MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

 

Në kuadër të projektit “ Financimi i  drejtëpërdrejtë i shpenzimeve që dalin nga funksionimi i Strukturës operative për IPA komponentëpër zhvillim të resurseve njerëzore” , financuar nga ana e Bashkimit Evropian, në kuadër të komponentit të katërt nga Instrumenti për ndihmë paraqasëse (IPA) publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

Për themelimin e marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

 

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15 и 33/15),

Shpallja përfshinë punësimin e tre (3) personave për kohë të caktuar për periudhën deri më 31.12.2017, që do të punojnë në Njësinë projektuese për realizim të Programit operativ për zhvillim të resurseve njerëzore edhe atë për vendet e punës në vazhdim: 

 

- Numër rendor 1 - Këshilltar për përpilimin e programeve dhe projekteve në kuadër të OPRÇR  - 1 (një) realizues

- Numër rendor 2 - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit tenderues - 1 (një) realizues

- Numër rendor 3 - Këshilltar për përcjellje dhe kontroll të projekteve - 1 ( një) realizues

 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet ti plotësoj edhe kushtet e posaçme në vijim të nevojshme për kryerje të detyrave:

 

1. Për vendin e punës - Këshilltar për përpilimin e programeve dhe projekteve në kuadër të OPRÇR:

 

 

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, teknike ose matematiko - natyrore

Përvojë pune në profesion

 

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

- njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

 

2. Për vendin e punës - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit tenderues:

 

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, teknike ose matematiko - natyrore

Përvojë pune në profesion

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

3 - Këshilltar për përcjellje dhe kontroll të projekteve:

 

 

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, biznes ose juridik

Përvojë pune në profesion

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- njohje të menaxhimit me cikël të projekteve

 

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

Shpallja publike zgjatë 5 )pesë) ditë nga dita e publikimit, gjegjësisht më së voni deri më 07.10.2015 prej ora 16:30, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet më së voni deri më 15.10.2015.

Për vendet e punës të lartpërmendura orari javor i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte, 8 orë pune (8:30-16:30), ndërsa paga bazë është 24.9998,00

 

Së bashku me fletëparaqitjen krahas biografisë së shkurtër Europass Cv

 (http://europass.cedefop.europa.eu/en/home), kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë edhe dëshmi përkatëse në origjinal ose kopje, në pikëpamje të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme edhe atë: 

Diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës ; Vërtetim për përvojën e punës; Certifikatë për njohje të gjuhës angleze dhe aftësive kompjuterike; Shtetësi; Certifikatë të mjekut; Certifikatë se nuk u është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Dokumentet e kërkuara dorëzohen në zarf  të mbyllur me   paralajmërim “ Mos të hapet” në adresën në vijim:

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Njësia për Menaxhim me resurset njerëzore

Bul. Shën Kirili dhe metodi” nr.54 Shkup

(me shenjë “ për shpallje”)

Shkup 

 

Në anën e kundërt të zarfit të shënohet numri rendor i vendit të punës për të cilin aplikohet, me shenjë “ Të mos Hapet”

 

Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. Kandidatët me dokumentacion të rregullt dhe të cilët i plotësojnë kushtet e përmendura do të ftohen në intervistë në Ministri. 

 

                                                MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

 

Në kuadër të projektit “ Financimi i  drejtëpërdrejtë i shpenzimeve që dalin nga funksionimi i Strukturës operative për IPA komponentëpër zhvillim të resurseve njerëzore” , financuar nga ana e Bashkimit Evropian, në kuadër të komponentit të katërt nga Instrumenti për ndihmë paraqasëse (IPA) publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

Për themelimin e marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

 

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15 и 33/15),

Shpallja përfshinë punësimin e tre (3) personave për kohë të caktuar për periudhën deri më 31.12.2017, që do të punojnë në Njësinë projektuese për realizim të Programit operativ për zhvillim të resurseve njerëzore edhe atë për vendet e punës në vazhdim:

 

- Numër rendor 1 - Këshilltar për përpilimin e programeve dhe projekteve në kuadër të OPRÇR  - 1 (një) realizues

- Numër rendor 2 - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit tenderues - 1 (një) realizues

-Numër rendor 3 - Këshilltar për përcjellje dhe kontroll të projekteve - 1 ( një) realizues

 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet ti plotësoj edhe kushtet e posaçme në vijim të nevojshme për kryerje të detyrave:

 

 

 

 

1. Për vendin e punës - Këshilltar për përpilimin e programeve dhe projekteve në kuadër të OPRÇR:

 

 

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, teknike ose matematiko - natyrore

Përvojë pune në profesion

 

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

- njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

2. Për vendin e punës - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit tenderues:

 

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, teknike ose matematiko - natyrore

Përvojë pune në profesion

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

3 - Këshilltar për përcjellje dhe kontroll të projekteve:

Lloji i arsimit:

 

- së paku 240 kredi sipas SETK, ose shkalla e VII/1 të përgatitjes profesionale, shkencat shoqërore, biznes ose juridik

Përvojë pune në profesion

 

- së paku 2 vjet përvojë praktike në implementimin e projekteve të financuara nga organizata ndërkombëtare

- njohje të menaxhimit me cikël të projekteve

 

Kualifikime, aftësi dhe shkathtësi të tjera profesionale duke përfshirë edhe kualitetet personale:

 

njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze,

- punë me kompjuter

 

 

 

 

Shpallja publike zgjatë 5 )pesë) ditë nga dita e publikimit, gjegjësisht më së voni deri më 07.10.2015 prej ora 16:30, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet më së voni deri më 15.10.2015.

Për vendet e punës të lartpërmendura orari javor i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte, 8 orë pune (8:30-16:30), ndërsa paga bazë është 24.9998,00

 

Së bashku me fletëparaqitjen krahas biografisë së shkurtër Europass Cv

 (http://europass.cedefop.europa.eu/en/home), kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë edhe dëshmi përkatëse në origjinal ose kopje, në pikëpamje të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme edhe atë:

Diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës ; Vërtetim për përvojën e punës; Certifikatë për njohje të gjuhës angleze dhe aftësive kompjuterike; Shtetësi; Certifikatë të mjekut; Certifikatë se nuk u është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Dokumentet e kërkuara dorëzohen në zarf  të mbyllur me   paralajmërim “ Mos të hapet” në adresën në vijim:

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Njësia për Menaxhim me resurset njerëzore

Bul. Shën Kirili dhe metodi” nr.54 Shkup

(me shenjë “ për shpallje”)

Shkup

 

Në anën e kundërt të zarfit të shënohet numri rendor i vendit të punës për të cilin aplikohet, me shenjë “ Të mos Hapet”

 

Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. Kandidatët me dokumentacion të rregullt dhe të cilët i plotësojnë kushtet e përmendura do të ftohen në intervistë në Ministri. 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook