Me Konkursin për regjistrimin e nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2019/2020 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, arsim profesional (arsim teknik me kohë zgjatje prej katër vite , arsim profesional – tre vite dhe dy vite), arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore.

Në bazë të nenit 42 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017dhe 64/2018)Ligjit për arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014, 145/2015, 55/2016dhe 64/2018) dhe Ligjit për Akademinë e Sportit ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 и 142/2016dhe 64/2018),regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike realizohet në bazë të Konkursit të cilin e shpall Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mjetet për informim publik me propozim të themeluesit.

Me Konkursin për regjistrimin e nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2019/2020 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, ( drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi A), drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi B), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi A), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi B), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi A), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi B), arsim profesional (arsim teknik në kohëzgjatje prej katër vite, arsim profesional – tre vite dhe dy vite), arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore.

                                                        

K O N K U R S

për regjistrimin e nxënësve

në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2019/2020

në Republikën e Maqedonisë së Veriut

I . NUMRI I NXËNËSVE

Në shkollat e mesme publike në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2019/2020, sipas planeve dhe programeve mësimore të caktuara do të regjistrohen numri i nxënësve, si vijon:

 

BEROVË

 

 

  1. 1.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ACO RUSKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

           Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, 60 pikë minimum

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

-   teknik për përpunimin e veshjes

- konfekcioner

maq   34 nx.   1 par. par.4v    

maq   34 nx.   1 par. par.3v        

minimum 45 pikë

minimum 30 pikë

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

           

Drejtimi hotelieri dhe turizëm    68 nxënës, 2 paralele

- teknik i hotelierise dhe turizmit/ teknik i hotelierisë

- kamarier

maq

maq

34nx.

34nx.

1 par.

1 par.

pr 4 v.

pr 3 v.

  minimum 45 pikë

minimum 30 pikë

Drejtimi - pylltari - përpunues i drurit - 34 nxënës , 1 paralele

 

- teknik për mobilje dhe enterieri

       maq

34 nx.

1 par.

4 v.

minimum 45 pikë

 

 

 

MANASTIR

 

 

2. SHKOLLA E MESME KOMUNALE – GJIMNAZI “JOSIP BROZ TITO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimor :

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, 60 pikë minimum

3. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GJORGJI NAUMOV”

 

 

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 365 nxënës në 11paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi   makineri - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për menaxhim kompjuterik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i mekinerisë/ teknik makineriko- energjetik

maq

   34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

  

- teknik mekanik për automjete motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë    

- përpunues i metalit/ saldator

- instalues për ngrohje dhe kondicionerë/ qendër energjetike

maq

maq

   34nx.

    34nx.

1 par.

1 par.

   pr.3 v.

   pr.3 v.

minimum 30 pikë      

           minimum 30 pikë    

           

 

Drejtimi elektroteknikë - 195 nxënës, 6 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatik

maq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë        

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion/ elektroteknik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

   minimum 50/45 pikë      

- energjetikë

- teknik për mekanikë industriale

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55pikë  

- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji

maq

34 nx.

  

1 par.

pr.3 v.

  

       minimum 30 pikë            

4. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “TAKI DASKALLO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 612 nxënës në 18 paralele (544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

204 nx.

6 par.

   
 

shq

34 nx.

1 par.

.

 

            Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i gjeologjisë dhe minierave

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë    

                                                                                                                                                                

- drejtues i makinave të minierave

maq

34 nx.

1 par.

pr.3 v.    

minimum 30 pikë          

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele

-   teknik i ndërtimtarisë / teknik arkitektonik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë    

-   teknik i gjeodezisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë    

Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

-   teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë    

- teknik për logjistikë në komunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë    

                                     

           Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele

-   teknik për dizajn të veshjes / teknik për përpunimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

.

minimum 45 pikë

Drejtimi   grafikë - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i grafikës/ dizajner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë    

- shtypës/përpunues i aplikacioneve vizuele

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

       Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

  

     Shërbime personale 34 nxënës , 1 paralele

 

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë   maq       34nx.     1 par.     pr.4 v.     minimum 45 pikë

5. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “JANE SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore :

Drejtimi ekonomik-juridik dhe tregtar - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë    

- asistent administrator afarist

maq

34 nx

1 par

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

6. SHKOLLA E MESME BUJQËSORE KOMUNALE “KUZMAN SHAPKAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi   bujqësi dhe veterinarisë - 170 nxënës, 5 paralele

- agro teknik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

  minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

  minimum 40 pikë  

- teknik për fitomedicinë  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

  minimum 45 pikë

- teknik për mjekësi veterinere

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

  minimum 45 pikë

- fermer / blegtor - bletar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

  minimum 30 pikë

7. SHKOLLA E MESME MEDICINALE KOMUNALE “D-r JOVAN KALLAUZI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele (272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi   shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele

- motër medicinale

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

  minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

34 nx.

1 par.

   pr. 4 v

  minimum 70 pikë

- teknik   i farmacisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

  minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

  minimum 70 pikë

- motër / gjinekologji- akusheri

maq

34 nx.

1 par

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për optikë të syve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

  minimum 60 pikë

8. SHKOLLA SHTETËRORE E MUZIKËS MANASTIR

Në vitin e parë do të regjistrohen 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Arsimi i artit – drejtimi arti muzikor - 34 nxënës, 1 paralele

- teoricient i muzikës dhe performues

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

  minimum 60 pikë

оени

  

BOGDANC

 

 

9. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “BOGDANC”

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

                                     

                     Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

-   teknik i për përpunimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

    

-   konfekcioner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

Drejtimi komunikacion - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për transport dhe shpedicion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

 

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

Motër medicinale maq     34 nx.     1 par.     pr. 4 v.     minimum 70 pikë

 

VALLANDOVË

10. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOCE DELLÇEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

           Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi   bujqësi dhe veterinari - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik agrar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 40 pikë

- kopshtar lulesh / fermer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

           minimum 30 pikë

VELES

  1. 11. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KOÇO RACIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele (170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

170 nx.

5 par.

   
 

shq.

34 nx.

1 par.

   
  1. 12. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOVÇE TESLLIÇKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për :

Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregëti - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

- shitës - referent për shërbime shitëse/administrator asistent afarist  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

13. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “KOLLE NEDELLKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 399 nxënës në 12 paralele (331 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri – 161 nxënës, 5 paralele

- teknik i makinerisë/ /teknik mekineri –energjetikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim kompjuterik/ teknik i makinerisë për automjete motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik për makineri prodhuese

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- automekanik/ saldator

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 50 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 50 pikë

- elektricist/ energjetikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 45 pikë

Drejtimi komunikacion - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për transport dhe shpedicion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

Drejtimi   hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele

- kamarier/kuzhinjer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

и

14.SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “DIMITRIJA ÇUPOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3

- teknik për mbrojten e ambientit jetësor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

   minimum 45 pikë

- teknik ushqimor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

   minimum 45 pikë

- përpunues i mishit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

   minimum 30 pikë

Drejtimi - shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 70 pikë

- teknik i farmacisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 70 pikë

- teknik medicinal - përkujdesës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- teknink për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

 

VINICË

                       15. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “VANÇO PRKE”

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

     Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

                                    

                 Drejtimi tekstil dhe   lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes / teknik për modelimin e veshjes                  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

-   konfekcioner                  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

 

 

    Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

-   teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- teknik për transport dhe shpedicion               maq       34 nx.     1 par.          pr. 4 v             minimum 60 pikë

Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i makinerisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë dhe automjeteve motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

 

VRAPÇISHTË

16. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NEGOTINO"

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

 

shq

102 nx.

3 par.

   
 

turq

34 nx.

1 par.

   

Drejtimi ekonomi - juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ekonomisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 60 pikë

GJEVGJELI

 

17. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JOSIF JOSIFOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

 

Gjimnaz – 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- kamarier                  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- kuzhinjer                

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik mekanik për automjete motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- automekanik/ bravandreqës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi- juridik dhe i tregëti - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

 

 

GOSTIVAR

 

 

18. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 476 nxënës, 14 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

68 nx.

2 par.

   
 

shq

306 nx.

9 par.

   
 

tur

102 nx.

3 par.

   

19. SHKOLLA E MESME KOMUNALE MEDICINALE “GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi shëndetësi - 272 nxënës, 8 paralele

- motër medicinale

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

102 nx.

   3 par.

pr. 4 v

minimum 70 pikë

- motër medicinale

tur

68 nx.

2 par.

pr. 4 v

       minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

       minimum 70 pikë

20. SHKOLLA E MESME TEKNIKE KOMUNALE “GOSTIVAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 748 nxënës në 22 paralele (272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi makineri - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik i makinerisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

           

- automekanik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

-saldator

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

-saldator

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 374 nxënës, 11 paralele

- elektroteknik i energjetikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- elektroteknik i energjetikës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

- elektroteknik i energjetikës

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

   

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

- elektroteknik për elektronikë dhe    telekomunikacion

maq

shq.

34 nx

   34 nx

1 par

1 par

pr. 4 v

   pr.4 v

minimum 50 pikë

           minimum50 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 50 pikë

- elektromekanik për teknikë kompjuterik dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

- elektricistë - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë


Drejtimi   kimi -teknologji – 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i kimisë -laboratorik/teknik i ushqimit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 45 pikë

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i arkitekturës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

   - teknik i arkitekturës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

21. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “GOSTIVAR”

    

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 442 nxënës, 13 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

68 nx.

   2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

DIBËR

22. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM TË ORIENTUAR “ZDRAVKO ÇOÇKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe ) sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

136 nx.

4 par.

   
 

shq

170 nx.

5 par.

.

 
           

Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ndërtimtarisë

shq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 45 pikë

DELLÇEVË

 

23. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “METODI MITEVSKI – BRICO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-tekik për modelimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi kimi –teknologji - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ushqimi

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

DEMIR HISAR

24. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KRSTE PETKOV MISIRKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi pylltari-përpunimi i drurit - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i pylltarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

DOLLNEN

25. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ PRERODBA - RILINDJA”

    

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore:

 

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

34 nx.

1 par.

   
 

shq

136 nx.

4 par.

   

 

ILINDEN

 

26.SHKOLLA E MESME KOMUNALE PROFESIONALE ”ILINDEN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele ne gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi elektroteknikë -68 nxënës, 2 paralele

- eletroteknik për eletronik dhe telekomunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v..

minimum 50 pikë

-   elektrotenik per teknik kompjuterike dhe automatik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

KAVADAR

 

27. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “DOBRI DASKALLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

28. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KIRO SPANXHOV – BRKO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 263 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i makinerisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë së automjetëve motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim kompjuterik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- automekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr.3v.

minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 127nxënës, 4 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik eletroenergjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për mekanikë industriale

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 55 pikë

29. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E BUJQËSISË DHE PYLLTARISË “GJORÇE PETROV”

 

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi pylltari dhe përpunimi i drurit - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i pylltarisë dhe arkitekturës së pejsazhit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për mobilje dhe enterieri/ tenik për përpunimin e drurit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- zdrukthtar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- pylltar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik agrar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim                  

- teknik i fitomedicinës

maq

maq

34 nx.

   34 nx

1 par.

     

   1 par

pr. 4 v.

  

pr.   4v

minimum 40 pikë

     minimum 45 pikë

- kopshtar lulesh

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

       minimum 30 pikë

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

-teknik i farmacisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v

minimum 70 pikë

KËRÇOVË

30. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MIRKO MILESKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (408nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

204 nx.

6 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

 

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

     Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik makineriko energjetik

- instalues i ngrohjes dhe kondicionerit

maq

maq          

34 nx.

    34 nx.        

1 par.

   1 par

pr. 4 v.

    pr. 3v

minimum 45 pikë

         minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

tur.

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

Drejtimi kimi- teknologji 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i kimisë laboratorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

31.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ DRITA”

            Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën shqipe, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

            Gjimnaz – 204 nxënës, 6 paralele, mínimum 60 pikë

                                    shq.           204nx.       6 par.      

           

            Drejtimi makineri  – 68 nxënës, 2 paralele

-       teknik i makinerisë                         shq.         34 nx.     1 par.    4 v.   minimum 45 pikë

-       automekanik                                   shq.         34 nx.     1 par.     3 v.   minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i tregëti - 34 nxënës, 1 paralele

-       teknik i ekonomisë                         shq.         34nx.     1 par.   4 v.   minimum 60 pikë

                   Drejtimi   shëndetësi   - 34 nxënës, 1 paralele

-       motër medicinale                        shq.         34nx.       1 par.     4 v.   minimum 70 pikë

                   Drejtimi elektroteknikë   68 nxënës 2 paralele

- teknik për elektroteknikë dhe telekomunikacion

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

- elektricistë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Shërbime personale- 34 nxënës, 1 paralele

         - parukeri/ estetik për kujdesin e duarve dhe këmbëve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

KOÇAN

32. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “LUPÇO SANTOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i tregëti - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

33. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GOSHO VIKENTIEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik i makinerisë  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim me kompjuter

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

         minimum 45 pikë

- teknik makineriko- energjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

         minimum 45 pikë

- automekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- saldator/ përpunues i metalit

maq            

   34 nx    

1 par

pr.3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 204 nxënës, 6 paralele

- elektroteknik i elektronikës dhe telekomunikacionit

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

-   elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik i energjetikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektromekanik/auto elektricistë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektricist

maq

34 nx.

1 par.

pr. 2 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi komunikacioni- 34 nxënës, 1 paralele

-   teknik për transport dhe shpedicion  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

KRATOVË

34. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MITKO PENXHUKLISKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi kimi –teknologji   - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik ushqimor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i hotelierisë për

turizëm rural

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

KRIVA PALLANKË

 

35. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i makinerisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- automekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

     minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 34 nxënës, 1 paralele

-   elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm    - 34 nxënës, 1 paralele

-   kuzhinier/kamerier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

       minimum 30 pikë

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele

- konfenksioner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

KRUSHEVË

36. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NAUM NAUMOVSKI – BORÇE”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

                                                    

Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm  - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit/teknik i hotelierisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- kamarier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- kuzhinjer/pastiçier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

 

 

KUMANOVË

 

37. SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “GOCE DELLÇEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën serbe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Gjimnaz – 374 nxënës, 11 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

340 nx.

10 par.

pr.4 v.

 
 

serb

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

 

38. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SAMI FRASHËRI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz – 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë

                                   shq. 272 nx.             8 par.     pr.4 v.

39. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “ KIRO BURNAZ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 238 nxënës, 7 paralele

- teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik i mjeksisë veterinere

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i mjeksisë veterinere

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për fitomedicinë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- kopshtar - lulerritës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

           minimum 30 pikë

 

Drejtimi kimik-teknologji – 102 nxënës, 3 paralele

- teknik ushqimor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-teknik për produkte kozmetike dhe kimike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

- parukeri

shq

maq

34 nx.

    34 nx      

1 par.

   1 par

pr. 4 v.

    pr. 3 v

minimum 45 pikë

minimum 30 pikë

 

 

Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i makinerisë së automjeteve motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

     minimum 45 pikë

- automekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

     minimum 30 pikë

40. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “PERO NAKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi ekonomi -juridik dhe i tregëti - 442 nxënës, 13 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136 nx.

4par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 272 nxënës, 8 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për përpunimin e veshjes

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për modelimin e veshjes tenik për dizajn të konfeksionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për modelimin e veshjes/ tenik për dizajn të veshjes

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për këpucë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për këpucë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40pikë

- teknik për modelimin e këpucëve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për modelimin e këpucëve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

           

41. SHKOLLA E MESME KOMUNALE TEKNIKE “NACE BUGJONI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 204 nxënës, 6 paralele

- teknik për menaxhim me kompjuter

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim me kompjuter

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik makineriko-energjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik makineriko-energjetik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- mekanik konstrukioni

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- mekanik konstrukioni

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 340 nxënës, 10 paralele

- elektroteknik-energjetik

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

       minimum 45pikë

- elektroteknik-energjetik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

shq

68 nx.

2 par.

             pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektromekanik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektroinstalues dhe montues

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektroinstalues dhe montues

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           
     

.

   
             

Drejtimi shëndetësi - 170 nxënës, 5 paralele

- motër medicinale

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

LIKOVË

42. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ISMET JASHARI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:

               Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

MAVROVË DHE ROSTUSHË

43. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ MAVROVË DHE ROSTUSHË”

Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

            

                 Gjimnaz – 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

MAKEDONSKI BROD

44.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN NAUM OHRIDSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

               Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi makineri - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik makineriko-energjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi hotelieri - turizëm  - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

- teknik i hotelierisë për turizëm rural  

maq

maq

34 nx.

       34nx.

1 par.

1 par.

pr. 4 v.

    pr.4 v

       minimum 45 pikë

       minimum 45 pikë

MAKEDONSKA KAMENICE

45.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “MILE JANEVSKI – XHINGAR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

             Gjimnaz - 68 nxënës, 2 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi   tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes/ teknik për dizajnimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- konfekcioner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           

            Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i gjeologjisë dhe xehtarise

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- drejtues i makinave të minierave

maq

34 nx.

1 par.

pr.3 v.    

minimum 30 pikë          

 

NEGOTINË

46.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN KIRILI DHE METODI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

   Gjimnaz- 170 nxënës, 5 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele

- elektroteknik i teknikës kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik - energjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           
               

Drejtimi kimi - teknologji - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i ushqimit

-teknik i kimisë laboratorike

maq

maq

34 nx.

   34 nx

1 par.

    1.par

pr. 4 v.

    pr.4.v

minimum 45 pikë

minimum 45 pikë

- përpunues i mishit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

         minimum 30 pikë

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

         minimum 30 pikë

 

OHËR

47. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “SHËN KLIMENT OHRIDSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz - 272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë

48. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “SHËN KIRILI DHE METODI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

49.QENDRA SHKOLLORE KOMUNALE PËR ELEKTROMAKINERI “SHËN NAUM OHRIDSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 424 nxënës në 13 paralele (356 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 93 nxënës, 3 paralele

- teknik për menaxhim kompjuterik/ teknik i makinerisë- eregjetikës/teknik i makinerisë së automjeteve motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-   teknik për prodhimin e makinave/teknik i makinerisë

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55/45 pikë

- saldator / përpunues i metalit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           

Drejtimi elektroteknikë - 229 nxënës, 7 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

- elektroteknik - energjetikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektroteknik-energjetikë

shq

    34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

- elektromekanik/ elektromekanik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- teknik për mekanikë industriale

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v.

         minimum 55 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për komunikacion rrugor

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

50.SHKOLLA KOMUNALE PËR HOTELIERI DHE TURIZËM “VANÇO PITOSHESKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim më gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi   hotelieri - turizëm - 238nxënës, 7 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

maq

34 nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i hotelerisë për turizëm rural

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i hotelierisë

maq

34 nx.

1. par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për evenimente dhe animacion

maq

   34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 45 pikë

- kamarier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- kuzhinier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- pastiçer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

 

Drejtimi kimi - teknologji - 68 nxënës , 2 paralele

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v..

minimum 30 pikë

- kasap

maq

34 nx.

1 par.

pr. 2 v.

minimum 30 pikë

 

 

PRILEP

51.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “MIRÇE ACEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz- 306 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë

52. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “GJORÇE PETROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi shëndetësi - 136 nxënës, 4 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik i farmacisë

- teknik fizioterapeut

maq

maq

34 nx.

     34 nx

1 par.

1 par

pr. 4 v.

   pr.4 v

       minimum 70 pikë

minimum 70 pikë

- motër / gjinekologjji dhe akusheri

maq

34 nx.

1par.

pr.4 v.

   minimum 70 pikë

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes/ teknik për modelimin e veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

                        

Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për kujdesin e kozmetikës dhe bukurisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- parukier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

Drejtimi pylltari - përpunimi i drurit - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për përpunimin e drurit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-   zdrukthëtar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i gjeologjisë dhe xehtarisë

maq

34 nx.

1  par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

53.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ORDE ÇOPELA”

Në vitin e parë do të regjistrohen 306 nxënës në 9paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi   bujqësi dhe veterinari - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik agrar/ teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik i veterinarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-       kopshtar lulerritës

- fermer/ drejtues i mekanizmave bujqësor

maq

maq

34 nx.

34 nx

1 par.

1 par.

pr. 3 v.

Pr.3 v

minimum 30 pikë

minimum 30 pikë

Drejtimi kimi - teknologji - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i ushqimit / teknik i kimisë laboratorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për mbrojtjen e ambientit jetësor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

         minimum 45 pikë

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për optikë të syve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi  - 34 nxënës, 1 paralele

-teknik i gjeodezisë                           maq               34nx.            1 par.       pr.4 v.        minimum 45 pikë

54.SHKOLLA E MESME KOMUNALE EKONOMIKO - JURIDIKE DHE E TREGTISË “KUZMAN JOSIFOVSKI PITU”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim ne gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregëti – 238 nxënës, 7 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- shitës - referent për shërbime shitëse / asistent administrator afarist

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

55.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “RISTE RISTESKI – RIÇKO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 356 nxënës në 11 paralele sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 93 nxënës, 3 paralele

- teknik i makinerisë/ teknik i makinerisë dhe energjetikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për prodhimin e makinerisë/ teknik i makinerisë

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55/45 pikë

- automekanik / mekanik i karoserisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

                

Drejtimi elektroteknikë - 127 nxënës, 4 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

   34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55/50pikë

- teknik për mekanikë industriale/teknik i elektroteknikës dhe energjetikës

maq

25 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55/45 pikë

- autoelektronik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

- autoelektricist

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për transport dhe shpedicion

-teknik për komunikacion rrugor            

maq

maq

34 nx.

    34 nx.

1 par.

  1.par

pr. 4 v.

    pr.4v

minimum 60 pikë

minimum 55 pikë

Drejtimi   grafikë - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i grafikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele

 

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

 

PROBISHTIP

 

56.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NAUM NAUMOVSKI – BORÇE”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi makineri - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i makinerisë/ teknik i makinerisë dhe energjetikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim me kompjuter

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i gjeologjisë dhe xehtarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- paruker /estetik për kujdesin e duarve dhe këmbëve

maq

34 nx.

1 par.

3 v.

minimum 30 pikë

Gjimnazi sportiv – 34 nxënës, 1 paralele

 

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

RADOVISH

 

57.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOSTA SUSINOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

170 nx.

5 par.

   
 

tur

34 nx.

1 par.

   

Drejtimi gjeologji, xehetari dhe metalurgji - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i metalurgjisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- drejtues i makinave të minierave

maq

34 nx.

1 par.

pr.3 v.    

minimum 30 pikë          

                 Drejtimi elektroteknikë - 136 nxënës, 4 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë / elektroteknik energjetikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55/45 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- instalues elektrik dhe montues

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- instalues elektrik dhe montues

tur

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi – juridik dhe i tregëti – 34 nxënës, 1 paralele

- shitës - referent për shitjen e shërbimeve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

RESNJË

 

58.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “CAR SAMOIL”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz– 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

136 nx.

4 par.

pr.4 v.

 
 

shq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

 
 

tur

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

 

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 136 nxënës, 4 paralele

-agroteknik / teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 40/45 pikë

- agroteknik / teknik për fitomedicinë

shq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 40/45 pikë

- agroteknik / teknik për fitomedicinë

tur

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 40/45 pikë

- kopshtar-lulerritës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

SVETI NIKOLLË

 

59.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOÇO RACIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore:

Gjimnaz - 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 204 nxënës, 6 paralele

- teknik agrar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për mjekësi veterinere

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- kopshtar-lulerritës/vreshtar/pemëtar/blegtor /fermer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-drejtues i mekanizmave bujqësor / blegtor /bletar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi makineri - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i makinerisë për automjete motorike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 vj.

minimum 45 pikë

               Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës, 1 paralele

- përpunues i mishit  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

 

SHKUP

60.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “RADE JOVÇEVSKI – KORÇAGIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 262 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve për:

Gjimnaz – 262 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë

61.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “NIKOLLA KAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz -272 nxënës, 8 paralele, minimum 60 pikë

62.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “ZEF LUSH MARKU”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz -544 nxënës, 16 paralele, minimum 60 pikë

63.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “JOSIP BROZ TITO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

340 nx.

10 par.

   
 

tur

68 nx.

2 par.

   

64.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “ORCE NIKOLLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 285 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 285 nxënës, 9 paralele, minimum 60 pikë

65.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “KOÇO RACIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

 

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

136 nx.

par.

   

Drejtimi tekstil dhe lëkurë – 306nxënës, 9 paralele

- teknik për përpunimin e veshjes

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për përpunimin e veshjes

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për përpunimin e veshjes

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i dizajnit të veshjes

maq

34 nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i dizajnit të veshjes

shq

34 nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- konfeksioner

maq

34 nx.

1par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- konfeksioner

shq

34 nx.

1par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi ekonomi- juridik dhe tregtë 34 nxënës, 1 paralele

teknik i ekonomisë     maq         34 nx.         1 par.       pr.4 v.         minimum 60 pikë

66.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT GJIMNAZI “PANÇE ARSOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Arsimi i gjimnazit - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë

67.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “VËLLEZËRIT MILLADINOVCI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

68 nx.

2 par.

   
 

shq

68 nx.

2 par.

   

Drejtimi bujqësi dhe veterinari -408nxënës, 12paralele

- teknik i mjeksisë veterinere

maq

   68nx.

2 par.

pr. 4 v.

       minimum 45pikë

- teknik i mjeksisë veterinere

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

   minimum 45 pikë

- teknik agrar

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

           minimum 40 pikë

- teknik agrar

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 40 pikë

- teknik për fitimedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

   minimum 45 pikë

- teknik për fitomedicinë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

   minimum 45 pikë

- teknik për agramenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 40 pikë

- kopshtar- lulerritës

maq

34 nx

1 par

   Pr 3 v

         minimum 30 pikë

- kopshtar- lulerritës

shq

34 nx

1 par

   pr 3 v

         minimum 30 pikë

68.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “GEORGI DIMITROV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Gjimnaz – 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

238 nx.

7par.

   

Drejtimi pylltari dhe përpunimi i drurit - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për mobilje dhe enterier

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për pylltari dhe arkitekturë të pejsazhit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- zdrukthëtar

maq

34nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-zdrukthëtar

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

69.SHKOLLA E MESME MEDICINALE E QYTETIT TË SHKUPIT “Dr. PANÇE KARAGJOZOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

 

Drejtimi shëndetësi - 646nxënës, 19 paralele

- motër medicinale

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- tekniki i farmacisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik   i farmacisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik medicinal/ laboratorik sanitar

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik fizioterapeut

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik fizioterapeut

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik medicinal - përkujdesës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- teknik medicinal - përkujdesës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

70.SHKOLLA E MESME EKONOMIKO-JURIDIKE E QYTETIT TË SHKUPIT “VASIL ANTEVSKI DREN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 476 nxënës në 14 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 476 nxënës, 14 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

238 nx.

7 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

238 nx.

7 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

71.SHKOLLA E MESME EKONOMIKE DHE JURIDIKE E QYTETIT TË SHKUPIT “ARSENI JOVKOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16paralele (272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 272 nxënës në 8 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomi -juridik dhe tregti - 544 nxënës, 16 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

-teknik juridiku                                  maq         68 nx      2 par     pr.4 v          minimum 60 pikë

- teknik juridiku                                 shq         68 nx      2 par     pr.4 v.        minimum 60 pikë

72.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “CVETAN DIMOV”

  

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregëti - 272 nxënës, 8 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

34 nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

68nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator biznesi

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- shitës - referent i shërbimeve shitëse

maq

34 nx

1 par

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- shitës - referent i shërbimeve shitëse

shq

34 nx

1 par

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi shëndetësi - 134 nxënës, 4 paralele

- motër medicinale

shq

 

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik i dhëmbëve

shq

 

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik i farmacisë

shq

 

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

73.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “LLAZAR TANEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 408 nxënës, 12paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik hotelierik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

- teknik për ngjarje dhe animacione

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

= kuzhinier

maq

102 nx

3 par

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

- kamarier

maq

102 nx.

3 par.

pr. 3 v.

     minimum 30 pikë

           

-pastiçier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

     minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji – 34 nxënës, 1 paralele

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

74.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “MARIJA KIRI SKLODOVSKA”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve mësimore dhe programeve për:

Drejtimi kimi -teknologji – 238 nxënës, 7 paralele

- teknik   kimi-teknologji

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik   kimi-teknologji

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për prodhime kozmetike dhe kimike

maq

   68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i për prodhime kozmetike dhe kimike

shq

   34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

= teknik i ushqimit

Maq.

34 nx

1 par

Pr. 4 v

minimum 45 pikë

-teknik i ushqimit/ teknik për                   shq         34 nx           1 par       pr 4 v              minimum 45 pikë

mbrojtjen e ambientit jetësor

-teknik për mbrojtjen         maq       34 nx        1 par     pr.4 v.                         minimum 45 pikë

e ambientit jetësor

Shërbime personale - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i optikës së syve

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i optikës së syve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

Drejtimi shëndetësi - 170nxënës, 5 paralele

- teknik i farmacisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik   medicinal, laboratorik /   sanitar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik medicinal, laboratorik/ sanitar

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik medicinal - përkujdesës

maq

34 nx

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- teknik medicinal – përkujdesës

shq

34 nx

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           

75.SHKOLLA E MESME E GJIMNAZIT DHE NDËRTIMTARISË E QYTETIT TË SHKUPIT “ZDRAVKO CVETKOVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 782 nxënës në 23 paralele (544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Gjimnaz - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 60 pikë

 

maq

204 nx.

6 par.

 

minimum 60 pikë

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 578 nxënës, 17 paralele

- teknik i arkitekturës

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i arkitekturës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i ndërtimtarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i ndërtimtarisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- tekink i gjeodezisë

- teknik i gjeodezisë

- teknik dizajner per arkitektur

të brendshme

maq

shq

maq    

68 nx.

34 nx.

    68 nx.

2 par.

1 par.

   2 par  

pr. 4 v

pr,4 v

 pr.4v.

        minimum 45 pikë

           minimum 45 pikë

        minimum 45 pikë

-teknik dizajner per arkitektur

të brendshme

shq

34 nx.

    1par    

pr,4v

       minimum 45 pikë

- montues për ndërtime të thata

maq

34 nx

1 par

pr 3 v

minimum 30 pikë

-     montues për ndërtime të thata

shq

34 nx

1 par

pr 3 v

minimum 30 pikë

- mirëmbajtës i instalimit të oxhaqeve

maq

34 nx

1 par

pr 3 v

minimum 30 pikë

- mirëmbajtës i instalimit të oxhaqeve

shq

34 nx

1 par

pr 3 v

minimum 30 pikë

-muratorë dhe aplikues                     maq         34 nx    1 par       pr 2 v         minimum 30 pikë

llaçi / horosani

-murator dhe aplikues                          shq         34 nx   1 par       pr 2 v         minimum 30 pikë

llaçi /horosani

76.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TE SHKUPIT “8 SHTATORI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 272 nxënës në 8 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

   Drejtimi makineri - 272 nxënës, 8 paralele

- teknik i makinerisë/teknik i makineris energjetike

maq

34 nx.

1 par

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë/teknik i makineris energjetike

shq

34 nx.

1 par

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhimin kompjuterik/teknik i makinerisë së automjeteve

maq

34 nx.

1 par

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhimin kompjuterik/teknik i makinerisë së automjeteve

shq

34 nx.

1 par

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-instalues i gypave të ujit /instalues i ngrohjes dhe kondicionerëve

maq

    34 nx

  

  

    1par  

        

  

    pr.3v.

           minimum 30pikë

- instalues i gypave të ujit/instalues i ngrohjes dhe kondicionerëve

shq

34 nx

1 par

pr.3 v

minimum 30pikë

- saldator /përpunues metali

maq

34 nx.

1 par

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- saldator/ përpunues metali

shq

34 nx.

1 par

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

77.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “VLLADO TASEVSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën shqipe të cilat sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi komunikacion - 170 nxënës, 5 paralele

-   teknik i transportit dhe shpedicionit

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

-   teknik i transportit dhe shpedicionit  

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

-   teknik i komunikacionit hekurudhor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 238 nxënës,7 paralele

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

-elektromekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi makineri - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i makinerisë energjetike

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- instalues i ngrohjeve dhe kondicionerëve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

78.SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 714 nxënës në 21 paralele (476 nxënës në 14 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Shërbime personale - 374   nxënës, 11 paralele

- teknik i kujdesit të kozmetikës dhe bukurisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i kujdesit të kozmetikës dhe bukurisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- parukieri

maq

136nx.

  4 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- parukier

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- parukier

tur

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- estet për kujdesin e duarve dhe këmbëve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- estet për kujdesin e duarve dhe këmbëve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           
           

Drejtimi grafikë - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i grafikës-dizajner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- shtypës     për përpunimin e grafikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- shtypës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- shtypës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 204 nxënës, 6 paralele

- teknik ushqimor / teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik ushqimor / teknik për mbrojtjen e mjedisit jetësor

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- përpunues i mishit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- përpunues i mishit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- kasap

maq

34 nx.

1 par.

pr. 2 v.

minimum 30 pikë

- përpunues i qumështit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

               

79.QENDRA SHKOLLORE E AUTOKOMUNIKACIONIT TË QYTETIT TË SHKUPIT “BORO PETRUSHEVSKI”

Në vitin parë do të regjistrohen 390 nxënës për 12 paralele (229 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 161 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Drejtimi i komunikacionit - 136 nxënës, 4paralele

- teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për komunikacion rrugor

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për transport dhe shpedicion /teknik i logjistikës në komunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60pikë

- teknik për logjistikë dhe shpedicion/teknik i logjistikës në komunikacion

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

   minimum 60 pikë

Drejtimi makineri – 195nxënës, 6 paralele

teknik i inxhinieris Mekanike për automjete

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

   minimum 45 pikë

- teknik inxhinieris Mekanike për automjete

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

         minimum 45 pikë

- automekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

- mekanik i   karoserisë

shq

25 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 59 nxënës, 2 paralele

- autoelektronik

maq

25nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- autoelektricistë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 2 v.

minimum 30 pikë

80.SHKOLLA E MESME ELEKTROTEKNIKE E QYTETIT TË SHKUPIT          “MIHAJLLO PUPIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 612 nxënës në 18 paralele (408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Drejtimi elektroteknikë – 612 nxënës, 18 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

136 nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacionit

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

- elektroteknikë dhe energjetikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektroteknik dhe energjetikë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektricist - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike

maq

    68 nx.

2 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektricist - elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike

shq

    34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

elektromekanik

maq

    34 nx.

    1par                          

Pr.3v.

       minimun 30 pikë

Elektromekanik për harduer

Elektromekanik për softver

maq

    34nx.

    1par.

Pr.2v.

minimum 30 pikë

Elektromekanik për harduer

shq

    34nx.

    1par.

Pr.2v.

minimum 30 pikë

Elektromekanik për softver

shq

    34nx.

    1par.

Pr.2v.

minimum 30 pikë

81 .SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “ SHAIP JUSUF”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi ndërtimtari - gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ndërtimtarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

  

Shërbime personale - 34 nxënës, 1 paralele

- parukeri

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

                 Drejtimi ekonomi - juridik dhe tregëti - 34 nxënës, 1 paralele

- administrator për biznes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

                       

     Drejtimi - shëndetësi - 34 nxënës, 1 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

      Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës , 1 paralele

- kamerier  

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

82 . SHKOLLA E MESME E QYTETIT TË SHKUPIT “ SARAJ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 136 nxënës, 4 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi Ekonomi - juridik dhe tregëti - 68 nxënës , 2 paralele

- teknik i ekonomisë

shq

34nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- administrator për biznes

shq

34nx.

1par.

pr.4v.

minimum 60 pikë

83.QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS DHE BALETIT “ILIJA NIKOLLOVSKI LLUJ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 136 nxënës në 4 paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsim i artit – drejtimi art muzikor dhe arti i baletit 136 nxënës, 4paralele

- muzicient performues, muzicient i teorisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- muzicient performues, muzicient i teorisë/balet(klasik modern)valltar tradicional-këngëtar

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60/50 pikë

balerinë, valltar tradicional-këngëtar (klasik modern ,)valltar tradicional-këngëtar

maq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 50 pikë

 

84.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR ARTIN E APLIKUAR               “LLAZAR LLIÇENOSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 102 nxënës në 3 paralele (68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

          

Arsim i artit – art figurativ dhe dizajn - 102 nxënës, 3 paralele

- dizajner i pikturës

maq

12 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner multimedial

maq

12 nx.

 

   pr. 4 v

minimum 45 pikë

- dizajner i skulpturës

maq

     6 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i qeramikës

maq

     5 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i grafikës

maq

11 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i tekstilit konfeksionit

maq

11 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i enterierit, mobiljeve dhe prodhimeve industriale

maq

11 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i qeramikës

shq

12 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i enterierit, mobiljeve dhe prodhimeve industriale

shq

11 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- dizajner i tekstilit dhe konfeksionit

shq

11 nx.

 

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

85. SHKOLLA SHTETËRORE PËR EDUKIM FIZIK                                              “METODIJA MITEVSKI BRICO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 204 nxënës në 6 paralele (136 nxënës në 4 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Gjimnazi sportiv - 204 nxënës, 6 paralele, minimum 50 pikë

 

maq

136nx.

4par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

 

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

86 . SHKOLLA E MESME SHTETËRORE AKADEMIA E SPORTIT

Në vitin e parë në akademinë e sportit mund të regjistrohen nxënës sipas planeve dhe programeve mësimore për gjimnaz, në bazë të kritereve të veçanta për kontrollimin e aftësive dhe shkathtësive sportive për sport përkatës

- futboll,

- hendboll,

- basketboll dhe

- tenis.

87 .QENDRA PËR ARSIM DHE REHABILITIM “PARTENIJA ZOGRAFSKI”

Në vitin e parë të arsimit profesional katër vjeçar me kohëzgjatje prej pesë viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës me nevoja të veçanta arsimore (problem me dëgjim ) në profesionet dhe drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

-teknik për përpunimin e konfeksionit

Drejtimi makineri

- teknik i makinerisë

                 Në vitin e parë në arsimin profesional trevjeçar me kohëzgjatje katër vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës me nevoja të veçanta arsimore (dëgjim të dëmtuar), në profilet dhe degët e mëposhtme:

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

-konfeksioner

Drejtimi makineri

-bravandreqës-saldues

-përpunues të metalit

-autolimar

Drejtimi perpunimi i drurit

-zdrukthërarë

Drejtim grafikë

-lidhës librash

                 Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënës të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartë përmendura për arsim tre vjeçar në drejtimet në vijim:

              

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

Drejtimi makineri

88.SHKOLLA SHTETËRORE PËR REHABILITIM TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE ME SHIKIM TË DËMTUAR “DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë të arsimit profesional katervjeçar mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në vijim:

Drejtimi shëndetësi

                   - teknik fizioterapeut

Në vitin e parë të arsimit profesional trevjeçar mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (shikim të dëmtuar) në drejtimet arsimore në vijim:

Drejtimi grafikë

- lidhës librash – kartonazher

Drejtimi komunikacion

- manipulues në centralin telefonik

Drejtimi shëndetësi

                     - terapeut – maser

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartëpërmendura për arsim trevjeçar profesional në degën e grafikës.

89.SHKOLLA E MESME SHTETËRORE PËR REHABILITIM DHE ARSIM “SHËN NAUM OHRIDSKI”

Në vitin e parë të arsimit profesional dy vjeçar me kohëzgjatje prej tre vitesh sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të zhvillimit psikofizik) në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi grafikë

- ndihmës kartonazher dhe lidhës librash

         

- shërbyes i makinave grafike

         

Drejtimi makineri

- ndihmës bravandreqës-limar

         

- ndihmës automekanik

         

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

- ndihmës konfekcioner

         

Drejtimi elektroteknikë

- ndihmës elektromekanik

         

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi

- ndihmës moleri

         

Drejtimi hotelieri dhe turizëm

- ndihmës kuzhinjeri

         

- ndihmës pastiçieri

         

 

Drejtimi bujqësi dhe veterinari

- ndihmës në prodhimtarinë bimore

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore të lartë përmendura për tre vjet arsim profesional, në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi makineri

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

Drejtimi grafikë

STRUGË

90 .SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “Dr. IBRAHIM TEMO”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 340 nxënës, 10 paralele, minimum 60 pikë

                   maq 102nx. 3par.

                   shq 204nx. 6par.

                   tur     34nx. 1par.

91.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKO NESTOR”

Në vitin e parë do të regjistrohen 646 nxënës në 19 paralele (306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

 

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i arkitekturës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i arkitekturës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i gjeodezisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i gjeodezisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 68 nxënës, 2 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

              

                Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i konfekcionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i konfekcionit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- konfekcioner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- konfekcioner

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik   kimi-teknologji

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- tekniki kimi-teknologji

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- bukëpjekës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

Drejtimi ekonomi-juridik dhe i tregëti - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

 

Drejtimi shëndetësi -68 nxënës, 2 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele

- kamarier

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

 

STUMICË

 

92.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

Drejtimi ekonomi-juridik dhe tregëti - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

136nx.

4 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

93.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR VLLAHOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 374 nxënës në 11 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi bujqësi dhe veterinari - 170 nxënës, 5 paralele

- agroteknik

maq

34 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për agromenaxhim

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- fermer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik i ushqimit

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- bukëpjekës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi shëndetësi - 102 nxënës, 3 paralele

- teknik   farmaceutik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

-teknik   fizioterapeut                                                          

maq

maq

34 nx.

       34 nx

1 par.

    1par.

pr. 4 v.

    pr.4 v.

minimum 70 pikë

          minimum70 pikë

94.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “NIKOLLA KAREV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 544 nxënës në 16 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 136 nxënës, 4 paralele

- autoteknik – mekatronik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për menaxhim kompjuterik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- instalues i gypave të ujit / instalues për ngrohje dhe kondicioner

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- automekanik/ mekanik i karrocerisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

           

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 68 nxënës, 2 paralele

- modelimi i konfeksionit -veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për dizajn të veshjes

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele

- elektroteknik-energjetik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektromekanik për teknikë kompjuterie dhe teknologji

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektromekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektricist- elektromontues i rrjeteve elektroenergjetike

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi komunikacion - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për transport dhe shpedicion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

                  

 

Drejtimi pylltari dhe përpunim i drurit - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për mobilje dhe enterier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i ndërtimtarisë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- montues për ndërtime të thata

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v  

minimum 30 pikë

 

TETOVË

95.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “KIRIL PEJÇINOVIQ”

Në vitin e parë do të regjistrohen 510 nxënës në 15 paralele (102 nxënës në 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 510 nxënës, 15 paralele, minimum 60 pikë

                                     maq 102 nx. 3par.

                                     shq   408nx. 13par.

96.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI I DYTË “7 MARSI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën shqipe sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 408 nxënës, 12 paralele, minimum 60 pikë

                                          shq 408nx. 12par.

97.SHKOLLA E MESME KOMUNALE E MEDICINËS “NIKOLLA SHTEJN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 680 nxënës në 20 paralele (204 nxënës në 6 paralele me mësim në gjuhën maqedonase, 442 nxënës në 13 paralele me mësim në gjuhën shqipe dhe 34 nxënës në 1 paralele në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi shëndetësi - 612 nxënës, 18 paralele

- motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

shq

204 nx.

6 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- motër medicinale

tur

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- gjinekologji-akushere-motër medicinale

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- gjinekologji-akushere-motër medicinale

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik dhëmbësh

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- laborator medicinal-teknik sanitar

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik farmaceutik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik farmaceutik

shq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik   fizioterapeut

-teknik   fizioterapeut                       

maq

shq

34 nx.

       34nx.

1 par.

    1par.

pr. 4 v.

    pr.4 v

minimum 70 pikë

       minimum 70 pikë

- sanitar medicinal/përkujdesës

maq

34 nx

1 par

pr. 3 v

         minimum 30 pikë

- sanitar medicinal/përkujdesës

shq

34 nx

1 par

pr. 3 v

         minimum 30 pikë

Shërbime personale - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik i kozmetikës

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i kozmetikës

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

98. SHKOLLA E MESME EKONOMIKE KOMUNALE “8 SHTATORI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 442 nxënës në 13 paralele (102 nxënës 3 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtim ekonomi-juridik dhe tregëti - 442 nxënës, 13 paralele

- teknik i ekonomisë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik i ekonomisë

shq

272 nx.

8 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

maq

34 nx.

1 par..

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik juridiku

shq

68 nx.

2 par..

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

99. SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KOMUNALE “MOSHA PIJADE”

Në vitin e parë të shkollës do të regjistrohen 1054 nxënës 31paralele (408 nxënës në 12 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 646 nxënës në 19 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi komunikacion - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për komunikacion rrugor

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për komunikacion rrugor

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- teknik për transport dhe shpedicion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- teknik për transport dhe shpedicion

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- drejtues i makinave për bartje

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi makineri - 204 nxënës, 6 paralele

- teknik mekanik /teknik mekanik për automjete

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik mekanik

shq

34nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik mekanik për automjete

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

- teknik për menaxhimin kompjuterik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

           minimum 45 pikë

- teknik për menaxhimin kompjuterik

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-automekanik /përpunues i metalit/ instalues i gypave të ujit /instaluesi për ngrohje dhe kondencioner

shq

34nx.

1par.

pr .3 v.

         minimun 30 pikë

Drejtimi bujqësi dhe veterinari – 204 nxënës, 6 paralele

- teknik i veterinarisë medicinale

maq

   34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik i veterinarisë medicinale /teknik për fitomedicinë

shq

   34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 40 pikë

- teknik për fitomedicinë

maq

34 nx.

1par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i agronomisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- vreshtarë/kopshtar-lulishtësi

maq

   34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-vreshtarë/kopshtar-lulishtësi

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

 

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i hotelierisë dhe turizmit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-       - kuzhinjer /ëmbëltorist/kamarier

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-       - kuzhinjer /ëmbëltorist/kamarier

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

-      

         

 

Drejtimi elektroteknikë – 238 nxënës, 7 paralele

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

shq

34nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

elektroteknik-inxhinier i energjisë

shq

34.nx.

1par.

pr.4.v.

minimum 45 pikë

elektroteknik-inxhinier i energjisë

maq

34.nx.

1 par.

pr.3 v.

miinimum 30 pikë

- elektromekanik për harduer elektromekanik për softver dhe elektriçist për automjete

maq

    34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektromekanik për harduer elektromekanik për softver dhe elektriçist për automjete

maq

    34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- elektromekanik për harduer elektromekanik për softver dhe elektriçist për automjete

shq

    34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi ndërtimtari dhe gjeodezi - 34 nxënës, 1 paralele

- teknik i ndërtimtarisë

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

Drejtimi pylltari dhe përpunim i drurit - 68 nxënës, 2 paralele

- teknik për pylltari

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- zdrukthëtar

shq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

         minimum 30 pikë

100. SHKOLLA E MESME KOMUNALE E TEKSTILIT “GJOCE STOJÇESKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 306 nxënës në 9 paralele me mësim në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi tekstil dhe lëkurë – 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për përpunimin e konfekcionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik për përpunimin e konfekcionit

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-   teknik për dizajnin e veshjeve

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

-konfeksioner

shq

34 nx.

1 par.

pr.4 v.

minimum 30 pikë

Drejtimi kimi-teknologji - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik i laboratorit kimik

shq

68 nx.

   .

2 par.

pr. 4 v.

  

minimum 45 pikë

       

- teknik i ushqimit

shq

34 nx

1 par.

pr.4 v.

minimum 45pikë

-teknik i mbrojtjes së mjedisit

shq

34 nx

    1par.

pr. 4v.

minimum 45.pikë

Arsimi i artit – 34 nxënës, 1 paralele

- teknik për dizajn interieri, mobilje dhe prodhime industriale

shq

34 nx

1 par

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

101. SHKOLLA SHTETËRORE E MUZIKËS “TODOR SKALOVSKI – TETOEC”

Në vitin e parë do të regjistrohen 68 nxënës në 2 paralele (34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 34 nxënës në 1paralele në gjuhën shqipe) sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsimi i artit – art muzikor - 68 nxënës, 2 paralele

- muzicient i teorisë dhe muzicient performues

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

- muzicient i teorisë dhe muzicient performues

shq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

QENDRA E ZHUPËS

 

                 102.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “ATA”

Në vitin e parë do të regjistohen 102 nxënës ne 3 paralele (34 nxënës ne 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase dhe 68 nxënës në 2 paralele me mësim në gjuhën turke) sipas planeve dhe programeve mësimore për :

              

Gjimnaz- 102 nxënës, 3 paralele, minimum 60 pikë

                             maq. 34 nx.     1 par      

                             tur.   68 nx.     2 par

 

 

SHTIP

103.SHKOLLA E MESME KOMUNALE GJIMNAZI “SLLAVÇO STOJMENSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Gjimnaz - 238 nxënës, 7 paralele, minimum 60 pikë

104.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “KOLE NEHTENIN”

Në vitin e parë do të regjistrohen 340 nxënës në 10 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi makineri - 136 nxënës, 4 paralele

- teknik për menaxhim kompjuterik / teknik mekanik

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- teknik i makinerisë për automjete- energjetikë /teknikë i makinerisë dhe energjetikës    

maq

34 nx.

  

1 par.

pr. 4 v.

     minimum 45 pikë

- mekanik i makinerisë/mekanik i konstruksioneve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

- automekanik

maq

 34nx.

1 par.

pr.3 v.

           minimum 30 pikë    

             

Drejtimi elektroteknikë - 170 nxënës, 5 paralele

- elektroteknik -energjetikë

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

- elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 50 pikë

- elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë

maq

68 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 55 pikë

- elektromekanik për teknikë kompjuterike dhe teknologji/

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v

minimum 30 pikë

           

Drejtimi hotelieri dhe turizëm - 34 nxënës, 1 paralele

- kamerier/kuzhinjer

maq

34 nx.

1 par.

pr. 3 v.

minimum 30 pikë

105. SHKOLLA E MESME KOMUNALE “DIMITAR MIRASÇIEV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 170 nxënës në 5 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Drejtimi tekstil dhe lëkurë - 170 nxënës, 5 paralele

- teknik për përpunumin e konfeksionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

- teknik për modelimin e konfeksionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

-teknik për dizajnin e konfeksionit

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

- teknik i këpucëve /teknik për modelimin e këpucve

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 45 pikë

 

-   konfeksioner

maq

34 nx.

,

1 par.

pr. 4 v.

.

       minimum 30pikë

             

106.SHKOLLA E MESME KOMUNALE “JANE SANDANSKI”

Në vitin e parë do të regjistrohen 238 nxënës në 7 paralele sipas planeve dhe programeve mësimore për:

   Drejtimi shëndetësi - 238 nxënës, 7 paralele

- motër medicinale

maq

102 nx.

3 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik dhëmbësh

maq

34 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik faramceutik

maq

68 nx.

1 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

- teknik fizioterapeut

maq

34 nx.

2 par.

pr. 4 v.

minimum 70 pikë

107. QENDRA SHKOLLORE SHTETËRORE E MUZIKËS “SERGEJ MIHAJLOV”

Në vitin e parë do të regjistrohen 34 nxënës në 1 paralele me mësim në gjuhën maqedonase sipas planeve dhe programeve mësimore për:

Arsim i artit – art muzikor - 34 nxënës, 1 paralele

- teoriticient i muzikës dhe muzikant performues

maq

34 nx.

     1    par

pr. 4 v.

minimum 60 pikë

108. QENDRA PËR ARSIM TË MESËM SPECIAL PROFESIONAL “ISKRA”

Në vitin e parë për arsim profesional dy vjeçar me kohëzgjatje prej tre viteve sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (me aftësi të kufizuara intelektuale të zhvillimit psikofizik), në profesionet dhe drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi bujqësi dhe veterinari

- ndihmës në prodhimin bimor

         

Drejtimi makineri

- ndihmës bravandreqës-limar

         

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

- ndihmës konfekcioner

         

Drejtimi grafikë

- ndihmës -lidhës librash-kartonazher

         

Gjithashtu, në vitin e parë për aftësim për punë me kohëzgjatje deri në dy vite sipas planeve dhe programeve mësimore të adaptuara, mund të regjistrohen nxënësit të cilët nuk mund t'i ndjekin planet dhe programet mësimore profesionale tre vjeçare të lartpërmendura, në drejtimet e mëposhtme:

Drejtimi bujqësi dhe veterinari

Drejtimi makineri

Drejtimi tekstil dhe lëkurë

Drejtimi grafikë

PASQYRË

e lëndëve mësimore nga arsimi fillor të cilët janë paraparë në kriteret për

rangimin e suksesit të nxënësve

 

1

2

3

4

Nr. ren.

DREJTIMI

Lëndët mësimore të cilat janë të detyrueshme

Lëndët të cilat janë të rëndësishme për profesionin, respektivisht degës zgjedhore

1.

Bujqës dhe veterinari

gjuhë amtare dhe gjuhë e huaj

- biologji, kimi

2.

Pylltari dhe përpunimi i drurit

gjuhë amëtare dhe gjuhë e huaj

- biologji, matematikë