Bursat  e dhëna dedikohen   për aftësim   profesional ose studime  pasdiplomike .
 
a) Për aftësim: kohëzgjatja e bursave është 2 vite ( prill 2017 - mars 2019 ) ose 1vit e gjysëm ( tetor 2017 - mars 2019). 
b) Studime pasdiplomike  - magjistratur ose doktoratur  ( prill ose tetor 2017).
 
Gjashtë muajt e parë të qëndrimit i  përkushtohen mësimit të gjuhës japoneze. 
Bursat janë dedikuar për aftësim  ose për  studime pasdiplomike në të gjitha lëmit shkencore. Kandidatëve nuk u lejohet të aftësohen ose t'i realizojnë studimet pasdiplomike në Japoni në lëmin e cila nuk ka ngjajshmëri  me lëmin  në të cilën i kanë përfunduar studimet deridiplomike,
 
  
Kandidatët e interesuar duhet t'i plotësojnë kushtet në vazhdim:
 
1. të jenë shtetas të  Republikës së Maqedonisë;
2. të mos jenë më të vjetër se  35 vjeç   në momentin  e  fillimit të qëndrimit në Japoni;
3. të jenë të  pajisur me diplomë universitare, ose të jenë para përfundimit të studimeve ( të diplomojnë deri në mars ose shtator të vitit 2017);
4. të kërkojnë aftësim në lëmin  e vetë ose lëmin e ngjajshme  shkencore;
5. të pajtohen për të mësuar gjuhën japoneze.
 
 
Bursa përfshinë:
 
1. pagesë mujore: ~143.000–145.000jeni japoneze / muaj;
2. biletë aeroplani ( Maqedoni - Japoni - Maqedoni);
3. pagesë për shkollim
 
 
 
  Dokumentet e nevojshme për konkurrim:
 
 (1) Fletëparaqitje  ( në  web faqen  e MASH - it)
(2) Aplikacion i plotësuar ( në web faqen  e MASH - it)
(3) Lëmia e studimeve dhe Programi për plan hulumtimin  ( në web faqen  e MASH - it);
(4) Dy(2)fotografi origjinal  ( 4,5 x3,5 cm)
(5) Diplomë për fakultetin e kryer (ose vërtetim të lëshuar nga fakulteti se kandidati do të diplomojë deri në muajin mars ose shtator të vitit 2017- origjinal ose kopje të vërtetuar në noter )të  përkthyer   në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.
(6)Vërtetim për provimet e dhëna me  notë mesatare  ( origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter) dhe përkthim  në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.
(7)Rekomandim nga profesor universitar ( në web faqen  e MASH-it)
(8) Rekomandim nga punëdhënësi në gjuhën angleze ( për kandidatët të cilët janë të punësuar);
(9) Abstrakt të tezave në gjuhën angleze;
(10) Për kandidatët nga fusha e artit ose muzikës : fotografi nga  vepra  e  punuar personalisht ose vepër muzikore të incizuar në CD.
 
 
 
Të gjitha dokumentet dorëzohen në tri shembuj ( 1 origjinal dhe 2 fotokopje të zakonshme ) në Arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ( ndërtesa e mëparshme “ Nova Makedonija” - kati përdhesë ) ose perms postës  në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik), Rr. “ Shën. Kirili dhe  Metodi” nr. 54, 1000 Shkup.
 
 
Dokumentet e nevojshme për parashtrimin e kandidaturave, si dhe informacione më të hollësishme mund të gjenden këtu.
 
Kontakt personi : Juliana Balevska, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik, e-mail
 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.: +389 2 3140 186.