Завршни сметки 2016:


МОН 2016 - WBC INKONET

МОН 2016  БУЏЕТСКА СМЕТКА

МОН 2016 - ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКАЦИИ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ВЛАДИНО УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

МОН 2016 - ДОНАЦИЈА ОД ОБСЕ

МОН 2016 - ЕВРОПА НА ГРАЃАНИТЕ

МОН 2016 - ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТ

МОН 2016 - ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА СПОРТ 2016

МОН 2016 - ЕРА ВЕСТ БАЛКАН

МОН 2016 - ЗАЕМ ОД БАНКА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

МОН 2016 - ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

МОН 2016 - ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЗОНИ

МОН 2016 - ИПА ПРОГРАМА - РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 603 - 637

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 631

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 785

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 786

МОН 2016 - КОНСОЛИДИРАНА ЗАВРШНА СМЕТКА 787-788

МОН 2016 - КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - МЕЃУЕТНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

МОН 2016 - НАДОМЕСТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

МОН 2016 - НАДОМЕСТ ЗА ОШТЕТЕНИ УЧЕБНИЦИ

МОН 2016 - НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ПОВРАЌАЈ НА СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИИ ОД НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

МОН 2016 - ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ НА ПРИПРАВНИЦИ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА ВЕШТИНИ И ИНОВАЦИИ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА РМ

МОН 2016 - ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РМ

МОН 2016 - РОМСКА ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА

МОН 2016 - СЕДМА РАМКОВНА ПРОГРАМА ЗА ИЗСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

МОН 2016 -СЕЕ ЕРА НЕТ

МОН 2016 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

МОН 2016 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - ТЕМПУС

МОН 2016 - ТЕХНОЛОШКИ ПРОМЕНИ - ТЕРЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

МОН 2016 - УНЕСКО

МОН 2016 - ХОЛАНДСКИ ГРАНТ ЗА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО