Проект за професионален и кариерен развој на наставниците - месечен извештај декември 2016 (МК)

Projekti për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve - raport mujor dhjetor 2016 (AL)

Teacher professional and career developement project - monthly report december 2016 (EN)

 

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците - месечен извештај јануари 2017 (МК)

Projekti për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve - raport mujor janar 2017 (AL)

Teacher professional and career developement project - monthly report january 2017 (EN)

 

Проект за професионален и кариерен развој на наставниците - месечен извештај февруари 2017 (МК)

Projekti për zhvillim profesional dhe në karrierë të arsimtarëve - raport mujor shkurt 2017 (AL)

Teacher professional and career developement project - monthly report february 2017 (EN)

 

За повеќе информации посетете ја веб-страната на Македонскиот центар за граѓанско образование.

Директен линк имате тука (потоа одете на табот Documents).