Në bazë të nenit 17-a paragrafi 1 i Ligjit për librat shkollorë për arsimin fillor dhe të mesëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12 , 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 dhe 21/18) MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS - Shërbimi Pedagogjik, boton

        THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PUBLIK
         për krijimin e ekipeve të të drejtës së autorit për të bërë dorëshkrime

për tekstet shkollore për arsimin profesional katërvjeçar

PYLLTARIA PROFESION PËR PËRPUNIMIN E DRURIT

 

Profil:Teknik për mobilje dhe enterierin

 

1 Njohja e materialeve

Viti i II

Profil: Teknik për përpunimn e drurit

 

1         Përgatitja e përpunimit të drurit

Viti i II

Profil:Teknik për pylltarin dhe arkitekturën e pejzazhit

 

1   Dendometria dhe shfrytëzimi i pyjeve

(të rregullta dhe të zgjedhura)

Viti i III

2 Dentometria dhe shfrytëzimi i pyjeve( të rregullta dhe të zgjedhura)

Viti i IV

PROFESIONI I- GJEOLOGJISË-MINIERËS-METARLUGJISË

 

Profil :Teknik i minierave gjeologjike

 

1 Hidrologjia me geologji inxhinjerike(të rregullta dhe     zgjedhore)          

Viti i III

2. Puna hulumtuese me hartografi gjeologjike (e rregullt dhe zgjedhore)

Viti i III

   

1. Stufa metalurgjike

Viti i III

PROFESIONI BUJQËSORË-VETERINARË

 

Profili: Teknik veterinar

 

1 Të ushqyerit e ushqimit të kafshëve shtëpiake (e rregullt dhe e detyrueshme)

VITI i III

2. Ushqimi i kafshëve shtëpiake (e rregullt dhe e detyrueshme)

Viti i IV

3. Mikrobiologjia me sëmundje infektive (zgjedhore)

Viti i III -IV

4. Sëmundjet parazitare

Viti i IV

PROFESIONI NDËRTIMORE-GEODETIKE

 

Profili: Teknik arkitekturor

 

1   Zhvillimi i arkitekturës

Viti i II

2.Konstruksionet e ndërtimeve

Viti II

3.Konstrusionet e   ndërtimeve

Viti i III

4. Konstuksionet e ndërtimit (zgjedhore)

Viti i III-IV

5. Mekanika teknike

Viti i III

6. Beton të përforcuar

Viti i IV

Profili: Teknik ndërtimi

 

1. Konstruksionet e betonit të armuar (të rregullta dhe të zgjedhura)

Viti i IV

PROFESIONI ELEKTROTEKNIK

 

Profili: Teknik elektrik për teknologjinë kompjuterike dhe automatizimin

 

1. Sistemet digjitale (të rregullta dhe opsionale)

Viti i III

INDUSTRIA E TEKSTILIT TË LËKURËS

 

Profili: Teknikë i konfesionit të tekstilit

 

1. Teknologjia e konfeksionit(e rregullt dhe e zgjedhur)

Viti i III

Profili: Teknik i tekstilit

 

1. Teknologjia e tjerrjes

Viti i II

Profili: Teknik ikonfeksionit

 

1. Teknologjia e konfeksionit (e rregullt dhe e zgjedhur)

Viti i IV

PROFESIONI   I SHËRBIMEVE PERSONALE

 

Profili: Teknik kozmetik

 

1. Kozmetikë të aplikuar (të rregullt dhe të zgjedhura)

Viti i IV

PROFESIONI   I MAQINËS

 

Profili: Teknik i energjisë së makinës

 

1. Termoteknika

Viti i II

Profili: Auto-mekanik-mekatronic

 

1 Inxhinieria elektrike (e rregullt dhe zgjedhore)

Viti i III

2. Inxhinieria elektrike (e rregullt dhe zgjedhore)

Viti i IV

3. Elektronikë (të rregullt dhe opsional)

Viti i IV

Profili: Teknik mekanik, teknik i fuqisë së makinës

 

1. Elektronikë me elektronikë

Viti i II

PEOFESIONI-EKONOMIK, LIGJORË DHE TREGTARË

 

Profili: Teknik ligjor, teknik ekonomik, sekretar biznesi dhe teknik për tregti dhe marketing

 

1. Bazat e ligjit

Viti i II

Lende të zakonshme për profilet arsimore: sekretari i biznesit, teknik i ekonomisë dhe teknik për tregti dhe marketing

 

1. E drejta (zgjedhore)

Viti i III-IV

Profili: Sekretari i biznesit

 

1. Sekretari i Përgjithshëm (i rregullt dhe i zgjedhur)

Viti i IV

Profili: Teknik për Tregti dhe Marketing

 

1. Tregtia dhe puna etregtiisë (të rregullta dhe zgjedhore - viti III, zgjedhore - IV vit)

 

PROFESIONI I   TRAFIKUT

 

Profili: Teknik për transport dhe përcjellje

 

1. Ligji dhe sigurimi i transportit

Viti i IV

Profili: Teknik për trafikun rrugor

 

1. Shfrytëzimi i automjeteve rrugore

Viti i II

2. Shfrytëzimi i automjeteve rrugore

Viti i III

PROFESIONI I SHËNDETËSISË

 

Profili: Teknik dentar

 

1. Prosteza të rregullta

Viti i III

2. Proteza të rregullta (zgjedhore)

Viti i III-IV

3. Protetika e lëvizshme (e rregullt dhe e zgjrdhore)

Viti i III

4. Protetika protesike (e rregullt dhe e zgjedhore)

Viti i IV

5. Ortodonzia

Viti i IV

Profili: Teknik fizioterapeutik

 

1. Kinesiologjia

Viti i II

2. Kinesiterapia

Viti i III

Profili: Teknik i laboratorit farmaceutik

 

1 Teknologjia farmaceutike (e rregullt dhe e zgjedhore)

Viti i III

2 Teknologjia farmaceutike (e rregullt dhe e zgjedhore)

Viti i IV

 

Ekipet e autorëve të interesuar duhet të dorëzojnë një kërkesë për ekipin e autorit në arkivin e Shërbimit Pedagogjik - Shën Kirili dhe Metodi 54-Shkup, që nga data 05.03.2018 (aplikacioni mund të shkarkohet këtu).

Për aplikimin, autorët e ekipit të autorit duhet të dorëzojnë:

- çertifikatë ose diplomë për arsimin e kryer, origjinal ose noterizuar (autorët që kanë kryer arsimin jashtë shtetit janë të detyruar të dorëzojnë një diplomë të noterizuar nga Republika e Maqedonisë)
- një deklaratë që ata përmbushin kërkesat në përputhje me nenin 11 të Ligjit për librat e shkollos për arsimin fillor dhe të mesëm.

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook