Në thirrjen publike për zgjedhjen “ Web faqa më e mirë e shkollës” në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës aplikime të vlefshme kanë dërguar shkollat në vazhdim:

Shkolla të mesme:
SHMQSH “ Zdravko Cvetkovski” - Shkup
SHMK “ Gjorçe Petrov” - Kriva Pallankë
SHMET “ Mihajllo Pupin” - Shkup
SHMK “ Shën Kirili dhe Metodi” - Negotinë
SHMKT “ Gjorgji Naumov” - Manastirë
SHMQSH “ Rade Jovçevski - Korçagin” - Shkup
SHMK “ Pero Nakov” - Kumanovë
SHMK “ Naum Naumovski Borçe” - Probishtip
SHMKEJT “ Kuzman Josifovski Pitu” - Prilep
SHMK “ Naum Naumovski Borçe” - Krushevë

Shkolla fillore:
SHFK “ Vanço Prke” - Shtip
SHFK “ Shën Kirili dhe Metodi” - Makedonska Kamenicë
SHFK “ Vllado Kantarxhiev “ - Gjevgjeli
SHFK “ Kire Gavrilovski Jane” - Prilep
SHFK “ Koço Racin” - Kumanovë
SHFK “ Shën. Kliment Ohridski” - Makedonski Brod
SHFK “ Josip Bros Tito” - Vallandovë

Shkollat e ranguara më lartë do të ftohen publikisht t'i prezantojnë web faqet e tyre ku dhe do të shpallet web faqa më e mirë e shkollës (veçmas për shkollat fillore dhe veçmas për shkollat e mesme)