Në bazë të nenit 85 të Ligjit për arsim fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16) dhe neni 67 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe  127/16)në bazë të nenin 3 dhe 6 të Rregullores për mënyrën dhe procedurën e dhënies së provimit profesional për mësues, mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional dhe edukator në shkollë fillore ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), si dhe neni 3 dhe 6 të Rregullores për kushtet dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat e mesme publike ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), praktikantët në shkollat fillore dhe të mesme të cilët kanë përfunduar stazhin e praktikantit dhe i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për dhënien e provimit profesional duke filluar 19 prill të vitit 2017  ( e mërkurë ), më së voni deri më 28 prill 2017  ( e premte ), ku dorëzojnë edhe dokumentet në vazhdim:

1. Vërtetim për përfundimin e stazhit të praktikantit në shkollë në kohëzgjatje prej një viti ku duhet të shënojë periudha kur është realizuar stazhi i praktikantit, të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

2. Mendim nga mentori për punën e praktikantit gjatë realizimit të praktikës , të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

3.Mendim nga organi më i lartë profesional i shkollës ku kandidati është i punësuar për punën e tij edukative- arsimore, të vërtetuar me numër Arkivi të shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

4. Raport nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Republikës së Maqedonisë për përvojën e punës të praktikantit në kohëzgjatje prej një viti kalendarik.

5. Punim me shkrim ( në dy ekzemplarë). Temën e zgjedhur për punim me shkrim praktikanti duhet ta hulumtojë dhe përgatitë nga puna praktike në bazë të programit të tyre të drejtpërdrejtë mësimor në lëmin më të ngushtë profesionale të praktikantit. Për praktikantët e shkollave fillore dhe të mesme publike të cilët mësimin e realizojnë në gjuhën e bashkësive, një ekzemplarë i punimit me shkrim të dorëzohet në gjuhën e bashkësisë përkatëse dhe një ekzemplarë në gjuhën maqedonase.

6. Kopje të Diplomës ose Certifikatë për përfundimin e arsimimit përkatës ( nuk duhet të vërtetohet në noter).
7. Kopje të Certifikatës për dhënien e provimeve pedagogjike - psikologjike dhe metodike në universitet të akredituar ( vetëm për praktikantët të cilëve u është i nevojshëm sipas normativit për kuadër arsimor nga programi mësimor). ( nuk duhet të jetë i vërtetuar në noter

8. Ekzemplarë të fletëpagesës për mjetet e paguara për dhënien e provimit profesional ( fletëpagesa origjinal).

Shkolla ku punon praktikanti të kontrolloj për cilën herë (herën e parë, dytë etj) i nënshtrohet provimit praktikanti dhe të theksoj në mendimin e Këshillit të mësimdhënësve.

Gjithashtu, në Fletëparaqitjen për dhënien e provimit profesional praktikantët e shkollave fillore të shënojnë klasën, ndërsa praktikantët e shkollave të mesme të shënojnë vitin dhe drejtimin ku zhvillojnë mësimin.

NË FLETËPARAQITJE ËSHTË E OBLIGUESHME TË SHËNOHET NUMRI I TELEFONIT DHE E-MAIL ADRESA E PRAKTIKANTIT.

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë fillore ( bëjnë pagesën në vlerë prej 1.600,00 ( Njëmijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:
- Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional të praktikantit në shkollë fillore;
- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;
- Banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
- Xhiro llogaria: 100000000063095;
- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor : 
1600100329-787-60;
- Shifra hyrëse: 723013 dhe
- Programi 20.

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë të mesme ( bëjnë pagesë në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesën të plotësuar në këtë mënyrë:

Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional të praktikantit në shkollë të mesme ;
- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;
- Banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë ;
- Xhiro llogaria: 100000000063095;
- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60;
- Shifra hyrëse: 723013 dhe
- Programi 30

9. Në bazë të nenit 85 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsimin fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16) dhe neni 67 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 dhe 127/16), pas dorëzimit të dokumenteve, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet para dhënies së provimit profesional duhet t'i nënshtrohen testit psikologjik, përkatësisht vlerësimin e karakteristikave,ku është e nevojshme të bëjnë pagesën në vlerë prej 3.000,00 (tre mijë) denarë në fletëpagesë  të plotësuar në këtë mënyrë

- Qëllimi i pagesës: Dhënia e Testit psikologjik - karakteristikat e personalitetit, afati i pranverës 2017;

-  Pranuesi: “ FLUENT” Q.K.T;

- Banka e pranuesit: Halk Bank;

- Xhiro llogaria: 270068413250167

Për personat të cilët:

- nuk i plotësojnë kushtet për mësimdhënës,
- nuk kanë mbushur një vit nga stazhi i praktikantit, ose
- nuk kanë realizuar programin mësimor sipas normativit për kuadër mësimor, nuk duhet të dorëzojnë dokumentet për dhënien e provimit profesional.


Fletëparaqitja me dokumentet e kompletuara dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi “ nr. 54, 1000 Shkup

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook