Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 98/2008, 99/2009, 83/10,  36/11,  135/11,  46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 dhe  30/16), drejtori i Shërbimit Pedagogjik , shpall

SHPALLJE PUBLIKE

për recensentë të  teksteve shkollore

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, Rr, “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54- Shkup,

2. Publikohet: Shpallje publike për recensentë për lëndët:

Matematikë për vitin I-rë  për arsim të mesëm në pajtim me programin e sjellë të adoptuar dhe të përkthyer nga Qendra ndërkombëtare për programe mësimore të Kembrixhit (Cambridge International Examinations);

Biologji për vitin e I-rë për arsim të mesëm në pajtim me programin e sjellë të adoptuar dhe të përkthyer nga Qendra ndërkombëtare për programe mësimore të Kembrixhit (Cambridge International Examinations);

- Kimi për vitin e I-rë për arsim të mesëm në pajtim me programin e sjellë të adoptuar dhe të përkthyer nga Qendra ndërkombëtare për programe mësimore të Kembrixhit (Cambridge International Examinations);

- Fizikë për vitin e I-rë për arsim të mesëm në pajtim me programin e sjellë të adoptuar dhe të përkthyer nga Qendra ndërkombëtare për programe mësimore të Kembrixhit (Cambridge International Examinations);

3. Kandidatët për recensentë duhet t'i  plotësojnë kushtet në vijim:

- të jenë mësimdhënës të fakulteteve mësimore  për lëndën mësimore për të cilën dedikohet  teksti shkollor dhe më së paku 10 vite përvojë pune në arsim,

- të jenë mësimdhënës të arsimit të mesëm  për lëndën mësimore për të cilin dedikohet  teksti shkollor  dhe më së paku 10 vite përvojë pune në arsim .

4. Fletëaplikimet mund të merren  në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup ose të shkarkohen nga web faqa e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

5. Afati për dorëzimin e Fletëaplikimeve është deri më 27.04.2017

6. Fletëaplikimet të dorëzohen në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik , Rr. Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 - Shkup.

FLETËAPLIKIM

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook