Në bazë të nenit 67 të Ligjit për arsimin e mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.44 / 95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 , 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18 / 11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/2012, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/2015, 145/15, 30/16 , 127/16, 67/17 dhe 64/18), dhe në përputhje me nenet 3 dhe 6 të Rregullores mbi kushtet si dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional në shkollat e mesme publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/96), , praktikantët në shkollat e mesme të cilët e  kanë përfunduar praktikën e tyre dhe plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional,duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për dhënien e provimit profesional jo më vonë se më datën 03.05.2019   ( e enjte ), me të cilën  dorëzojnë edhe dokumentet në vazhdim: 

   

    1.Vërtetim për përfundimin e stazhit të praktikantit në shkollë në kohëzgjatje prej një viti ku duhet të shënohet periudha kur është realizuar stazhi i praktikantit, të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

 

    2. Mendim nga mentori për punën e praktikantëve gjatë realizimit të praktikës, vërtetuar me arkivin e shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

 

    3. Mendimi nga organi më i lartë  profesional i shkollës ,në të cilën është i punësuar  praktikanti për punë  edukativo- arsimore, të vërtetuar me numrin arkiv të shkollës ku është realizuar praktika.

 

Shkolla ku punon praktikanti kontrollon se kur kandidati i nënshtrohet provimit për të cilën herë  (së pari her, së dyti, etj.) dhe të njejtën gjë të theksojë në mendimin e   këshillit të arsimtarëve.

          

   4.Raport nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për realizimin e praktikës për një vit.

           

   5.Punim me shkrim ( në dy ekzemplarë). Temën e zgjedhur për punim me shkrim praktikanti duhet ta hulumtojë dhe përgatitë nga puna praktike aplikative në bazë të programit të tyre të drejtpërdrejtë mësimor në lëminë më të ngushtë profesionale të praktikantit.

 

Për praktikantët e shkollave të mesme publike të cilët mësimin e realizojnë në gjuhën e bashkësive, një ekzemplarë i punimit me shkrim të dorëzohet në gjuhën e bashkësisë përkatëse dhe një ekzemplarë në gjuhën maqedonase. 

 

  6. Kopje të Diplomës ose çertifikatë për përfundimin e arsimimit përkatës          ( nuk duhet të vërtetohet në noter). 

 

  7. Kopje të çertifikatës për dhënien e provimeve pedagogjike - psikologjike dhe metodike  e fituar në universitet të akredituar ( vetëm për praktikantët të cilët është e nevojshëme  sipas normativit për kuadër arsimor nga programi mësimor). ( Nuk duhet të jetë i vërtetuar në noter).

 

  8. Ekzemplarë të fletëpagesës për mjetet e paguara për dhënien e provimit professional  (fletëpagesa origjinal).

 

Gjithashtu, në aplikimin për marrjen e provimit professional praktikantët nga shkollat e mesme  të shenojnë vitin dhe lëndën mësimore në të cilën ata japin mësim. Mësuesit praktikantë nga shkollat profesionale të theksojnë llojin e profesionit kurse mësuesit praktikantë nga shkollat e mesme të artit llojin e artit.

NË APLIKIM ËSHTË E OBLIGUESHME TË SHËNOHET  NUMRI I TELEFONIT DHE ADRESA E-MAIL -  E PRAKTIKANTIT.

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë të mesme ( bëjnë pagesën në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:

- Qëllimi i pagesës: Pagesa për provimet profesionale për praktikantët në arsimin e mesëm, afati i pranverës 2019;

 

- Emri i pranuesit: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

 

- Banka e pranuesit: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 

 -Llogaria e transaksionit të kandidatitit: 100000000063095;

 

- Llogaria e shfrytëzuesit të buxhetit: 1600100329-787-60;

 

- Kodi i të ardhurave: 723013 dhe

- Programi 30.

 

9. Në bazë të nenit 67 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsim të mesëm ( "Gazeta Zyrtare" nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40 / 03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127 / 16.67 / 17 dhe 64/18),pas dorëzimit të dokumentacionit, kandidatët që i plotësojnë kushtet para dhënies së provimit profesional, janë referuar në test të personalitetit, përkatësishtë vlerësimi i karakteristikave,për të cilën është e nevojshme të paguhen fonde në shumë prej 3.000 (tre mijë) denarë në

 fletëpagesë të plotësuar si më poshtë:

 

Qëllimi i pagesës: Kalimi i testit të karakteristikave të personalitetit,, afati i pranverës i vitit 2019;

 

- Emri i pranuesit: "SPRINTSOLUTIONS DOOEL Shkup";

 

- Banka e pranuesit: Banka Komerciale AD Shkup;

 

- Llogaria e transaksionit:

 300000004204889 

 

Për personat të cilët:

 

- nuk i plotësojnë kushtet për mësimdhënës,

 

- nuk kanë mbushur një vit nga stazhi i praktikantit, ose

- nuk kanë realizuar programin mësimor sipas normativit për kuadër mësimor, nuk duhet të dorëzojnë dokumentet për dhënien e provimit profesional.

 

Fletëparaqitja me dokumentet e kompletuara dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi “ nr. 54, 1000 Shkup.

 

Njoftim për dorëzimin e  dokumentacionit për dhënien e provimit profesional në afatin e pranverës në vitin 2019

Të nderuar,

Ju informojmë se në bazë të nenit 67 të Ligjit për arsimin e mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.44 / 95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03 , 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18 / 11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/2012, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/2015, 145/15, 30/16 , 127/16, 67/17 dhe 64/18), dhe në përputhje me nenet 3 dhe 6 të Rregullores mbi kushtet si dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional në shkollat e mesme publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/96), , praktikantët në shkollat e mesme të cilët e  kanë përfunduar praktikën e tyre dhe plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional,duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për dhënien e provimit profesional jo më vonë se më datën 03.05.2019   ( e enjte ), me të cilën  dorëzojnë edhe dokumentet në vazhdim:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    1.Vërtetim për përfundimin e stazhit të praktikantit në shkollë në kohëzgjatje prej një viti ku duhet të shënohet periudha kur është realizuar stazhi i praktikantit, të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.

 

           2. Mendim nga mentori për punën e praktikantëve gjatë realizimit të praktikës, vërtetuar me arkivin e shkollës ku është realizuar stazhi i praktikantit.


      3. Mendimi nga organi më i lartë  profesional i shkollës ,në të cilën është i punësuar  praktikanti për punë  edukativo- arsimore, të vërtetuar me numrin arkiv të shkollës ku është realizuar praktika.

 

            Shkolla ku punon praktikanti kontrollon se kur kandidati i nënshtrohet provimit për të cilën herë  (së pari her, së dyti, etj.) dhe të njejtën gjë të theksojë në mendimin e   këshillit të arsimtarëve.

         

   4.Raport nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për realizimin e praktikës për një vit.

          

   5.Punim me shkrim ( në dy ekzemplarë). Temën e zgjedhur për punim me shkrim praktikanti duhet ta hulumtojë dhe përgatitë nga puna praktike aplikative në bazë të programit të tyre të drejtpërdrejtë mësimor në lëminë më të ngushtë profesionale të praktikantit.

 

 

 

 

           Për praktikantët e shkollave të mesme publike të cilët mësimin e realizojnë në gjuhën e bashkësive, një ekzemplarë i punimit me shkrim të dorëzohet në gjuhën e bashkësisë përkatëse dhe një ekzemplarë në gjuhën maqedonase.


       6. Kopje të Diplomës ose
çertifikatë për përfundimin e arsimimit përkatës          ( nuk duhet të vërtetohet në noter).


         7. Kopje të
çertifikatës për dhënien e provimeve pedagogjike - psikologjike dhe metodike  e fituar në universitet të akredituar ( vetëm për praktikantët të cilët është e nevojshëme  sipas normativit për kuadër arsimor nga programi mësimor). ( Nuk duhet të jetë i vërtetuar në noter).


       8. Ekzemplarë të fletëpagesës për mjetet e paguara për dhënien e provimit professional  (fletëpagesa origjinal).

 

Gjithashtu, në aplikimin për marrjen e provimit professional praktikantët nga shkollat e mesme  të shenojnë vitin dhe lëndën mësimore në të cilën ata japin mësim. Mësuesit praktikantë nga shkollat profesionale të theksojnë llojin e profesionit kurse mësuesit praktikantë nga shkollat e mesme të artit llojin e artit.

 

 

 

NË APLIKIM ËSHTË E OBLIGUESHME TË SHËNOHET  NUMRI I TELEFONIT DHE ADRESA E-MAIL -  E PRAKTIKANTIT.

 

 

 

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë të mesme ( bëjnë pagesën në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:
- Qëllimi i pagesës: Pagesa për provimet profesionale për praktikantët në arsimin e mesëm, afati i pranverës 2019;


- Emri i pranuesit: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;


- Banka e pranuesit: Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 

          -Llogaria e transaksionit të kandidatitit: 100000000063095;


- Llogaria e shfrytëzuesit të buxhetit: 1600100329-787-60;


- Kodi i të ardhurave: 723013 dhe
- Programi 30.

                  9. Në bazë të nenit 67 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsim të mesëm ( "Gazeta Zyrtare" nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40 / 03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127 / 16.67 / 17 dhe 64/18),pas dorëzimit të dokumentacionit, kandidatët që i plotësojnë kushtet para dhënies së provimit profesional, janë referuar në test të personalitetit, përkatësishtë vlerësimi i karakteristikave,për të cilën është e nevojshme të paguhen fonde në shumë prej 3.000 (tre mijë) denarë në

 fletëpagesë të plotësuar si më poshtë:

 

         Qëllimi i pagesës: Kalimi i testit të karakteristikave të personalitetit,, afati i pranverës i vitit 2019;


-
Emri i pranuesit: "SPRINTSOLUTIONS DOOEL Shkup";


- Banka e pranuesit: Banka Komerciale AD Shkup;


- Llogaria e transaksionit:

 300000004204889

 

Për personat të cilët:


- nuk i plotësojnë kushtet për mësimdhënës,


- nuk kanë mbushur një vit nga stazhi i praktikantit, ose
- nuk kanë realizuar programin mësimor sipas normativit për kuadër mësimor, nuk duhet të dorëzojnë dokumentet për dhënien e provimit profesional.


            Fletëparaqitja me dokumentet e kompletuara dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi “ nr. 54, 1000 Shkup.