Në bazë të nenit 14-a të Ligjit për tekste shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm ( “ Gazeta zyrtare e RM-së “ nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18) MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS - Shërbimi Pedagogjik shpallThirrje Publike
për pjesëmarrje në komision për dhënien e mendimit për ndryshimin deri në 30 % të përmbajtjes së tekstit shkollor nga lënda

 

- Gjuhë maqedonase për klasën e V-të në arsimin fillor nëntëvjeçar.

Kandidatët e interesuar për pjesëmarrje në komision për dhënien e mendimit për ndryshim deri në 30% të përmbajtjes së tekstit shkollor të përmendur më lartë në arsimin fillor duhet t′i plotësojnë kushtet në vazhdim:

- të jenë mësimdhënës/ bashkëpunëtor nga fakultetet e lëmive të lëndës mësimore për të cilën është dedikuar teksti shkollor ( më së paku 10 vite përvojë pune) ose
- të jenë mësimdhënës në arsimin fillor përkatësishtë arsimin e mesëm për lëndën mësimore për të cilën është dedikuar teksti ( së paku 10 vite përvojë punë në mësim).
Kandidatët e interesuar Fletëaplikimit duhet t′i bashkangjesin:
- certifikatë ose diplomë për kryerjen e arsimit përkatës, origjinal ose të vërtetuar në noter ( kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit janë të obliguar të dorëzojnë diplomë të nostrifikuar në Republikën e Maqedonisë),
- deklaratë se i plotësojnë kushtet sipas nenit 11 të Ligjit për tekste shkollore për arsimin fillor dhe të mesëm.
- dëshmi për regjistrimin e të dhënave në Evidencën amëz nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë të Maqedonisë
- vërtetim nga institucioni ku punon.

Fletëaplikimi mund të shkarkohet nga ueb faqa e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ose të merret në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik Rr. Qirili dhe Metodi nr.54 Shkup

Fletëaplikimi i plotësuar së bashku me dokumentacionin e kompletuar dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës - Shërbimi Pedagogjik në Rr. Qirili dhe Metodi nr.54 Shkup.

Afati i fundit për dorëzimin e Fletëaplikimeve është 10.08.2018

Fletëaplikimet e pa kompletuara dhe të dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

 Fletëaplikimi

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook