Set të dhënash në format të papërpunuar.

 

PHQ nota + shkolla 25.01.2013 (.ODS формат, Linux office, се отвара и во повеќето Excel верзии)

____________________________________________________________________________


PHQ nota + shkolla, 2011/2012 (.ODS формат, Linux office, се отвара и во повеќето Excel верзии)

PHQ nota, 2011/2012 (.CSV формат, се отвара со обични текст едитори)

PHQ shkolla, 2011/2012 (.CSV формат, се отвара со обични текст едитори)

Përshkrim i meta të dhënave:

SCHOOL_YEAR – viti shkollor
SCHOOL_CODE - numri identifikues i shkollës, shifra e vetme
SCHOOL -  emri i shkollës
SUBJECT -  lënda që i referohet notës
GRADE - niveli/viti në sistemin arsimor
SCHOOL_CLASS_ID - shifra e vetme e paraleles
SCHOOL_CLASS_TYPE -  lloji i paraleles
SCHOOL_PROGRAM_TYPE -  lloji i arsimit
SCHOOL_CLASS_CODE -  kodi i paraleles së shkollës
SCHOOL_CLASS_NAME - drejtimi
SEMESTER_1_RESULT_1 - numri i notave 1 në gjysëm vjetorin e parë
SEMESTER_1_RESULT_2 - numri i notave 2 në gjysëm vjetorin e parë
SEMESTER_1_RESULT_3 - numri i notave 3 në gjysëm vjetorin e parë
SEMESTER_1_RESULT_4 - numri i notave 4 në gjysëm vjetorin e parë
SEMESTER_1_RESULT_5 - numri i notave 5 në gjysëm vjetorin e parë
SEMESTER_2_RESULT_1 - numri i notave 1 në gjysëm vjetorin e dytë
SEMESTER_2_RESULT_2 - numri i notave 2 në gjysëm vjetorin e dytë
SEMESTER_2_RESULT_3 - numri i notave 3 në gjysëm vjetorin e dytë
SEMESTER_2_RESULT_4 - numri i notave 4 në gjysëm vjetorin e dytë
SEMESTER_2_RESULT_5 - numri i notave 5 në gjysëm vjetorin e dytë
FINAL_GRADE_RESULT_1 - nota të përfunduara 1 në fund të vitit
FINAL_GRADE_RESULT_2 - nota të përfunduara 2 në fund të vitit
FINAL_GRADE_RESULT_3 - nota të përfunduara 3 në fund të vitit
FINAL_GRADE_RESULT_4 - nota të përfunduara 4 në fund të vitit
FINAL_GRADE_RESULT_5 - nota të përfunduara 5 në fund të vitit