MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Shërbimi Pedagogjik

Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillore dhe të mesëm ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18), drejtori i Shërbimit Pedagogjik, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
për recensentë të teksteve shkollore

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 - Shkup.
2. Publikohet: Shpallje publike për recensentë për lëndët:
- Arsimi qytetarë për klasën e VIII-të arsim fillor nëntëvjeçar,
- Arsimi qytetarë për klasën e IX-të arsim fillor nëntëvjeçar
3. Kandidatët për recensentë duhet t'i plotësojnë kushtet në vijim:
- të jenë mësimdhënës të fakulteteve mësimore për lëndën mësimore për të cilën dedikohet teksti shkollor dhe së paku 10 vite përvojë pune në arsim dhe 
- të jenë mësimdhënës në fillore përkatësishtë në shkollë të mesëm për lëndën mësimore për të cilin dedikohet teksti shkollor dhe së paku 10 vite përvojë pune në arsim .

Kandidatët e interesuar Fletëaplikimit duhet t′i bashkangjesin:

- certifikatë ose diplomë për kryerjen e arsimit përkatës, origjinal ose të vërtetuar në noter ( kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të obliguar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar në Republikën e Maqedonisë),
- deklaratë se i plotësojnë kushtet sipas nenit 11 të Ligjit për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.
- dëshmi për regjistrimin e të dhënave në Evidencën Amëz nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Maqedonisë
Fletëaplikimi mund të shkarkohet www.mon.gov.mk ose të merret në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup 
Fletëaplikimi i plotësuar me dokumentacionin e kompletuar dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik , Rr. Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 - Shkup.
Afati i fundit për dorëzimin e Fletëaplikimeve është deri më 06.05.2019 
Fletëaplikimet e pakompletuara ose të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen. 
Fletëaplikim

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook