„Во Интерниот оглас за унапредување на административни службеници во Министерството за образование и наука бр.02/2019 , направена е техничка грешка кај работно место под реден број 4, па наместо „УПР0101В04000, „Помлад соработник за планирање и финансирање на дејноста во науката “ треба да биде „УПР0101В04000, Помлад соработник за поддршка на науката и иновациите“.

Рокот од 5 дена за аплицирање на интерниот оглас тече од денот на објава на исправката.