Në bazë të nenit 13-b, paragrafi 2, nga Ligji për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13 dhe 29/14), Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, rr. "Sh. Qirili dhe Metodi", nr.54 Shkup, shpall:

THIRRJE PUBLIKE
për dorëzimin e teksteve të adaptuara shkollore nga jashtë për arsimin fillor

(1)    Objekt i thirrjes publike: Dorëzimi i kërkesës për miratimin e tekstit të adaptuar nga jashtë për lëndët mësimore në vijim:
-    Matematika për klasën e IV të arsimit fillor nëntëvjeçar
-    Matematika për klasën e V të arsimit fillor nëntëvjeçar
-    Matematika për klasën e VI të arsimit fillor nëntëvjeçar
-    Shkenca natyrore për klasën e IV të arsimit fillor nëntëvjeçar
-    Shkenca natyrore për klasën e V të arsimit fillor nëntëvjeçar
-    Shkenca natyrore për klasën e VI të arsimit fillor nëntëvjeçar

(2)    Kërkesë për miratimin e tekstit shkollor të adaptuar nga jashtë mund të parashtrojë
-    Botues vendor
-    Botues i huaj i cili është i regjistruar për veprimtari botuese në shtetin në të cilin ka vend-qëndrim nëpërmjet përfaqësuesve ligjorë të autorizuar në Republikën e Maqedonisë.

(3)     Bashkangjitur me kërkesën e botuesit vendor, si dhe të botuesit të huaj nëpërmjet përfaqësuesve ligjorë të autorizuar në Republikën e Maqedonisë, detyrimisht dorëzohet:

 - teksti shkollor nga jashtë, i përkthyer në maqedonisht, i përpunuar grafikisht dhe i lekturuar, në gjashtë kopje nga të cilat pesë në formë të shtypur (tre në kolor dhe dy në bardhë e zi) dhe një në formë elektronike,

 - deklaratë nga lektori për editim gjuhësor të tekstit,

 - listë e personit/personave të cilët e kanë përkthyer tekstin e adaptuar shkollor nga jashtë
 - botuesi vendor duhet të dorëzojë dëshmi se është i regjistruar për veprimtari botuese në Republikën e Maqedonisë,

 - Botuesi i huaj duhet të dorëzojë dëshmi se është i regjistruar për veprimtari botuese në shtetin në të cilin e ka vend-qëndrimin dhe një autorizim nga përfaqësues ligjorë në Republikën e Maqedonisë

(4)    Thirrja publike zgjat 45 ditë nga dita e publikimit të thirrjes publike.

(5)    Botuesit e interesuar mund të marrin programet mësimore, të adaptuara dhe të përkthyera, në hapsirat e Shërbimit Pedagogjik, Rr. "Sh. Qirili dhe Metodi", nr.54, Shkup, kurse Koncepti për përpilimin e tekstit shkollor mund të shkarkohet nga faqja e internetit e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit.

(6)    Dokumentacioni i pakompletuar dhe jo i dorëzuar në kohën e duhur, nuk do të merret parasysh.

(7)    Botuesit vendor ose të huaj, të cilëve Shërbimi Pedagogjik do t’u jep leje për të përdorë tekst shkollor i përputhur me programin mësimor, të adaptuar dhe të përkthyer, i sjellur nga Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore të Kembrixhit (Cambridge International Examinations) duhet të marrë miratimin (endorsement) për tekstin shkollor nga Qendra Ndërkombëtare për Programe Mësimore e Kembrixhit (Cambridge International Examinations). Procedura për miratim (endorsement) do të paguhet nga botuesi.

(8)    Kërkesa për miratimin e tekstit shkollor të adaptuar nga jashtë, dorëzohet në adresën e mëposhtme:
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS – SHËRBIMI PEDAGOGJIK, Rr. “Sh. Qirili dhe Metodi”, nr.54 -Shkup

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook