План за јавни набавки за 2019 година

 

Договори:

Договор со друштво за заштита на авторски права

Анекс 1 договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово

Анекс договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово за Надзор со Евро Консалтинг

Договор за деловно техничка соработка -МИА

Анекс договор за продолжување на рокот за СД Гоце Делчев со НБ ЦОМПАНИ - ДОО Тетово