Предлог-Буџет на Р.М за 2018

Дополнет Предлог Буџет на Република Македонија за 2018 година

Буџет 2017

Генерален план за јавни набавки

  -прва измена

  -втора измена

  -трета измена

  -четврта измена

Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година (13 август)

Одлука за прераспределба на средства 2017 (17 ноември)

Ревизорски извештаи:

- Основен буџет

- Нострификација

- Студентски кредити

- Оштетени учебници

- Полагање стручен испит за приправници

Распределба на наменските и блок дотации по општини за 2017 година

 

Реализација на буџет - 2016 година

Реализација на буџет - 2017 година