Konkurs i përsëritur për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2019/201920

Në zbatim të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 55/00, 44/02, 82/08,167/10 dhe 51/11), neni 24 i këtij Ligji për Standardin e Studentit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019 dhe 19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr. 124/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

Konkurs i përsëritur për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2019/2020

I.1 Në vitin e studimit 2019/2020 në konviktet shtetërore dhe objekte tjera adekuate për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut në konviktet private për student do të pranohen student të rregullt të regjistruar në studime deridiplomike të ciklit të parë në institucionet e larta arsimore publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe atë në:

Numri rendor KONVIKTI I STUDENTËVE VENDI Numri i shtratit të studentëve për vitin I,II,III,IV,V DHE VI dhe 
Apsolventë NUMRI I PËRGJITHSHËM I SHTRETËRVE

Nr. rendorë KONVIKTI PËR STUDENTË VENDI NUMRI I PËRGJITHSHËM I SHTRETËRVE 
1 KSHS “SHKUP” Shkup 
-Goce Dellçev – Blloku V dhe G Shkup 408

I.2. Shpërndarja e numrit të përgjithshëm i vendeve të lira në konviktet bëhet në këtë mënyrë:

а) grupi i parë - 40% nga numri i përgjithshëm i vendeve që të lira në konviktet janë për studentët të cilët të ardhurat e përgjithshme në familje i kanë deri në neto pagën minimale të vërtetuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe atë për student:
- fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore,
- fëmijë me nevoja të veçanta,
- fëmijë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe ndihmës së vazhdueshme në të holla,
- fëmijë të prindërve kryefamiljarë;,
- fëmijë të prindërve të papunësuar dhe
- fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe afariste.
b) Në grupin e parë bëjnë pjesë edhe studentë për të cilët të ardhurat e përgjithshme në familje janë mbi neto pagën minimale të përcaktuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe atë për studentë:

- fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore
- fëmijë me nevoja të veçanta, 
- fëmijë të prindërve kryefamiljarë
- fëmijë të prindërve të papunësuar dhe
-fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe afariste.
c) Grupi i dytë – 25% nga numri i përgjithshëm i vendeve të lira janë për studentët të cilët kanë arritur sukses të lartë në mësim.
ç) Grupi i tretë – 35% nga numri i përgjithshëm i vendeve të lira janë për studentët e rregullt të regjistruar në ciklin e parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët nuk bëjnë pjesë në grupet të pikave a), b) dhe c) të kësaj pike.

I.3. Nga numri i përgjithshëm i vendeve të lira në konviktet studentore, 20% sigurohen për studentë, që për herë të parë do të regjistrohen në ciklin e parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
II. KUSHTET PËR PRANIM
II.1. Të drejtë pranimi kanë studentët e rregullt që janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shkollohen jashtë vendit ku jetojnë, dhe të regjistruar në studime deridiplomike me kohëzgjatje dhe nuk janë të akomoduar në ndonjë konvikt tjetër:
- më pak se tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur vit studimor;
- tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur më shumë se një vit studimor dhe- mbi tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur më shumë se dy vite studimore
II.2. Të drejtë pranimi në konviktet shtetërore kanë studentët e rregullt të cilët janë regjistruar në universitetet publike dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut , të zgjedhur me konkurse, vendime, aktvendime, marrëveshje etj dhe atë: bursistë qeveritarë – studentë me prejardhje maqedonase, studentë të huaj të cilët studiojnë në universitetet dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut , studentë sipas programit CEEPUS, studentë sipas marrëveshjeve bilaterale etj.
II.3. Nuk kanë të drejtë regjistrimi studentët të cilët:
1. kanë prishur rendin në konvikt me ç′rast u është shqiptuar masë disiplinore për shfrytëzimin e shërbimeve në konvikt, gjatë kohës së caktuar në masën e shqiptuar edukative,
2.Studentët e regjistruar për herë të dytë si absolventë,
3.Studentët të cilët nuk kanë shlyer pagesat për akomodim ndaj konviktit më shumë se një muaj,
4.Studentët e regjistruar në studime postdiplomike,
II.4. Studentët tek të cilët Komisioni për pranim do të konstatojë keqpërdorim të shtratit të marrë, i njëjti do t′i merret atij dhe do ti jepet studentit që gjendet në listën e pritjes për konviktin adekuat
III. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES

Studentët të cilët do të paraqiten në Konkurs duhet të plotësojnë fletëaplikim elektronik të vendosur në ueb faqen www.konkursi.mon.gov.mk. Studentët mund të konkurrojnë vetëm në një konvikt studentor. Studentët të cilët kanë aplikuar në mënyrë elektronike disa herë, si valide do të merret fletëaplikimi i fundit , para dorëzimit të dokumenteve të nevojshme nga Pika IV. Afati për aplikim elektronik për studentët fillon prej од 17.02.2020 dhe zgjatë deri më 24.02.2020.

IV. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURRIM DHE AKOMODIM

IV.1. DOKUMENTET E NEVOJSHME

Studentët që i plotësojnë kushtet sipas Konkursit dhe kanë plotësuar fletëaplikim elektronik, duhet t′i dorëzojnë dokumentet në vijim:
1.Lutje me taksë të paguar administrative prej 50,00 denarë;
2.Numër identifikimi nga fletëaplikimi i sukseshëm elektronik;
3.Vërtetim për rregullshmërinë e studentit gjatë studimeve;
4.Fletëaplikim elektronik të printuar për kontrollimin e të dhënave;
5.Certifikatë me numrin e provimeve të parapara dhe provime të dhëna nga vitet e kaluara;
6.Formular të vërtetuar “CPPDH”
7. Studentët e regjistruar për herë të parë në vitin e I-rë , dorëzojnë kopje të Diplomës për arsim të mesëm të mbaruar dhe vërtetim për regjistrim të studimeve të rregullta (ose dokument tjetër ku do të dëshmojnë se janë të regjistruar në fakultet);
8. Deklaratë për gjendjen familjare të studentit, gjegjësisht të familjes më të ngushtë;
9. Kandidatët – studentët pa prindër dhe përkujdesje prindërore (të posedojnë vërtetim nga Qendra kompetente për kujdes social, vërtetim nga qendra ku është përkujdesur ose dokument tjetër përkatës me të cilin do të dëshmojnë se janë fëmijë pa prindër) dhe studentët të cilët janë të kategorizuar si persona me nevoja të veçanta (të kenë rezultat dhe mendim për llojin dhe shkallën e pengesës në zhvillim fizik dhe psikik të nevojave specifike të dhënë nga institucioni kompetent, ndërsa në pajtim me Rregulloren për vlerësim të nevojave specifike të personave me pengesa në zhvillim fizik dhe psikik) me të cilin do të dëshmojnë statusin e tyre;
10. Deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale të kandidatit dhe familjes më të ngushtë (prindër-kujdestar, vëllezër, motra), ku kandidati pajtohet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës zyrtarisht të sigurojë dokumentet e nevojshme nga institucionet e caktuara me të cilat ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim;
11. Deklaratë për të dhënat identike;
12. Deklaratë nga prindi – kujdestari për shlyerjen e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim në konvikt;
13. Vërtetim për neto page të realizuar të anëtarëve të punësuar të familjes për muajin dhjetor të vitit 2019 ose nëse nuk është realizuar neto paga për këtë muaj, të dorëzohet vërtetim për neto pagën e fundit të realizuar (për prindërit-kujdestarët, të punësuarit në institucionet shtetërore dhe publike të dorëzohet vërtetim për pagë të vërtetuar nga organi i autorizuar, ndërsa për prindërit-kujdestarët të punësuar në firmat private të dorëzohet vërtetim për pagë si dhe deklaracion të vërtetuar për pranim të pagës); për anëtarët e pensionuar të familjes të dorëzohet çek – fletëpagesë e pensionit; për prindër të shkurorëzuar të dorëzohet dëshmi për shkurorëzim ose nëqoftëse kandidati pranon alimentacion e njëjta të dorëzohet si e ardhur mujore , për shfrytëzuesit e ndihmës sociale të dorëzohet vendim ose çeku i fundit, për invaliditet të dorëzohet vërtetim mjekësor, ndërsa për motra/vëllezër të kandidatit që janë nxënës/studentë vërtetime nga shkolla, gjegjësisht fakulteti ose institucion tjetër;
14. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim, zyrtarisht, do të sigurojë dokumentet në vijim:
- Certifikatë nga Drejtoria e të Hyrave Publike, për të hyrat e ndryshme të realizuara për vitin paraprak (të hyra nga veprimtaria e pavarur, nga veprimtaria bujqësore, nga prona dhe të drejtat pronësore, nga kapitali, fitimet kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe lojërave shpërblyese, të ardhura të tjera) për të dy prindërit – përkujdesësit e kandidatit në veçanti dhe për vet kandidatin;
- vërtetim se nuk janë të punësuar ose pranojnë /nuk pranojnë kompensim në të holla anëtarët e papunësuar të familjes më të ngushtë nga Agjencioni për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
-certifikatë të lindjes për vëllaun/motrën nën 6 vjet, si dhe certifikatë të vdekjes për prindin e vdekur nga Drejtoria për Evidentim të Librave të Amzës;
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e Punëve të Brendshme.

IV.2. DORËZIMI I DOKUMENTEVE

Kandidatët – studentë pa prindër dhe përkujdesje prindërore dhe studentët të cilët janë persona me nevoja të veçanta i dorëzojnë dokumentet me numër rendor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 dhe 12.
Kandidatët të cilët konkurrojnë për konvikt studentor në Shkup, dokumentet e lartpërmendura i dorëzojnë personalisht në hapësirat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
(sportelet në vet hyrjen në arkivin e Njësisë për standarde të studentëve) prej ora 9:00 – 15:30 ose përmes postës deri tek Komisioni për pranim dhe kontrollim të dokumentacionit në adresën Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “Shën Qirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup edhe atë duke filluar prej vitit 17.02.2020 deri më 24.02.2020. Kandidatët të cilët konkurrojnë për konvikt studentor jashtë Shkupit, dokumentet e lartpërmendura i dorëzojnë deri tek Komisioni për pranim dhe kontrollim të dokumentacionit në konviktin në të cilin konkurrojnë.
Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni i dorëzuar është:
-i pakompletuar dhe
-i dorëzuar pas përfundimit të afatit.
Kandidatët nuk do të rangohen në listën përfundimtare të pranimit të studentëve në konviktet studentore nëse Komisioni vërteton se të dhënat të cilat janë shënuar në fletëaplikimin elektronik nuk janë identike me të dhënat e dokumentacionit të dorëzuar.
V. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR PRANIMIN E STUDENTËVE

V.1. Mënyra dhe procedura për pranimin e studentëve në konvikte dhe kapacitete të tjera për akomodim, si dhe kushtet për akomodim dhe ushqim rregullohen në pajtim me Ligjin për standardet e studentëve dhe Rregulloren për mënyrën dhe procedurën për pranim të studentëve në konviktet shtetërore studentore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 89/13, 98/13 dhe 130/16).
Në pajtim me rregulloren për pranim të studentëve, suksesi nga arsimi i mesëm, suksesi gjatë studimeve, rregullshmëria gjatë studimeve dhe gjendja materiale-familjare e studentëve janë elementet bazë për rangim dhe pranim të studentëve në konviktet studentore.
V.2. Lista përfundimtare për pranimin e studentëve të vitit të II-të dhe viteve të tjera do të publikohet më datë 14.03.2020 në tabelat e shpalljes në konviktet studentore ku ka konkurruar studenti dhe në ueb faqen www.konkursi.mon.gov.mk.
Ankesat pas rezultateve dorëzohen në arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Rr. “Shën Qirili dhe Metodi” nr. 54, Shkup në afat prej 5 ditëve nga dita e publikimit të rezultateve., 
V.3. Nëse numri i studentëve, të cilët i plotësojnë kushtet sipas grupeve të përcaktuara në Kapitullin I.2. të këtij Konkursi, numri i shtretërve të ofruar është më i ulët se numri i shtretërve të parashikuar, vendet e lira do të plotësohen sipas rrendit të studentëve të cilët plotësojnë kushtet nga grupet e tjera.
V.4. Nëse janë siguruar kushte përkatëse, vendet e lira në konviktet studentore do të mund të plotësohen me nxënës, në përputhje me kushtet e Konkursit për pranim të nxënësve në konviktet publike për nxënës në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2019/2020.

VI. AFATET PËR AKOMODIM

Studenti mund të akomodohet në konvikt nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes me konviktin ku është pranuar, por jo më vonë se 10 ditë pas publikimit të listës përfundimtare.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook