MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Shërbimi Pedagogjik

Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekste shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14,146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18),drejtori i Shërbimit Pedagogjik , publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

për recensentë të teksteve shkollore

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr.54 - Shkup

2. Publikohet: Shpallje publike për recensentë për lëndët:

- Gjuhë dhe kulturë rome ( lëndë zgjedhore) për klasën e VI-të arsim fillor nëntëvjeçar,

- Gjuhë dhe kulturë rome ( lëndë zgjedhore) për klasën e VII-të arsim fillor nëntëvjeçar,

- Gjeografi për klasën e VIII-të arsim fillor nëntëvjeçar

- Gjuhë dhe kulturë rome ( lëndë zgjedhore) për klasën e VIII-të arsim fillor nëntëvjeçar,

- Gjeografi për klasën e IX-të arsim fillor nëntëvjeçar dhe

- Gjuhë dhe kulturë rome ( lëndë zgjedhore) për klasën e IX-të arsim fillor nëntëvjeçar.

3. Kandidatët për recensentë duhet t'i  plotësojnë kushtet në vijim:

- të jenë mësimdhënës të fakulteteve mësimore  për lëndën mësimore për të cilën dedikohet  teksti shkollor dhe së paku 10 vite përvojë pune në arsim,

- të jenë mësimdhënës në fillore përkatësishtë në shkollë të mesëm  për lëndën mësimore për të cilin dedikohet  teksti shkollor  dhe së paku 10 vite përvojë pune në arsim .


Kandidatët e interesuar Fletëaplikimit duhet t′i bashkangjesin:

- certifikatë ose diplomë për kryerjen e arsimit përkatës, origjinal ose të vërtetuar në noter ( kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të obliguar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar në Republikën e Maqedonisë),

- deklaratë se i plotësojnë kushtet sipas nenit 11 të Ligjit për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.

- dëshmi për regjistrimin e të dhënave në Evidencën Amëz nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Maqedonisë

Fletëaplikimi mund të shkarkohet www.mon.gov.mk ose të merret  në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup

Fletëaplikimi i plotësuar me dokumentacionin e kompletuar dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik , Rr. Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 - Shkup.

Afati i fundit për dorëzimin e Fletëaplikimeve është deri më 11.03.2019.

Fletëaplikimet e pakompletuara ose të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Fletëaplikim