Me Konkursin për regjistrimin e nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2020/2021 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, arsim profesional, arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore.

Në pajtim me nenin 42 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 dhe 64/108), Ligjit për arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013; 137/2013, 41/2014, 55/2016 dhe 64/2018

dhe („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 275/2019 ),Ligjin për akademinë e sportit („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014, 129/2015, 146/2015, 30/2016 dhe 142/2016 dhe 64/2018 ) dhe Ligjin për Gjimnazin Matematikë – Informatikë regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme publike realizohet në bazë të Konkursit të cilin e shpall Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mjetet e informimit publik me propozim të themeluesit.

Me Konkursin për regjistrimin e nxënësve në arsimin e mesëm në vitin shkollor 2020/2021 është përcaktuar mundësia për regjistrimin e nxënësve sipas planeve dhe programeve mësimore për: gjimnaz, ( drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi A), drejtimi matematiko - natyrore - (kombinimi B), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi A), drejtimi shoqëroro - humanitar ( kombinimi B), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi A), drejtimi gjuhësor - artistik (kombinimi B), arsim profesional (arsim teknik në kohëzgjatje prej katër vite, arsim profesional – tre vite dhe aftësim profesional në kohëzgjatje prej dy vite), arsim i mesëm i arteve dhe arsim i mesëm për nxënës me nevoja të veçanta arsimore dhe Gjimnaz –Gjimnazi Matematikë – Informatikë.

Konkurs për regjistrimin e nxënësve në shkollat e  mesme publike për vitin shkollor 2020/2021  në Republikën e Maqedonisë së Veriut

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook