KËSHILLI PËR NDARJEN E ÇMIMIT  “GOCE DEL
shpalll

    KONKURS
PËR NDARJEN E ÇMIMIT “GOCE DELLÇEV“ NË VITIN 2018


                 
 Me çmimin “ Goce Dellçev ” ndahen mirënjohje shoqërore për arritjet veçanërisht të rëndësishme në të gjitha lëmit shkencore  në interes të Republikës së Maqedonisë.

Çmimi në vitin 2018 ndahet për libër ose vepër shkencore të publikuar  në vitin 2017.

Çmimi sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për çmimet shtetërore (“ Gazeta zyrtare e Republikës  së Maqedonisë” nr.  52/2006, 54/07 dhe  74/12) me këtë konkurs ndahet për individ ose grup autorësh nga vendi ose jashtë vendit.

Të drejtë konkurrimi kanë  veprat e një autori  ose veprat e një grup autorësh që janë publikuar veçmas të recensuara dhe katalogizuara . Për datën e publikimit llogaritet data që është e shpallur në katalogimin e publikimit (CIP). Të drejtë konkurrimi nuk kanë të arriturat të publikuara në revista profesionale dhe shkencore me impakt faktor, si dhe kapituj dhe pjesë të librave.  

Individ ose grup autorësh mund të jenë  fitues të çmimit në lëmin e njejtë vetëm një herë.

Anëtar nga grupi i autorëve mund  si individ të jetë fitues në çmimin për libër ose vepër tjetër në lëmin  e njejtë.

Propozime për ndarjen e çmimeve mund të parashtrojnë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, universitetet, institucionet shkencore, njësit hulumtuese-  zhvillimore ekonomike, shoqatat shkencore dhe profesionale  shoqatat e  tjera qytetare si dhe vetë  qytetarët .

Propozimi  për ndarjen e çmimeve duhet të arsyetohet dhe të përmbajë: të dhënat personale për autorët, adresa e vendbanimit, të dhëna bibliografike dhe arsyetim të shkurtër për rëndësinë e realizimit i  cili  propozohet  për çmim. Propozimet për vepër ose libër shkencor të publikuara në gjuhë të tjera  duhet të përmbajnë rezime të shkurtër në gjuhën maqedonase deri në 3 faqe dhe përmbajtje në gjuhën maqedonase deri në 5 faqe.    

Propozimi  për ndarjen e çmimit duhet të parashtrohet  në  22 ekzemplarë. Propozimit  gjithashtu duhet t′i bashkangjitet libri shkencor apo vepra në  3  ekzemplar origjinal  dhe 10 kopje.
Propozimet për ndarjen e çmimeve duhet të parashtrohen  prej  01.01. 2018 deri  15. 02. 2018 në adresën:

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS
Këshilli për ndarjen e çmimeve “Goce Dellçev”
1000 Shkup, “ Kirili dhe Metodi” nr. 54

Propozimet e  pakompletuara dhe propozimet të cilët nuk janë parashtruar në afatin e caktuar nuk do të shqyrtohen:

KËSHILLI PËR NDARJEN E ÇMIMEVE “ GOCE DELLÇEV”

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook