Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ„  бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-Педагошка служба, објавува

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование

Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

  1. Српски јазик за I одделение во деветгодишното основно образование,
  2. Српски јазик за II одделение во деветгодишното основно образование,
  3. Работа со компјутер и основи на програмирањето за III одделение во деветгодишното основно образование,
  4. Работа со компјутер и основи на програмирањето за V одделение во деветгодишното основно образование,
  1. Информатика за VI одделение во деветгодишно основно образование,

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим до архивата на Педагошката служба–ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 05.09. 2019 година. (пријавата може да се преземе од веб – страната на МОН – www.mon.gov.mk).

Кон пријавата авторите од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-         уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија),

-         изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

Министерството за образование и наука известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

21.08.2019Prijava_za_A.tim.doc

Министерството за образование и наука информира дека Федералната комисија за стипендии за странски студенти на Владата на Швајцарија за академската 2020-2021 година ќе додели најмногу 30 стипендии за докторски и постдокторски студии и истражувања, за студенти од земјите од Централна и Источна Европа и Кавкаските држави, вклучувајќи ја и Република Северна Македонија.

Стипендиите се наменети за кандидати кои имаат завршено универзитетски студии со висок просечен успех, за докторски и постдокторски студии и истражувања во сите научни области на некој од државните универзитети или признати институти во Швајцарија.

Конкурсот не предвидува доделување на стипендии за додипломски и магистерски студии.

Подетални информации за стипендиите може да се обезбедат на интернет страницата на Амбасадата на Швајцарија во Скопје, https://www.eda.admin.ch/north-macedonia , на тел: 02 3 103 300 и преку електронската адреса Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Формуларите за аплицирање и сите потребни документи може да се подигнат во Амбасадата на Швајцарија во Скопје, каде и се доставуваат пополнети во три примероци, најдоцна до 15 ноември 2019 година.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08,167/10 и 51/11), член 49од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018 и 20/2019).и член 2, став 1, алинеја 3 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 220/16), Министерството за образование и наука распишува:

Изменување на Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странствоод областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2019/2020 година

Во Конкурсот за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство од областите на ликовната уметност, кинематографија, и филмска продукција, драмската уметност и музиката за академската 2019/2020 годинабр. 19-6603 од 12.05.2019 година, Прилогот: „Највисоко рангирани универзитети од областа на ликовната уметност„, се заменува со нов Прилог:Највисоко рангирани универзитети од областа на ликовната уметност, кој е составен дел на Конкурсот.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Педагошка служба

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија” бр. бр.98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 и 21/18), директорот на Педагошката служба, распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС
за рецензенти на учебници

1.Нарачател: Министерство за образование и наука-Педагошка служба, ул.„Св.Кирил и Методиј“ бр. 54-Скопје.

2. Се распишува Јавен оглас за рецензенти по предметите:

-         Работа со компјутер и основи на програмирањето за III одделение на деветгодишното основно образование,

-         Работа со компјутер и основи на програмирањето за V одделение на деветгодишното основно образование,

-         Музичко образование за VI одделение на деветгодишното основно образование,

-         Музичко образование за VII одделение на деветгодишното основно образование,

-         Музичко образование за VIII одделение на деветгодишното основно образование,

-         Музичко образованиеза IХ одделение на деветгодишното основно образование,

3. Пријавените рецензенти треба да ги исполнуваат следните услови:

- да бидат наставници од наставничките факултети за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава и

- да бидат наставници од основно односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој е наменет учебникот и со најмалку 10 години работно искуство во настава.

Заинтересираните кандидати кон пријавата задолжително треба да достават:

-    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (кандидатите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија),
-    изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование.
- преглед на регистирани податоци  во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија.

Пријавата може да се преземе од  www.mon.gov.mk   или да се подигне во Министерството за образование и наука-Педагошка служба ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Пријавата уредно пополнета заедно со целокупната документација се доставува во Министерството за образование и наука-Педагошка служба, на ул. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје.

Краен рок за доставување на пријавите е 12.08.2019 година.

Некомплетните или ненавремено доставените пријави,  нема да бидат разгледувани.

Пријава_рецензент.docx