Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 dhe 30/16), drejtori i Shërbimit pedagogjik, publikon


SHPALLJE PUBLIKE
Për recensentë të teksteve shkollore

1. Porositës: Ministria e arsimit dhe shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. “Sv. Kiril i Metodi” nr. 54, Shkup.

2. Publikohet Shpallje publike për recensentë për lëndën:

- Punë me kompjuter dhe bazat e programimit për klasën e IV të arsimit fillor nëntëvjeçar.

3. Kandidatët për recensentë duhet të plotësojnë kushtet në vijim:
- të jenë mësimdhënës të fakulteteve mësimore për lëndën mësimore për të cilin dedikohet teksti shkollor dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në arsim ose
-të jenë mësimdhënës të arsimit fillor për lëndën mësimore për të cilin dedikohet teksti dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në arsim.

4. Fletëparaqitjet mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. “Sv. Kiril i Metodi” nr. 54 – Shkup ose të merret nga ueb faqja e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

5. Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është deri më 18.11.2016.

6. Fletëparaqitjet të dorëzohen në adresën: Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. “Sv. Kiril i Metodi nr. 54 – Shkup.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook