Ligj për standardin e nxënësve

Ligj për arsimin fillor

Ligj për arsim të mesëm [NË PËRGATITJE...]

Ligj për arsim të lartë

Ligj për universitetet e hapura qytetare për mësim të përjetshëm

Ligj për Byronë e zhvillimit të arsimit

Ligj për shërbimin pedagogjik

Ligj për standardin e studentëve

Ligj për arsim dhe trajnim profesional

Ligj për librat shkollorë për arsim fillor dhe të mesëm

Ligj për qendrën shtetërore për provim

Ligj për arsimin e të rriturve

Ligj për inspeksionin arsimor

Ligj për veprimtarinë hulumtuese

Ligj për themelimin e agjencisë nacionale për programe arsimore evropiane dhe për lëvizshmëri

Ligj për njohjen e kualifikimeve profesionale

Ligj për veprimtari të inovacionit

Ligj për Kornizën kombëtare të kualifikimeve