Këshilli për ndarjen e çmimeve  “ Goce Dellçev” shpall konkurs për ndarjen e çmimit   “ “Goce Dellçev” në  vitin 2016

 

Me çmimin  “ Goce Dellçev ” ndahen mirënjohje shoqërore për arritjet veçanërisht të rëndësishme në të gjitha lëmit shkencore  në interes të Republikës së Maqedonisë.

 

Çmimi në vitin 2016 ndahet për libër ose vepër shkencore të publikuar  në vitin 2015.

 

Çmimi sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për çmimet shtetërore (“ Gazeta zyrtare në Republikën e Maqedonisë” nr.  52/2006, 54/07 и 74/12) dhe me këtë konkurs ndahet për individ ose grup autorësh nga vendi ose jashtë vendit. 

 

Të drejtë konkurrimi kanë  veprat e një autori  ose veprat e një grup autorësh që janë publikuar veçmas të recensuara dhe katalogizuara . Për datën e publikimit llogaritet data që është e shpallur në katalogimin e publikimit ( CIP). Të drejtë konkurrimi nuk kanë të arriturat të publikuara në revista profesionale dhe shkencore me impakt faktor, si dhe kapituj dhe pjesë të librave.  

 

Individ ose grup autorësh mund të jenë  fitues i çmimit në lëmin e njejtë vetëm një herë.

Anëtar nga grupi i autorëve mund  si individ të jetë fitues në çmimin për libër ose vepër tjetër në lëmin  e njejtë.

 

Propozime për ndarjen e çmimeve mund të parashtrojnë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, universitetet, institucionet shkencore, njësit hulumtuese zhvillimore në ekonomi, shoqata shkencore dhe profesionale dhe  shoqata tjera qytetare dhe qytetarë. 

Propozimi  për ndarjen e çmimeve duhet të arsyetohet dhe të përmbajë: të dhënat personale për autorët, adresa e vendbanimit, të dhëna bibliografike dhe arsyetim të shkurtër për rëndësinë e realizimit i  cili  propozohet  për çmim. Propozimet për vepër ose libër shkencor të publikuara në gjuhë të huaja duhet të përmbajnë rezime të shkurtër në gjuhën maqedonase deri në 3 faqe dhe përmbajtje në gjuhën maqedonase deri në 5 faqe. 

 

Propozimit  për ndarjen e çmimeve duhet t'i  bashkëngjiten 22 ekzemplarë. Me propozimin gjithashtu duhet të bashkangjiten së paku 3  shembuj origjinal nga libri shkencor përkatësisht vepra, ndërsa 10 të tjerat kopje. 

Propozimet për ndarjen e çmimeve duhet të dorëzohen prej 01.01. 2016  deri  15. 03. 2016 në adresën:

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Këshilli për ndarjen e çmimeve “ Goce Dellçev”

1000 Shkup, “ Kirili dhe Metodi” nr. 54

Kontakt tel: 3140-189

 

Propozimet e  pakompletuara dhe propozimet të cilët nuk janë dorëzuar në afatin e caktuar nuk do të shqyrtohen:

 

KËSHILLI PËR NDARJEN E ÇMIMEVE “ GOCE DELLÇEV”

 

Këshilli për ndarjen e çmimeve  “ Goce Dellçev” shpall konkurs për ndarjen e çmimit   “ “Goce Dellçev” në  vitin 2016

 

Me çmimin  “ Goce Dellçev ” ndahen mirënjohje shoqërore për arritjet veçanërisht të rëndësishme në të gjitha lëmit shkencore  në interes të Republikës së Maqedonisë.

 

Çmimi në vitin 2016 ndahet për libër ose vepër shkencore të publikuar  në vitin 2015.

 

Çmimi sipas kushteve të përcaktuara me Ligjin për çmimet shtetërore (“ Gazeta zyrtare në Republikën e Maqedonisë” nr.  52/2006, 54/07 и 74/12) dhe me këtë konkurs ndahet për individ ose grup autorësh nga vendi ose jashtë vendit.

 

Të drejtë konkurrimi kanë  veprat e një autori  ose veprat e një grup autorësh që janë publikuar veçmas të recensuara dhe katalogizuara . Për datën e publikimit llogaritet data që është e shpallur në katalogimin e publikimit ( CIP). Të drejtë konkurrimi nuk kanë të arriturat të publikuara në revista profesionale dhe shkencore me impakt faktor, si dhe kapituj dhe pjesë të librave.  

 

Individ ose grup autorësh mund të jenë  fitues i çmimit në lëmin e njejtë vetëm një herë.

Anëtar nga grupi i autorëve mund  si individ të jetë fitues në çmimin për libër ose vepër tjetër në lëmin  e njejtë.

 

Propozime për ndarjen e çmimeve mund të parashtrojnë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, universitetet, institucionet shkencore, njësit hulumtuese zhvillimore në ekonomi, shoqata shkencore dhe profesionale dhe  shoqata tjera qytetare dhe qytetarë.

Propozimi  për ndarjen e çmimeve duhet të arsyetohet dhe të përmbajë: të dhënat personale për autorët, adresa e vendbanimit, të dhëna bibliografike dhe arsyetim të shkurtër për rëndësinë e realizimit i  cili  propozohet  për çmim. Propozimet për vepër ose libër shkencor të publikuara në gjuhë të huaja duhet të përmbajnë rezime të shkurtër në gjuhën maqedonase deri në 3 faqe dhe përmbajtje në gjuhën maqedonase deri në 5 faqe.

 

Propozimit  për ndarjen e çmimeve duhet t'i  bashkëngjiten 22 ekzemplarë. Me propozimin gjithashtu duhet të bashkangjiten së paku 3  shembuj origjinal nga libri shkencor përkatësisht vepra, ndërsa 10 të tjerat kopje.

Propozimet për ndarjen e çmimeve duhet të dorëzohen prej 01.01. 2016  deri  15. 03. 2016 në adresën:

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Këshilli për ndarjen e çmimeve “ Goce Dellçev”

1000 Shkup, “ Kirili dhe Metodi” nr. 54

Kontakt tel: 3140-189

 

Propozimet e  pakompletuara dhe propozimet të cilët nuk janë dorëzuar në afatin e caktuar nuk do të shqyrtohen:

 

KËSHILLI PËR NDARJEN E ÇMIMEVE “ GOCE DELLÇEV”