Në bazë të nenit 16 paragrafi 5 të Ligjit për tekste shkollore për arsim fillor dhe të mesëm “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 dhe 30/16), drejtori i Shërbimit Pedagogjik , shpall

SHPALLJE PUBLIKE
për recenzimin e teksteve shkollore

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik, Rr, “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54- Shkup,

2. Shpallet: Shpallje publike për recenzent nga lënda:

Gjuhë angleze ( gjuhë e parë) për vitin e II arsim i mesëm katërvjeçar ( Gjimnaz, Arsim për Art, arsim i mesëm profesional dhe Akademia për Sport);

Gjuhë frënge ( gjuhë e dytë e huaj ) për vitin e II arsim i mesëm katërvjeçar ( Gjimnaz, Arsim për Art, arsim i mesëm profesional dhe Akademia për Sport);

Gjuhë gjermane ( gjuhë e dytë e huaj ) për vitin e II arsim i mesëm katërvjeçar ( Gjimnaz, Arsim për Art, dhe arsim i mesëm profesional);

3. Recenzentët të cilët kanë aplikuar duhet t'i plotësojnë kushtet në vazhdim:

- të jenë mësimdhënës nga fakultetet përkatëse për lëndën mësimore për të cilën është dedikuar teksti shkollor dhe më së paku 10 vite përvojë pune në arsim,

- të jenë mësimdhënës në shkollën e mesme përkatëse për lëndën mësimore për të cilin është dedikuar teksti shkollor dhe me së paku 10 vite përvojë pune në mësim.

4. Fletëaplikimet mund të tërhiqen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup ose të shkarkohen nga web faqa e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

5. Afati për dorëzimin e Fletëaplikimeve është deri më 11.04.2016.

6. Fletëaplikimet të dorëzohen në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik , Rr. Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 - Shkup.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook