План за јавни набавки за 2019 година

 

Договори:

 

ДОГОВОР за Изработка на техничка документација за санација, замена на дотраени материјали на Зграда 1 и Зграда 2 во СД Стив Наумов, СД Скопје

ДОГОВОР за доградба и надградба на ООУ Лирија, с.Горно Јаболчиште, Општина Чашка

ДОГОВОР за довршување на започната градба на ОУ Димитар Македонски Општина Аеродром (реобјава)

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ,ЛЕКТУРА,СТРУЧНА РЕДАКЦИЈА,ГРАФИЧКО,ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЛ 7

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ,ЛЕКТУРА,СТРУЧНА РЕДАКЦИЈА,ГРАФИЧКО,ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ,ЛЕКТУРА,СТРУЧНА РЕДАКЦИЈА,ГРАФИЧКО,ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЛ 6

ДОГОВОР за вршење на стручно-техички надзор – Дел 3 – Замена на кровен покривач во ОУ Кирил и Методиј - Тетово

ДОГОВОР за замена на кровен покривач во ООУ Кирил и Методиј - Тетово

А Н Е К С 1 НА Д О Г О В О Р за Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основнидржавни училишта – Дел 1 – Технички документации за потребите на ПОУ „Златан Сремец'' Скопје

А Н Е К С 1 НА Д О Г О В О Р О Т за ревизија на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација за потребите на Посебно основно училиште „Маца Овчарова'' – Велес

Д О Г О В О Р за набавка и печатење на матични книги на запишани студенти и главни книги на дипломирани студенти за прв,втор и трет циклус на студии –дел 2

Д О Г О В О Р за набавка и печатење на матични книги на запишани студенти и главни книги на дипломирани студенти за прв,втор и трет циклус на студии –дел 1

ДОГОВОР за набавка на услуги – Изработка на техничка документација за реконструкција/ /адаптација на основни училишта –Дел 3 – Технички документации за реконструкција/санација на ООУ, Општина Струмица за ПУ „Сандо Масев'' во с.Добрејци, и ПУ „Кирил и Методиј'' во с.Баница

ДОГОВОР за набавка на услуги – Изработка на техничка документација за реконструкцијаја на основни училишта – Дел 2 – Технички документации за реконструкција на опожарен објект, ПУ „Страшо Пинџур'' с.Крупиште, Општина Карбинци

ДОГОВОР за набавка на услуги – Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основни училишта – Дел 1 – Технички документации за реконструкција/адаптација на ПУ „Кирил и Методиј'' во с. Бучин, ПУ „Кирил и Методиј'' во с. Пресил и ООУ „Никола Карев'' , општина Крушево

Д О Г О В О Р за јавна набавка на услуги за оддржување и поддршка на хардверска опрема во дата центар HUAWEI IDC

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ Изработка на техничка документација за санација,замена на дотраени материјали СД Стив Наумов, СД Скопје

ДОГОВОР за вршење на стручно-технички надзор при доградба и надградба на ООУ Лирија с.Горно Јаболчиште – о.Чашка

ДОГОВОР за довршување на фискултурна сала во ОУ Фаик Коница с.Дебреше, О.Гостивар

Договор Авторска агенција

ДОГОВОР за ревизија на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација за потребите на Посебно основно училиште Маца Овчарова - Велес

АНЕКС 2 НА ДОГОВОРОТ за вршење на стручно-технички надзор при изградба на објеке, подземни гаражи и партерно уредување за Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје

АНЕКС 2 НА ДОГОВОРОТ за вршење на стручно-технички надзор при изградба на Факултетот за физичко образование спорт и здравје при Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје 

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основни државни училишта ПУ Сандо Масев с. Добрејци и ПУ Кирил и Методиј с. Баница

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основни државни училишта ПУ Страшо Пинџур с. Крупиште, Општина Карбинци

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основни државни училишта ПУ Кирил и Методиј с.Бучин, ПУ Кирил и Методиј с.Пресил и ООУ Никола Карев Општина Крушево

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ Изработка на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација на основни државни училишта ПОУ Златен Сремец Скопје

ДОГОВОР за ревизија на техничка документација за реконструкција/санација/адаптација за потребите на Посебно основно училиште Др Златан Сремец

АНЕКС 1 НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА СТОКИ Опремување на ново ОУ Капиштец во Општина Центар ДЕЛ 3 – мебел за канцеларии

АНЕКС 3 НА ДОГОВОРОТ за вршење стучно-технички надзор СОУ Гостивар, Гостивар

ДОГОВОР за вршење стучно-технички надзор ОУ 25 Мај нас.Синѓелиќ, Гази Баба 

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ООУ Кирил и Методиј Центар

ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ООУ Конгреси и Манастирит Чаир Скопје

ДОГОВОР За градежно занатски работи кои не биле опфатени со проектите за ОУ Васил Главинов Чаир Скопје

ДОГОВОР За градежно занатски работи кои не биле опфатени со проектите за СОУ Гостивар Гостивар

АНЕКС 1 НА ДОГОВОРОТ за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ 2 – останата опрема

АНЕКС 5 НА ДОГОВОРОТ за реконструкција на Основни,Средни училишта и Ученички домови- ДЕЛ 4 ОУ Васил Главинов О.Чаир Скопје

АНЕКС 2 НА ДОГОВОРОТ за вршење стучно-технички надзор при реконструкција на опожарен објект на ООУ 11 Октомври с. Ново Село -Боговиње

АНЕКС ДОГОВОР ЗА ВИШОЦИ НА РАБОТИ за реконструкција на основни и средни училишта,ученички домови ДЕЛ 4

Договор за реконструкција на котлара во ООУ „25 мај“ Сингилич, Гази Баба - Скопје

ДОГОВОР за довршување на фискултурна сала во ОУ „Фаик Коница“ с.Дебреше, О. Гостивар

ДОГОВОР за санација на партер со инфраструктурна мрежа и пристапни патеки во СД „Гоце Делчев“ - Скопје

ДОГОВОР за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ 3 - столчиња за наставници

ДОГОВОР за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ 2 - останата опрема

ДОГОВОР за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ1 -клупи и столчиња за ученици

АНЕКС 2 НА ДОГОВОРОТ за вршење на стручно-технички надзор при реконструкција на опожарен објект ООУ „11 Октомври“ с.Ново Село - Боговиње

АНЕКС ДОГОВОР ЗА ВИШОЦИ НА РАБОТИ за реконструкција на основни и средни училишта,ученички домови ДЕЛ 4 Адаптација на простор и санитарен јазол со реконструкција на крило (прва фаза) во ООУ „Васил Главинов“ - Чаир

Договор за санација на партер со инфраструктурна мрежа и пристапни патеки во СД Гоце Делчев Скопје

Договор за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ 1- клупи и столчиња за ученици

Договор за довршување на фискултурна сала во ОУ „Фаик Коница“ с. Дебреше општина Гостивар

Договор за набавка на услуги Сертификација за систем соунапредување со квалитет согласно со стандардот ИСО 9001: 2015

Договор со друштво за заштита на авторски права

Анекс 1 договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово

Анекс договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово за Надзор со Евро Консалтинг

Договор за деловно техничка соработка -МИА

Анекс договор за продолжување на рокот за СД Гоце Делчев со НБ ЦОМПАНИ - ДОО Тетово