Në bazë të Ligjit për Veprimtari Kërkimore-Shkencore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 46/08, 103/08, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15 dhe 154/15) dhe Neni 5 i Protokollit të takimit të tretë të Komitetit të Përbashkët mbi Bashkëpunimin Shkencor dhe Teknologjik midis Maqedonisë dhe Republikës Popullore të Kinës, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

                                                                      KONKURS 

për bashkë-financimin e projekteve kërkimore-shkencore të përbashkëta maqedonase – kineze për periudhën 2016 - 2017

 

 

 

 Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve: 01.11.2015  

Të drejtë konkurimi kanë

Universitetet shtetërore me njësitë synojnë projekte shkencore (institutet shkencore) dhe njësitë që synojnë edukimin të bazuar në shkencë (fakultetet), institucionet publike shkencore, institucionet e përziera shkencore, institucionet private të arsimit të lartë, institucionet private shkencore, hulumtuesit e pavarur, AMSHA dhe qendrat e përsosmërisë.

Kushtet për pjesëmarrje

- Ekipi hulumtues i projektit kërkimor-shkencor duhet të jetë i përbërë nga hulumtuesi kryesor, me thirrje shkencore apo arsimore-shkencore i/e punësuar në institucion, bartës i projektit dhe së paku një hulumtues me thirrje shkencore apo arsimore-shkencore, të evidentuar në bazat e të dhënave për hulumtues shkencor të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dhe të paktën dy hulumtues të rinjë, prej të cilëve një student aktiv në studime pasuniversitare ose doktoraturës.

- Një hulumtues mund të jetë hulumtuesi kryesor i vetëm një projektit kërkimor-shkencor vendor dhe vetëm një projekt ndërkombëtar financuar ose bashkë-financuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si dhe.

- kushte të tjera, në bazë të legjislacionit aktual

 

Fushat shkencore

-       Teknologjia e informacionit dhe automatizimi;

-       Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia;

-       Mbrojtja e mjedisit jetësor;

-       Materiale të reja dhe teknologji;

-       Efikasiteti energjetik;

-       Sizmologjia dhe Inxhinieria e tërmeteve;

-       Politikat shkencore

-        

Kohëzgjatja e projekteve

1 janar 2016 deri më 31 dhjetor 2017

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve

01.11.2015

Mënyra e financimit

Sipas projekt-bashkëpunimit  

 

Dorëzimi i propozimeve

Propozimet nga të gjitha fushat shkencore, do të dorëzohen në tri kopje në formularët e paraparë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Formularët për dorëzimin e propozimeve për projektet janë pjesë përbërëse e këtij konkursi (www.mon.gov.mk). Informata më të hollësishme mund të merren në Ministri në tel. (02) 3140 185 ose e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Kriteret për vlerësimin e propozimeve

Propozimet do të rishikohen nga recensentët e paraqitur në Thirrjen publike për zgjedhjen e recensentëve në bazë të kritereve të përmbajtura në fletën e vlerësimit OL-1:

· Kontributi për thellimin dhe zgjerimin e njohurive shkencore,

· Origjinaliteti i objektivave dhe përmbajtjes së hulumtimit,

· Kompetenca e hulumtuesit kryesor dhe ekipit të propozuar hulumtues,

· Kontributi në trajnimin e hulumtuesve të rinj,

· Relevance e projektit me objektivat e hulumtimit,

· Relevance e aplikimit rezultatet në praktikë

· Konkurrueshmëria për Bashkëpunim Ndërkombëtar

· Fizibiliteti i propozim projektit (struktura financiare), dhe

· Mundësitë për aplikimin e rezultateve.

Bartësi i projekti kërkimor shkencor do të njoftohet për rezultatet e konkursit, pas mbledhjes së përbashkët të Komisionit maqedonas - kinez, gjatë gjysmës së parë të vitit 2016.

Propozimet duhet dorëzuar në të njëjtën kohë në të dy shtetet në formularin e përbashkët në gjuhë angleze. Përveç kësaj, nga pjesa maqedonase deri te Ministria e Arsimit dhe Shkencës propozimin e dorëzon edhe në formularët OB-1.

 

Propozimet e paraqitura vetëm në një shtet nuk do të merren parasysh.

 

Raporti përfundimtar

Raporti përfundimtar duhet të dorëzohet brenda tre muajve nga data e përfundimit të projektit (jo më vonë se në fund të marsit 2018).

 

Adresa e institucionit në Maqedoni për dorëzimin e propozimeve

Adresa e institucionit në Republikën Popullore të Kinës për dorëzimin e propozimeve

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Departamenti i Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

Rr Kirili dhe Metodi Nr.54

1000 Shkup

Тел: (02)   3140 185

Fax:      (02)  3118 414, 3118 630

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

           Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Internet:           www.mon.gov.mk

 

Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China, Mrs. Sun Xueping
15B, Fuxing Road, Beijing,

100862, P.R. China

Tel.+ 86-10-58881370

Fax + 86-10- 58881374
Email:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website:
www.most.gov.cn

 

     

 

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook