Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtarinë shkencore - kërkimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41 / 14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16) nenet 2 dhe 9 të Rregullores për mënyrën e financimit të organizimit të tubimeve shkencore dhe pjesëmarrjen e studiuesve shkencorë vendas në tubime shkencore ndërkombëtare dhe qëndrim studimor jashtë vendit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 156/19) si dhe Vendimi për publikimin e Konkursit për ndarjen e mjeteve për studiuesit shkencorë vendas me qëndrim studimor jashtë vendit për vitin 2019, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

KONKURS
për ndarjen e mjeteve të kërkuesve shkencorë vendas për qëndrimet e studimit jashtë vendit për vitin 2019

1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall konkurs publik për ndarjen e mjeteve të kërkuesve shkencorë vendas për qëndrimet e studimit jashtë vendit për vitin 2019
2. Të drejtë për të paraqitur kërkesë për ndarjen e mjeteve të kërkuesve shkencorë vendas për qëndrimet e studimit jashtë vendit për vitin 2019 kanë subjektet që kryejnë kërkime shkencore në: universitete publike dhe universitete private - në njësitë e tyre të përqendruara në shkencë(institutet shkencore) dhe në njësi të përqendruara në arsimin e bazuar në shkencë (fakultete), ASHAM, institucione të pavarura të arsimit të lartë shtetëror, institucione të pavarura private të arsimit të lartë, institucione shkencore publike, institucione shkencore të përziera, institucione shkencore private dhe kërkues të pavarur.

3.Fletëparaqitja me dokumentacionin shoqërues dorëzohet nga subjekti që kryen veprimtari shkencore-kërkimore

. 4. Dokumentet e kërkuara për të aplikuar për Konkurs janë:
• fletëparaqitja e plotësuar;
• program për realizimin e qëndrimit të studimit jashtë vendit
• dëshmi me shkrim nga institucioni ku ai qëndron se pranon aplikuesin për studim të qëndrojë jashtë vendit
•Pëlqim nga institucioni ku aplikanti është i punësuar për qëndrim studimi jashtë vendit, i nënshkruar nga nënshkrues i autorizuar dhe vula e institucionit, e arkivuar në arkivin e aplikantit;
• Vërtetim për shumën e shpenzimeve të udhëtimit
 deklarata e përdorimit të të dhënave personale

5.Kërkuesi shkencor vendas është i detyruar të paraqesë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me pikën 4 të këtij konkursi.
6.Mjetet të cilët ndahen për pjesëmarrjen e kërkuesve shkencorë vendas për qëndrime studimore jashtë vendit, llogariten në bazë të sasisë të shpenzimeve për udhëtim dhe mjeteve që disponon Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin aktual.

7. Fletëparaqitjet dhe dokumentet të shënuara në pikën 4 të këtij konkursi duke filluar nga data 01.09.2019 deri më 22.11.2019, dorëzohen në adresën e mëposhtme ose në arkivin e:


MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENËS
Sektori për Shkencë dhe Inovacion
Bul. "Shën. Kiril dhe Metodi ”nr. 54
1000 Shkup

Informacione të hollësishme rreth konkursit mund të merren nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, personi i kontaktues:
Edmond Metaj, numri i zyrës 1408 ose telefoni 02-3140-183

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook