- Dokument: KORNIZA MAQEDONASE E KUALIFIKIMEVE - baza nismëtare –

- Document: MACEDONIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK – starting bases –

 

- Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së regjistrit për kualifikimet e arsimit të lart

- Rregullore për mënyrën e verifikimit të përputhshmërisë së Kornizës kombëtare e kualifikimeve të arsimit të lart me kornizën Evropiane e kualifikimeve të arsimit të lart (2014)

 

- Writing Learning Outcomes at Programme and Module Levels

- Korniza kombëtare e kualifikimeve të arsimit të lartë e Republikës së Maqedonisë - Udhëzues -

- Korniza kombëtare e kualifikimeve të arsimit të lart në Republikën e Maqedonisë

 

- Këshilla praktik për shkrimin e rezultateve të mësimit - Doracak

 

- National Framework for Higher Education Qualifications for Republic of Macedonia - Guide

- Practical advices for writing Learning outcomes - Manual