Skills Development and Innovation Support Project

Проект за развој на вештини и поддршка на иновации

 

- Повик за доделување грантови за финансирање проекти на јавните средни стручни училишта во Република Северна Македонија

- Оперативен прирачник за имплементација на грант програмата за зајакнување на соработката меѓу училиштата и деловната заедница

- Operational Manual for Implementing the Grant Program for Enhancing Collaboration between Schools and Business Community

Методологија за развивање стандарди за анализа на сектори

- Концепција за модернизација на техничкото образование

- Упатство за доделување на ЕЦВЕТ кредити и поени во стручното образование и обука

-Методологија за развој на наставни планови во техничкото образование  (Решение) 

-Методологија за изработка на модуларни наставни програми базирани на компетенции (Решение)

 Образец за апликација за мерка 1

 Образец за апликација за мерка 2

 Образец за апликација за мерка 3

Прашалник за оценка на влијанието на активностите врз животната средина

 

Notices:

60. (01.07.2020) Eксперт за техничка помош за инстутуционален интерен систем за обезбедување квалитет на Агенцијата за квалитет во високото образование/Expert for Provision of Technical Assistance in the area of Institutional Internal Quality Assurance System- краен рок 16.07.2020/submission deadline 16 July 2020

- Request for Expression of Interest 001-20/1.1.17 (EN)
- Terms of Reference (EN)

59. (6.12.2019) Набавка на систем за управување со информации за високото образование - краен рок 8.01.2020
- оглас 017-19

 

58. (18.09.2019) Инженер за проценка-краен рок 27.09.2019
- покана за изразување интерес 016-19 (MK)
- Terms of Reference (EN)

 

57. (11.09.2019) Kонсултант за спроведување на детална анализа на резултатите од програмата за меѓународна проценка на постигнувањата на учениците (PISA) 2000, 2015 и 2018 во Северна Македонија-краен рок 24.09.2019

- покана за изразување интерес 007-19 (МК)
- Terms of Reference (EN)

 

56. (03.09.2019) Набавка на стручна опрема за средните стручни училишта во секторот угостителство и туризам- краен рок 17.09.2019
- оглас бр. 015-19/2.1.4-5

 

55. (29.08.2019) Aдминистративен службеник за обезбедување квалитет во високото образование-краен рок 11.09.2019
-покана за изразување интерес 014-19 (МК)
- Terms of Reference 014-19 (EN)


54. (23.07.2019) Eксперт за техничка помош на Министерството за образование и наука во областа наука, истражување и развој- краен рок 07.08.2019
- покана за доставување понуда 011-19 (МК)
- Terms of Reference 011-19 (EN)

55. (23.07.2019) Eксперт за техничка помош на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност- краен рок 07.08.2019
- покана за доставување понуда 012-19 (МК)
- Terms of Reference 012-19 (EN)

56. (23.07.2019) Eксперт за техничка помош на Министерството за образование и наука во областа високо образование- краен рок 07.08.2019
- покана за доставување понуда 013-19 (МК)
- Terms of Reference 013-19 (EN)

53. (18.07.2019) Консултант за ревизија на концепцијата за матура со вклучување на концепт за стручна матура/Consultant for Revision of the Matura Concept Paper Embedding the Provision for VET Matura in North Macedonia-краен рок 1 август 2019/submission deadline 1 August 2019

- Terms of Reference (EN)

Request for Expression of Interest 009-19 (EN)

52. (05.07.2019) Координатор за високо образование/Higher Education Coordinator- краен рок 18.07.2019/submission deadline 18 July 2019

- покана за изразување интерес 010-19 (МК)
- Terms of Reference (EN)

 

51. (19.06.2019) Набавка на компјутери за средните стручни училишта во секторот економија, право и трговија- краен рок 04.07.2019
- оглас бр. 008-19/2.1.4-6

 

50. (03.06.2019) Оглас за ангажирање консултант за детална анализа на резултатите од проценката на јазична писменост (EGRA) и математичка писменост (EGMA)

- покана за изразување интерес

- Request for Expression of Interest

- Terms of reference

49. (23.05.2019) Набавка на стручна опрема за средните стручни училишта во секторот економија, право и тргови-краен рок 06.06.2019
-оглас 003-19

 

48. (23.05.2019) Набавка на стручна опрема за средните стручни училишта во секторот графичарство-краен рок 06.06.2019
-оглас 001-19

 

47. (21.05.2019) Advisor on Performance Contracts for Higher Education Financing 

-Request for Expression of Interest 004-19
-Terms of Reference

 

46. (13.03.2018)Оглас за набавка на опрема за средните стручни училишта во секторот градежништво и геодезија-краен рок 12.04.2019

 

45. Оглас за набавка на опрема за средните стручни училишта во секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство-краен рок 09.01.2019

оglas_018-18.doc

44. Услуги за комуникациска и промотивна кампања за потребите на Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации- краен рок 04.12.2018/ Communication and Promotional Capnaign Services. 

pokana_za_izrazuvanje_interes_019-18.docx (MK)

TERMS_OF_REFERENCE_019-18-_Communication_and_Promotional_Campaign_Services.doc ( EN)

 

43. (11.06.2018) Консултант за дизајн и воспоставување на информациски систем за акредитираните високообразовни институции -краен рок 25.06.2018/Consultant for Design and Establishment of Education Management Information System (EMIS) for the accredited Higher Education Institutions-deadline 25.06.2018. 

- покана за изразување интерес 012-18(MK)

- Terms of Reference 012-18 (EN)

 

42. (06.10.2017) Eксперт во областа на управување, автономија и одговорност на универзитетите во Република Македонија -краен рок 20.10.2017/ Expert for Provision of Technical Assistance in the area of Governance, Autonomy and Accountability of the Macedonian Universities -deadline 20.10.2017

- покана за изразување интерес 007-17 (MK)

- Terms of Reference (EN)

41. (06.10.2017) Eксперт во областа на институционална самоевалуација во високото образование -краен рок 20.10.2017/ Expert for Provision of Technical Assistance in the area of Institutional Internal Quality Assurance System -deadline 20.10.2017

- покана за изразување интерес 006-17

- Terms of Reference (EN)

40. (06.10.2017) Eксперт во областа на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование-краен рок 20.10.2017/Expert for Provision of Technical Assistance in the area of Quality Assurance and Assessment of Higher Education -deadline 20.10.2017

- покана за изразување интерес 002-17 (MK)

- Terms of Reference (EN)


39. (03.08.2017) Помошник координатор за високо образование-краен рок 15.08.2017/ Assistant Coordinator for Higher Education-deadline 15.08.2017

- покана за изразување интерес 004-17 (MK)

- Terms of Reference (EN)

 

38. (03.08.2017) Координатор за високо образование-краен рок 15.08.2017/Coordinator for Higher Education-deadline 15.08.2017

- покана за изразување интерес 003-17 (MK)

- Terms of Reference (EN)

 

37. ( 17.11.2016)  Evaluation Specialist for Tracer Study for Technical Vocational Education and Training (TVET) and Higher Education Employment Outcomes of Graduates
 

-  Request for Expression of Interest (EN) 

-  Terms of Reference (EN)

36. (20.10.2016) Услуги за прибирање податоци за првично и последователно истражување за потребите на евалуација на влијанието од инструментите за иновациска поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој

- покана за изразување на интерес  бр.019-16/4.2.2

- опис на работни задачи/ Terms of reference data collection for baseline and follow-up survey for the needs of the evaluation of the instruments for innovation supportof the fund for innovation and technology development)

 

35. (20.10.2016) Ревизија на успешност на програмата за доделување грантови за зајакнување на соработката помеѓу училиштата и бизнис заедницата

- покана за изразување на интерес бр. 018-16/4.2.1

опис на работни задачи/ Terms of reference performance audit for the grant program for enhancing the collaboration between schools and business community)

 

34. (20.10.2016) Оперативна ревизија на програмата за доделување грантови за зајакнување на соработката помеѓу училиштата и бизнис заедницата

- покана за изразување на интерес бр. 017-16/4.2.1-1

- опис на работни задачи- Тerms of reference operational audit for the grant program for enhancing the collaboration between schools and business community)

 

33.  (19.09.2016) Консултант за обезбедување квалитет и евалуација за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 03.10.2016/Quality Assurance and Evaluation Officer for the Needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 3 October 2016


- покана_за_изразување_интерес_014-16.docx
- oпис на работни задачи/Terms of Reference 014-16 (EN)


32. (19.09.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна и информатичка поддршка и одржување за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 03.10.2016/ Web-Site Developer and ICT Support and Maintenance Consultant for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 3 October 2016


- покана за изразување интерес 015-16(MK)
- Опис на работни задачи/Terms of Reference 015-16(EN)


31. (15.06.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна и информатичка поддршка и одржување за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 29.06.2016/ Web-Site Developer and ICT Support and Maintenance Consultant for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 29 June 2016


- покана за изразување интерес (MK)
- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

 

 

30. (13.06.2016) Зајакнување на капацитетите на корисниците на иновациски грантови доделени од Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 27 јуни 2016/ Capacity Building of the Innovation Grants’ Beneficiaries of the Fund for Innovation and Technology Development of the Republic of Macedonia- submission deadline 27 June 2016


- Покана за изразување интерес(MK)
- Request for Expression of Interest (EN)
- Terms of Reference/Опис на работни задачи (EN)

 

 

29. (06.06.2016) Консултант за обезбедување квалитет и евалуација за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 20 јуни 2016 /Quality Assurance and Evaluation Officer for the Needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 20 June 2016


- покана за изразување интерес (MK)
- Terms of Reference (EN)

 

28. (08.04.2016) Асистент за спроведување на програмите на Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 22.04.2016- FITD Program Assistant-open until 22 April 2016


- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (Опис на работни задачи)

 

27. (08.04.2016) Асистент за финансиски менаџмент за Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 22.04.2016/FITD Financial Management Assistant-open until 22 April 2016

 

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (Опис на работни задачи)

 

26. (01.04.2016) Консултант за дизајн и воспоставување на информациски систем за високото образование-краен рок 15.04.2016/Consultant for Design and Establishment of Education Management Information System (EMIS) for Higher Education-submission deadline 15 April 2016

- Покана за изразување интерес

- Request for Expressions of Interest

- Terms of Reference

 

 

25. (10.03.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование- краен рок 25.03.2016/ Web site developer for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board- open until 25 March 2016-(closed)

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (EN)

 

24. (22.02.2016) Консултант за администрација и комуникации за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 07.03.2016 Administration and Communications Officer for the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-deadline 7 March 2016-(closed)

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (EN)

 

23. (15.01.2016) Координатор за бизнис и иновации-краен рок 29.01.2016- затворен; Coordinator for business and innovation-closing date 29 Jan 2016-closed
- покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

 

22. (05.11.2015)  Координатор за модернизација на средното стручно образование и обука - затворен

- Покана за изразување интерес

- Terms of Reference (EN)

21. (16.10.2015)   Услуги за прибирање податоци за потребите на подготовка на трејсер студија во сферата на средното техничко  и високото образование- краен рок 02 ноември 2015/ Services for Data Collection for Conducting a Tracer Study for Technical Vocational Education and Training (TVET) and Higher Education Employment Outcomes of Graduates-closed

- Покана за изразување интерес

- Request for Exression of Interest (EN)

- Terms of Reference (EN)

20. (16.10.2015)  Екстерна евалуација во областа на високото образование во Република Македонија- краен рок 30 октомври 2015/ External Evaluation of the Higher Education Sector in the Republic of Macedonia-closed

- Request for Expression of Interest (EN)

- Terms of Reference (EN)

19. Развој на софтер за обзерваторија на вештини - краен рок 07 август 2015 / Development of software for skills observatory  - open until 07 August 2015- closed.

- Покана за изразување интерес (МК)

- Terms of Reference (EN)

- Request for expressions of interest

18. ИТ координатор за потребите на опсерваторијата на вештини - краен рок 27 мај 2015 / IT Senior Administrator for the Skills Observatory - open until 27 May 2015- closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

17. Индивидуален консултант за проценка на модели на финансирање на високото образование и подготовка на предлог модели за финансирање со формула и план за имплементација - краен рок 15 мај 2015 / Individual Consultant for Assessment of Funding Model Options and Preparation of Funding Model and Formula and Implementation Plan of Higher Education - open until 15 May 2015 - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Request for expression of interest (EN)
- Terms of Reference (EN)

16. Консултантски услуги за обезбедување логистичка поддршка при организација на конференција посветена на потребите и предизвиците во областа на високото образование - краен рок 20 април 2015 / Consulting services for providing logistical support in the organization of a conference dedicated to the needs and challenges in the area of Higher education - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

15. Специјалист за информатички технологии за воспоставување на опсерваторија на вештини - краен рок 23 март 2015 / IT specialist for the establishment of the skills observatory - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

14. Индивидуален консултант за подготовка на програма за доделување грантови за соработка помеѓу техничките средни училишта и индустрискиот сектор и поддршка при креирање на правна процедура за имплементација на грант програмата - краен рок 30 март 2015 / Individual consultant for preparation of program for provision of grants and support in development of implementation legal procedures for school - industry collaboration for secondary TVET - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

13. Консултантски услуги за развој и дизајн на концепт за техничко средно стручно образование и обука - краен рок 24 април 2015 / Consulting services for development and design of the concept for secondary TVET - closed.

- Покана за изразување интерес (МК)
- Request for Expressions of Interest (EN)
- Тerms of Reference (EN)

12. Повик за доделување на грантови на Фондот за иновации и технолошки развој

11. Консултант за животна средина / Environmental Consultant - closed.
- Покана за изразување интерес / Request for Expression of Interest (MK)
- Опис на работни задачи / Terms of Reference (EN)

10. Consulting services for provision of technical assistance for the development of new competency based curricula and pertinent modules for innovation and entrepreneurship education in secondary education - closed.
- Покана за изразување интерес
- Тerms of reference

9. Procurement Assistat - closed.
- Покана за изразување интерес

- Тerms of Reference

8. Administrative Assistant  - closed.
- Покана за изразување интерес

- Terms of Reference

7. Monitoring and Evaluation Specialist - closed.
- Покана за изразување интерес 

- Terms of Reference

6. Individual Consultant for Technical Assistance for Policy Development and Initial Set-Up of the Skills Observatory - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

5. Consulting Services for Developing a Web-Based Management Information System for The Fund for Innovation and Technology Development (FITD) - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

4. Individual Consultant for Skills Forecasting - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

3. Individual Consultant for Higher Education Quality Assurance Advisor for Needs Assessment for Capacity Building of the Board for HEAEB - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

2. Resident Advisor for the Needs of the Macedonian Fund for Innovations and Technical Development (FITD) - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

1. Consulting Services for Needs Assessment, Strategy and Policy Development for National Transfer of Technology Office - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference 

Документи
поврзани
со SDISP:

Project operation manual

Audit Report FY2014 and FY2015

Audit Report FY2016

Audit Report FY2017

Audit Report FY2018

Concept paper draft 

 

Contract Award Notice 011-16

 

 - Operational Manual for Implementing the Grant Program

 

 - General Procurement Notice (EN)

 

 - Индикативно известување за набавки (MK)

 

Environmental Management Framework (Sep. 2013)

 

 - Project Appraisal Document (Dec. 2013)

 

 - SDISP Procurement Plan (Mar. 2014)

 

- SDISP Procurement Plan (May 2016) 

 - Contract Awards:

 - Contract award notice 006-14
Contract award notice 007-14

 - Contract award
notice 014-14

 - Contract award
notice 011-14
 

- Contract award
notice 018-14

- Contract award notice 003-15

-Contract award notice 008-15

-Contract award notice 009-15

-Contract award notice 001-15

- Contract award notice 012-15

Contract Award Notice 001-16 

Contract Award Notice 011-16

Contract Award Notice 018-16 

   Contract Award Notice  017-16

 Contract Award Notice 018-18

Contract award notice 002-19 

Contract_award_notice_003-19

Contract_award_notice_008-19

 

 

 

- Методологија за развој на наставни планови во техничкото образование (Решение)