Akademia e Sportit për herë të gjashtë  fillon me kërkimin e talentëve për sport në Republikën e Maqedonisë, të cilët do të jenë pjesë SHMSH “ Akademia e Sportit” në paralelet për futboll, hendboll, basketboll dhe tenis për vitin shkollor 2017/2018, të cilët përveç se në Shkup janë paraparë edhe paralele të shpërndara në komunat në vazhdim:

1. SHMK “ Kuzman Shapkarev” Manastir - paralele për futboll

2. SHSHHT “ Vanço Pitosheski” Ohër -  paralele për futboll

3. SHMK  Gjimnazi  “Mirçe Acev” Prilep - paralele për futboll

4. SHMKP  “ Mosha Pijade” Tetovë - paralele për futboll

5. SHMK “ Kole Nehtenin “ Shtip -  paralele për futboll

            Qëllimi i  Akademisë së Sportit  është që nxënësit  talentë për sport të aftësohen që të arrijnë rezultatet të larta sportive dhe të përgatiten që në moshë të re të bëhen anëtarë të ekipeve kombëtare sportive për futboll, hendboll, baskteboll dhe tenis.

Nxënësit do t'i nënshtrohen këtij programi të vaçantë  të krijuar enkas për këtë program  arsimor - stërvitje . Për punën me nxënësit do të angazhohet ekip  profesional i përbërë prej trejner, zëvendës-trajner dhe fizioterapeut. Kandidatët për regjistrim në vitin e parë, në shkollë të mesme do të përzgjedhen nga komsioni profesional.

Përzgjedhja do të kryhet në rajonet në të gjithë territorin e Republikës  së Maqedonisë dhe do të zhvillohet në faza:

- Hulumtim  i personave profesional

- Përzgjedhja nga  ekip profesional

- Testimi i aftësive fizike dhe psikike nga ana e komisionit profesional  

            Për nxënësit të cilët do të pranohen, ndërsa nuk janë nga rajoni ku do të ndjekin mësimin, do të sigurohet akomodim dhe ushqim, ndërsa transporti deri në shkollë dhe deri te fushat sportive do të sigurohet për të gjithë nxënësit, në bazë të ligjit.

            Lista e lokacioneve dhe datat ku do të  kryhet përzgjedhja e parë dhe lista e personave përgjegjës për kontakt për secilin sport nga Federata Sportive është si vijon:

Për paralelet sportive për futboll

( Federata e Futbollit të Maqedonisë)

Tetovë ( Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim : Gostivar, Kumanovë, Dibër dhe Kërçovë)

Data: 25.04.2017.

Vendi: tereni i Komunës së Tetovës, me barë artificial

Fillimi: ora 10:30

Mbledhja dhe regjistrimi : ora 09:00, paraqitja më së voni deri më 21.04.2017 tek koordinatori rajonal Bujar Islami 070/321-682

Ohër (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Strugë dhe Dibër)

Data:26.05.2017.

Vendi: tereni i Komunës së Ohrit me barë artificial  Biljanin Izvori ,

Fillimi: ora 11:00

Mbledhja dhe regjistrimi : ora 10:00 paraqitja më së voni deri më 24.04.2017, tek koordinatori rajonal Goce Toleski 078/208-604

Manastir (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Demir Hisar dhe Resnjë)

Data : 27.04.2017

Vendi: tereni i Komunës së Manastirit me barë artificial

Fillimi: ora 12:00

Mbledhja dhe regjistrimi: ora 11:00, paraqitja më së voni deri më 24.04.2017  tek koordinatori rajonal Lazo Gashtarov 076/282-070.

Prilep (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Krushevë, Makedonski Brod, Kavadar dhe Negotinë)

Data :03.05.2017.

Vendi: tereni i Komunës së Prilepit me barë artificial

Fillimi: ora 11:00

Mbledhja dhe regjistrimi: ora10:00, paraqitja më së voni deri më 28.04.2017 , tek koordinatori rajonal Nikollçe Zdravevski 077/567-270

Shtip (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Strumicë, Koçan, Vinicë, Sveti Nikollë, Probishtip, Dellçevë, Kratovë, Kriva Pallankë ,Makedenska Kamenicë, Gjevgjeli, Vallandovë, Radovish, Dojran, Berovë, Pehçevë, Miravcë, Demir Kapi)

Data :04.05.2017.

Vendi: tereni i Komunës së Shtipit, me barë artificial.

Fillimi: ora 11:00

Mbledhja dhe regjistrimi: ora 10:00,  paraqitja më së voni deri më  28.04.2017, tek koordinatori rajonal Dimitar Maxhunarov 078/476-715.

Shkup (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Kumanovë)

Data: 10.05.2017.                                                                                                 

Vendi: Qendra për stërvitje FFM- terene me bar artificial

Fillimi: ora 10:00

Mbledhja dhe regjistrimi: ora 09:00, paraqitja më së voni deri më  05.05.2017, tek koordinatori rajonal Marjan Jovanovski 078/748-915

* Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë vërtetim për kontrollet e kryera mjekësore nga Institucioni përgjegjës për mjekësi sportiv ose të dorëzojnë licencë  individuale për regjistrim për klub në FFM për sezon 2016/2017.

Për paralelet sportive për hendboll

( Federata e Hendbollit të Maqedonisë)

Ohër (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Strugë dhe Dibër)

Data:17.05.2017.

Vendi: Salla e sportit   Biljanin Izvori - Ohër

Fillimi: ora 11:00

Manastir (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Prilep, Resnjë, Kavadar)

Data : 22.05.2017.

Vendi: Salla e sporti pranë SHMK “ Dr. Jovan Kallauzi” - Manastir

Fillimi: ora 11:00

Shtip (  Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Dellçevë, Vinicë, Koçan)

Data : 17.05.2017

Vendi Salla e sporti pranë SHFK “ Tosho Arsov” SHtip

Fillimi: ora 11:00

Gjevgjeli, (  Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Bogdancë, Strumicë Vallandovë)

Data: 19.05.2017.

Vendi: Salla e Sportit “ 26 Prilli” - Gjevgjeli

Fillimi ora 12:00                                                                                                   

Tetovë (Komuna tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Gostivar dhe Kërçovë)

Data: 22.05.2017.

Vendi: Salla e sporti pranë SHMK “ Mosha Pijade” - Tetovë

Fillimi: ora 11:00

Shkup (komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Velesi, Kumanova dhe Kriva Pallanka)

Data: 23.05.2017 dhe 31.05.2017

Vendi: Salla e sportit pranë SHSHKF "Metodi Mitevski Brico" - Shkup

Me fillim: ora 11:00

Kontakti për informata shtesë: Mileva Velkova 070/931-417 dhe emaili karbeska@gmail.com

*Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë Vërtetim nga kontrolli i kryer mjekësor nga institucion i autorizuar për mjeksi të sportit ose të dorëzojnë licencë individuale për regjistrim të klubit në MPF për sezonin 2016/2017.

 

 

Për paralelet e sportit për basketboll

(Federata e basketbollit të Maqedonisë)

Kavardar  (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Velesi, Demir Hisari, Gjevgjelia)

Data: 24.04.2017

Vendi: Salla e sportit "Jasmin"

Me fillim: Ora 09:00

Strumica ( Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Dellçevë, Vinicë, Koçanë, Berovë, Shtip, Vallandovë, Radovish dhe Probishtip)

Data: 24.04.2017

Vendi: Salla e sportit "Nikolla Karev"

Me fillim: ora 12:00                                                                                    

Manastir (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Prilep dhe Resnjë)

Data: 25.04.2017

Vendi: Salla e sportit "Mladost"

Fillim: ora 11:00                                                                                                    

Ohër  (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Strugë, Dibër, Kërçovë)

Data: 26.04.2017

Vendi: Salla e sportit "Park"

Fillim: ora 09:30                                                                                                   

Gostivar (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Tetovë, Mavrovëdhe Rostushë)

Data: 27.04.2017

Vendi: Salla e sportit "Mladost"

Me fillim: ora 10:00                                                                                              

Shkup (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Kumanovë, Kriva Pallankë)

Data: 05.05.2017

Vendi: Salla e sportit "Kale" (salla e vogël)

Fillim: ora 11:00                                                                                                    

Kontakti për informata shtesë: Dragan Vasilov tel070/ 266-348 dhe Sonja Spasovska tel: 075/ 44 44 76

*Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë Vërtetim nga kontrolli i kryer mjekësor nga institucion i autorizuar për mjeksi të sportit ose të dorëzojnë licencë individuale për regjistrim të klubit në FBM për sezonin 2016/2017.                                                                                              

Për paralelen e sportit të tenisit

(Federata e Tenisit të Maqedonisë)

 

Shkup (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Veles, Demir Kapi, Kavardarë, Negotinë, Kumanovë, Kriva Pallanka, Tetovë, Gostivar dhe Mavrovë dhe Rostushë)

Data: 12.05.2017

Vendi: TK Jug - Shkup, Parku i qytetit p.n - Shkup

Fillim: ora 10:30

 

Manastir (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Demir Hisari, Krusheva, Prilepi, Resnja, Vevçani, Dibra, Kërçova, Makedonski Brodi, Ohri dhe Struga)

Data: 13.05.2017

Vendi: TK Manstir - Manastir, rr.Cane Vasilev 2/22 - Manastir

Fillim: ora 10:30

 

Shtip (Komunat tjera të cilat i përfshinë ky selektim: Sveti Nikolla, Kratova, Berova, Vinica, Dellçeva, Makedonska Kamenica, Koçani, Pehçeva, Probishtipi, Vallandova, Gjevgjelia dhe Dojrani)
Data: 13.05.2017

Vendi: TK Triumf - , rr.Bregallnicë p.n Shtip (përballë qendrës tregtare ELKOS)

Fillim: ora 13:00

Selektimi i dytë: për të gjithë kandidatët të cilët do ta kalojnë përzgjedhjen  e parë

Data: 25.05.2017

Vendi: TK Jug - Parku i qytetit, p.n - Shkup

Fillimi: ora10:30

Kontakti për informata shtesë: Sllobodan Baçvarski 075/430-407 dhe Tome Gigov 078/200-287, e-majli Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Për të gjitha sportet, përsonat për kontakt nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës janë:

- Dana Bishkoska 075/346-973

- Nuran Kadriu Xhambazi 076/445-059

- Penka Mantova Zdravkovska 076/485-054

Secili kandidat duhet të vjen dhe të vërtetojë praninë e tij në vendin ku bëhet selektimimë së paku 30 min para fillimit.

Të gjithë kandidatët/ nxënësit nga të  gjitha sportet, për të cilët do të kalojnë fazën e parë të përzgjedhjes do të informohen për kohën për fazën e ardhshme të përzgjedhjes.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook