГРАМА - РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 603 - 637

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 631

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 785

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 786

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 787-788

МОН 2016 - КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - МЕЃУЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - НАДОМЕСТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

МОН 2016 - НАДОМЕСТ ЗА ОШТЕТЕНИ УЧЕБНИЦИ

МОН 2016 - НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ПОВРАЌАЈ НА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИИ ОД НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

МОН 2016 - ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ НА ПРИПРАВНИЦИ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА ВЕШТИНИ И ИНОВАЦИИ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА РМ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РМ

МОН 2016 - РОМСКА ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА

МОН 2016 - СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА ИЗСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

МОН 2016 - СЕЕ ЕРА НЕТ

МОН 2016 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

МОН 2016 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ТЕМПУС

МОН 2016 - ТЕХНОЛОШКИ ПРОМЕНИ - ТЕРЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - УНЕСКО

МОН 2016 - ХОЛАНДСКИ ГРАНТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО