Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njofton se Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Edukimit Fizik e Republikës së Çekisë për vitin 2019 ofron 4 bursa për pjesëmarrje të kandidatëve në shkolla verore të gjuhës çeke në kuadër të projektit për studime sllave, të cilat tradicionalisht mbahen në Pëlzen ( 2 vende) dhe Brno ( 2 vende).

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës në dy ekzemplar sipas listës në vijim :

- Formular të plotësuar për pjesëmarrje në shkollë verore;
- CV, biografi të shkurtër;
- Diplomë për përfundimin e arsimimit të lartë;
- Për studentët: vërtetim se është student i rregullt në fakultet;
- Letër motivuese  

Bursa mbulon pagesën për shkollim, akomodimin dhe ushqimin në kantinën e studentëve, ndërsa shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen nga vetë pjesëmarrësi.

Dokumentet e pa kompletuara dhe të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Formulari për aplikim dhe dokumentacioni i nevojshëm gjenden nëhttp://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2  dhe në Ministrinë e Arsimitdhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut:www.mon.gov.mk( - Konkurse) dhe e njejta duhet të dorëzohet në dy ekzemplar.

Gjithashtu mund të aplikojnë edhe kandidatë jashtë konkursit me financim privat (vetëfinansim)

Informacionet më të hollësishme si dhe Fletëaplikimet gjenden në ueb faqen: http://www.mzv.cz/skopje

Kandidatët duhet të aplikojnëmë së voni deri më 08.03.2019 në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Sektori për shkencë dhe inovacione, Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar ( Rr. Shën Kirili dhe Metodi” nr.54 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut ). Kontakt personi - Goce Vidanovski (02) 3 140 185.

Intervista do të mbahet më 12.03.2019 në ora 10:00 në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr.54, Shkup, 1400 në katin e 14.