I KUSHTET PËR PJESËMARRJE

1. Çdo shkollë fillore dhe e mesme në Republikën e Maqedonisë mund të marrë pjesë gjatë përzgjedhjes për web faqen më të mirë të shkollës në njërën nga dy kategoritë: shkollë fillore dhe shkollë e mesme.

2. Çdo shkollë fillore dhe e mesme pubike në Republikën e Maqedonisë në thirrjen për web faqe më të mirë të shkollës mund të marrë pjesë me aplikimin me vetëm një web faqe.

3. Web faqa duhet të jetë e përpunuar nga ana e nxënësve të rregullt në shkollë, të udhëhequr së paku nga një i punësuar në shkollë - mësimdhënës.

4. Web faqa e cila merr pjesë në përzgjedhje duhet të adresohet në vetë shkollën.

5. Nuk ka kufizim në shfrytëzimin e platëformës për zhvillim të web faqes.

6. Në përpunimin e web faqes nuk duhet të shfrytëzohet model i gatshëm ( template)

7. Web faqa e përpunuar mund , por nuk është e domosdoshme të jetë e vendosur në interenet.

8. Navigacioni dhe përmbajtja e web faqes duhet të jetë në gjuhën maqedonase. Nëse shkolla dëshiron të ketë navigacion dhe / ose përmbajtja edhe në gjuhë tjetër duhet të sigurojë web faqe shumë gjuhëshe.

II. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT


1. Aplikimi për pjesëmarrje. Aplikimi i plotë përbëhet nga:

● Formularë të plotësuar: “ Të dhëna personale”, “ Të dhëna për web faqen” dhe “ Deklarata” ( të bashkangjitura në plan operativ dhe udhëzim për “ zgjedhjen e web faqes më të mirë të shkollës”), të cilat janë të nënshkruara nga drejtori i shkollës. Plani operativ dhe udhëzuesi për “ zgjedhjen e web faqes më të mirë të shkollës” gjenden në web faqen www.mon.gov.mk
● Web faqa e përpunuar


● Aplikimet e pakompletuara dhe të dorëzuara jo në kohë nuk do të merren parasysh.
2. Mënyra e dorëzimit të fletë aplikimit të plotë
Formularët e plotësuar dhe web faqa e përpunuar ( në CD/DVD) duhet të dërgohen me postë në : Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. Kirili dhe Metodi nr. 54 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë me shënim “ zgjedhja e web faqes më të mirë të shkollës”

3. Afati për parashtrimin e aplikimit të plotë:

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve është 31 maj 2016


III. MËNYRA E PËRZGJEDHJES
Përzgjedhja është organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkëpunim me Byron për Zhvillimin e Arsimit dhe Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë.
Komisioni profesional i shqyrton dhe i rangon fletë aplikimet. Publikisht do të shpallet lista e të gjithë pjesëmarrësve në garë.
Shkollat më mirë të ranguara do të thirren në eveniment publik ku do t'i prezantojnë web faqet e tyre me ç'rast do të shpallet web faqa më e mirë e shkollës ( veçmas për shkollat fillore dhe veçmas për shkollat e mesme ) për vitin shkollor 2015/2016.

IV NDARJA E ÇMIMEVE
Ministria e Arsimit dhe Shkencës shkollave që gjenden më lartë në rang listë ( veçmas për shkollat fillore dhe veçmas për shkollat e mesme ) do të ju ndajë mirënjohje si dhe nga një tabelë inteligjente e cila do të sigurohet me furnizimin vjetorë të tabelave inteligjente për vitin shkollor 2016/2017.

Pjesëmarrësve tjerë do të ju ndahen mirënjohje

Plani operativ me udhezuesin per schollat

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook